Lược đồ cấu tạo của Tâm


Chia sẻ:

KHÁI LƯỢC TỔNG QUAN VỀ
CẤU TẠO CON NGƯỜI VÀ SỰ VẬN HÀNH CỦA TÂM THỨC

Con người được cấu tạo của bảy nguyên khí và hoạt động trên năm cõi giới

Con người hoạt động qua năm Căn – Năm cửa ngoài và Cửa Ý bên trong

Tâm thức phân biệt gồm sáu thức là Nhãn – Nhĩ – Tị – Thiệt – Thân và Ý thức

 Trạng thái “Thanh thản lặng lẽ” trong lúc nhập định – Thức thứ sáu hoạt động

Tâm thức tạo nghiệp luân hồi – Thức thứ bảy trung chuyển vào thức thứ tám

Linh hồn hay A Lại Da Thức – Tàng thức – Thức thứ tám chứa Nghiệp luân hồi

Thế giới biểu hiện sự vận hành hỗ tương của năm Căn (Sinh lý) – Trần (Vật lý) – Thức (Tâm lý)

Pháp Mười hai Nhân Duyên là chu trình Luân hồi Sinh – Trụ – Dị – Diệt

Linh hồn tùy theo Nghiệp mà tái sanh với Y báo và Chánh báo tương ứng

Cuộc đời là sân khấu của Nghiệp báo, mỗi người buộc phải diễn vai theo kịch bản của chính mình tạo ra 

THẾ GIỚI CHÚNG SINH TƯƠNG TỤC – CON NGƯỜI LUÂN HỒI TÁI SANH
Một Niệm Vô minh sinh khởi => Phật Tánh/ Tâm Thức đi vào luân hồi vô bờ

khởi vọng niệm mà thể tánh chân như vốn thanh tịnh bị dấy động và biến hiện ra sơn hà và hải địa, có chúng sanh và thế giớiThể tánh chân như ví như biển cả, chúng sanh và thế giới ví như những đợt sóng và vọng niệm được ví như những cơn gió thổi sóng nhấp nhô liên tiếp, ngọn sóng sau đẩy ngọn sóng trước, ngọn sóng này diệt thì ngọn sóng khác sanh liên tiếp không ngưng nghỉ.
Ý thức
được ví như thân cây, Tiền ngũ thức được ví như những cành cây vươn ra từ thân cây. Mạt na thức là rễ cây, luôn bám chặt vào mặt đất Dị thục thức. Tâm cũng được ví như nước của biển cả, bẩy chuyển thức gồm Mạt na thứcTiền lục thức ví như những lớp sóng mòi, do nước của biển cả dấy động lên mà có chứ thực ra không có thật thể…..

Dị Thục Thức là thức năng biến thứ nhất, còn được gọi là Căn Bản Thức, A Lại Da Thức, Tàng Thức hay Thức Thứ Tám.(Khi Dị Thục – Thức 8 chuyển thành Trí: Đại Viên Cảnh Trí hay Thanh Tịnh Thức thì A Lại Da Thức cũng không còn)
Tư Lương Thức là thức năng biến thứ hai, còn được gọi là Mạt Na Thức hay là Thức Thứ Bẩy.
Liễu Biệt Cảnh Thức là các thức năng biến thứ ba, còn được gọi là Tiền Lục Thức gồm Ý Thức và năm thức trước. Ý Thức còn gọi là Thức Thứ Sáu hay là Phân Biệt Thức. Năm thức trước còn được gọi là Tiền Ngũ Thức gồm Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức và Thân Thức tức là năm thức của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 

Tàng thức thường được ví như là mặt đất (Phật cũng ví Tâm như là ruộng phước vậy), Mạt Na thứcrễ cây luôn bám víu vào mặt đất, Ý thức được ví như thân cây và Tiền ngũ thức ví như những nhánh chính mọc ra từ thân cây. (Nguồn: Duy Thức TTT_Thích Trí Châu)

Thuyết 12 nhân duyên về định luật Nhân quả – Linh hồn/ A Lại Da thức luân hồiTái sanh
Quy luật vũ trụ nhân sinh – Duyên khởi: “Nếu cái này có, cái kia có; do cái này sinh, cái kia sinh.
Nếu cái này không có, cái kia không có; do cái này diệt, cái kia diệt_Lời Đức Phật
TINH THÂN – CHÂN THẦNSƠ ĐỒ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÂM CON NGƯỜITÂM TẠO NGHIỆP LUÂN HỒI
 A Lại Da Thức => Phật quả

 Chân Tâm – Phật Tánh ở người

 Linh hồn = Phật Tánh ở người
(Là con Tinh thần & Vật chất)

 Thân Trung Ấm – Đầu thai

 Hư không – Pháp giới

 Ba cung chính – Bảy cung

 Bảy cảnh giớiBảy cõi giới

 Tam giới: Dục – Sắc – Vô sắc

 Bảy nguyên khí – Năm cõi giới

 Chân không Diệu hữu

 Chữ Đạo – Trăm pháp môn

Chân Tâm biến thành Tâm Luân Hồi có ba phần:
Dị Thục Thức – Mạt Na Thức – Liễu Biệt Cảnh Thức

Tâm Thức Con Người

(Nguồn: Bản đồ Tâm Linh;  Xem thêm: Đồng Thanh Tương Ứng)

Chân TÂMPHẬT tánh <=> TÂM Bản nhiên Vũ trụ

 Tàng thức = Tâm Địa – Đất Tâm

 Tàng thức chứa Hạt giống Nghiệp

 Năm Giác quan hay năm Căn

 Căn tánh – Tánh biết của Tâm

 Tướng biết do các Căn thấy

 Năm thức đầu: Cảnh thô kệch

 Sáu thức: Cảnh đủ mầu sắc

 Năm Uẩn – Các Căn tạo nghiệp

 Bảy Thức năng chuyển

 Thân Tâm người là Chánh báo

 Thế giới là Y Báo – Hư không

 
Lược đồ LINH HỒN Luân hồi Tái sanh: NHẬP THAI/ SINH  – TỬ/ HOẠI DIỆT – NHẬP THAI/ SINH

(Thời gian tái sinh làm người: Người thiện khoảng trên dưới 1.000 năm, người ácthể phải 100.000 năm) 

   duyen-khoi-5

Hương ấm = Linh hồn/ Thức thứ 8/ Tàng thức chứa Nghiệp Nhân;           (Nguồn biểu đồ và bài viết: Duyên khởi – Mai An)

 Cấu tạo con người gồm Danh Sắc (Danh là Tâm Thức gồm Thọ – Tưởng – Hành – Thức và Sắc là Thân xác Tứ đại hợp thành)

   
   
   
   
   
   

 

Nguồn các sơ đồ: Sưu tầm


Chia sẻ: