Cần làm bổ xung thích nghĩa


Chia sẻ:

Đã làm đến hết 12 nhà (3 nhóm nhà) trong bài Chiêm tinh học nội môn 2

Cần đọc và làm tiếp từ :

Bốn Bán Cầu:

Các đường xuyên tâm thẳng đứng và năm ngang chia lá số chiêm tinh thành các bán cầu với tên gọi khác nhau (xem hình).


Chia sẻ: