Cốt Tủy Đường Tu


Chia sẻ:

ĐỨC PHẬT VÀ THÁNH NHÂN DẬY TU TÂM DƯỠNG TÍNH ĐÚNG CÁCH
Trong Kinh A Hàm, Đức Phật dậy, Giáo Pháp của Ngài có thể tóm tắt trong câu
:
ĐỐI VỚI TẤT CẢ, ĐỀU KHÔNG CHẤP TRƯỚC

+ Bốn Hạng người thế gian: Từ Tối tiến đến Tối; Tối => Sáng; Sáng => Tối; Sáng => Sáng

+ Báo Ân Đức Cha Mẹ: Ðức Phật dạy: “ Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn cả cha mẹ, không có cách nào hơn là phát tâm Bồ đề cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ đề , đó là cách báo ân rốt ráo”. (Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân)

+ Đời sống Vô minh:

+ Diệt Vô minh: Ðức Phật dạy: “Người thấy được Ðạo cũng như cầm đuốc vào trong nhà tối, bóng tối liền mất, còn lại ánh sáng. Người học Ðạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền diệt, chỉ còn trí tuệ“. KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG.

+ Cầu Đạo – Đi Tu: Ðức Phật dạy: “Cạo bỏ râu tóc để trở thành một vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái và dục”.

+ Quy Y Tam Bảo: Ðức Phật dạy: Từ giã Cha Mẹ đi xuất gia học Ðạo, thấu rõ nguồn tâm, hiểu vô vi pháp, được gọi là bậc Sa môn. Thường giữ gìn 250 giới, sống đời thanh tịnh, thực hành 4 chân đạo, thành tựu quả vị A La Hán.

+ Các chức danh theo sự tiến bộ Tâm linh:
– Vị chứng quả A La Hánthể phi hành, biến hóa, kéo dài mạng sống, ở đời động cả đất trời.
– Thứ đến là quả Anahàm. Vị chứng Anahàm, khi tuổi thọ hết, thần thức sẽ sinh lên cõi trời thứ 19 thì chứng quả A La Hán.
– Thứ đến là quả Tư Ðà Hàm, người chứng quả Tư Ðà Hàm, một lần sinh lên cõi Trời, một lần sinh xuống cõi Người thì chứng quả A La Hán.
– Kế đến là quả Tu Ðà Hoàn, người chứng quả Tu Ðà Hoàn phải 7 lần sinh, 7 lần tử mới chứng quả A La Hán.
* Người chứng quả A La Hán là người đã đoạn tận ái dục, như chân tay bị chặt không thể sử dụng trở lại được.

+ Theo xã hội: Người chí nguyệnPhật tử

+ Lập hạnh:

+ Ăn chay

+ Giữ ngũ giới

+ Thực hành Bát chánh Đạo

+ Thập thiện nghiệp đạo

+ Thực hành Bố thí cúng dường đúng cách:

+ Lợi ích Cúng tế: Dù thế nào, người dâng cúng vẫn có lợi ích. Chúng sinh thụ hưởng cần tương ưng (Xem chi tiết các nội dung: Kinh tương ưng; Bố Thí …….)


Chia sẻ:

One thought on “Cốt Tủy Đường Tu”

Trả lời