Sự Khai Mở Tâm Thức Thái Dương hệ

+ Thái dương hệ của chúng ta và sự khai mở tâm thức— Our solar system and unfoldment of consciousness (ASCLH/ LOS, 298). Bảy cõi giới này hiện thân cho bảy trạng thái tâm thức và bao gồm bảy dạng chúng sinh lớn. Sự tương đồng được thể hiện như dưới đây:

         Cõi giới        …    TÊN       ……..       .      Tâm Thức

1. Cõi Hồng Trần   …  Bhu       ……..        Trái Đất. Tâm thức vật chất

2. Cõi Cảm Dục  ……  Antariksa     ……..  Thế giới tình cảm. Tâm thức cảm dục.

3. Cõi Trí          …….    Mahendra  …….   Thế giới của tâm trí và của linh hồnTâm thức trí tuệ.

4. Cõi Bồ Đề   ……….. Mahar Prajapatya …   Thế giới Christ. Trực giác hay tâm thức Christ. Tâm thức nhóm.

5. Cõi Atma.        …   Jana.       ..  …. Thế giới Tinh ThầnTâm thức hành tinh. Thế giới của phương diện thứ ba.

6. Cõi Chân Thần  …  Tapas  ……    Thế giới Linh Thiêng. Tâm thức Thượng Đế. Thế giới của phương diện thứ hai.

7. Cõi Thượng ĐếTatya………… Thế giới của nguyên nhân khởi thủyTâm thức tuyệt đối. Thế giới của phương diện thứ nhất.