+ Bạn xem cho mình: Hãy để tâm suy ngẫm kỹ, thật kỹ trước khi hỏi, việc này rất quan trọng cho bạn.
+ Ban xem hộ người khác: Cần lưu ý, bạn phải viết câu hỏi lên đây ngay khi người khác nêu vấn đề nhờ bạn hỏi chúng tôi, hoặc nếu bạn không ghi được ngay lên đây, hãy nhớ giờ và ngày người kia nhờ bạn hỏi chúng tôi để điền ngày giờ hỏi cho đúng, chúng tôi mới có thể giúp bạn được.
+ Tóm tắt câu hỏi: Bạn chỉ lên viết tóm tắt ngắn gọn nội dung vụ việc cần hỏi
+ Diễn giải thêm: Bạn lên diễn giải, mô tả thêm nội dung việc bạn cần hỏi như nơi bạn sinh ra, nơi bạn sống và làm việc hiện tại, địa điểm vụ việc mà bạn đang dự kiến, thời gian bắt đầu, kết thúc dự kiến, số người tham gia vụ việc với bạn ...., nhưng không nên nêu tình trạng cuộc sống, gia đình, tiền tài .... của bạn với chúng tôi.
+ Chọn chuyên mục: Đây là việc quy nạp câu hỏi của bạn thuộc chuyên mục nào của chúng tôi. Nếu bạn không rõ, hãy bỏ qua, chúng tôi sẽ giúp bạn.
+ Hãy trát với chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn khi đặt câu hỏi, hoặc gửi Email: giupban.nhantrachoc@gmail.com
PHẦN GIÀNH CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN VÀ CÁC THẦY
+ Đăng Quẻ là các ví dụ trong sách: Đầu tiên là ghi Nội dung câu hỏi (Gồm cả tóm tắt và diễn giải nếu câu hỏi tóm tắt chưa thật rõ nghĩa), kèm theo ghi rõ xuất xứ ở cuối câu hỏi tóm tắt, cấu tạo đoạn ghi xuất xứ gồm các từ viết tắt: (i)- Sách TSBD hoặc VDM- Ví dụ thực tế các Thầy sưu tầm; (ii)- Tên sách (Viết tắt); (iii)- số trang (Với các ví dụ mới thì không có số trang); Giữa các từ viết tắt có dấu gạch ngang;
- Tên các sách viết tắt: TSBD - Tăng San Bốc Dịch; CDDĐTVH - Chu dịch dự đoán Thiệu Vĩ Hoa
- Chọn tác giả: Có trường tác giả, chọn đúng tên tác giả; Nếu thành viên đặt câu hỏi, Tác giả chính là Thầy chủ trì trả lời câu hỏi;
Ví dụ: Hỏi về đầu cơ (Sách TSBD,118) hoặc (VD Mới)