II- Kiến Thức Theo Chuyên Đề


Chia sẻ:

CÁC TRANG TỔNG HỢP SÁCH THEO BẢNG

+ MỤC ĐÍCH: Tạo ra các trang siêu giữ liệu có dạng chủ yếu là các Khung Bảng giữ liệu để rễ so sánh, tiếp thu.

+ THỰC HIỆN: Căn cứ vào Danh mục các Sách Minh triết (Tài liệu có dạng sách, có nhiều chương), đã có trên web hoặc tại liệu các dạng khác => Thực hiện Tóm lược sách dưới dạng Trang (Siêu giữ liệu – Không có các chương như truyện) => Thực hiện Tổng hợp kiến thức theo dạng Khung Bảng Biểu.

+ NGUYÊN TẮC: Cần ghi rõ nguồn giữ liệu, khi sửa giữ liệu, cần sửa từ nguồn, tức từ các cuốn sách -> Tóm lược sách rồi mới đến các bảng tổng hợp này, để đảm bảo đồng bộ.


Chia sẻ: