Trang thử các từ thích nghĩa


Chia sẻ:

TRANG THỬ CÁC TỪ THÍCH NGHĨA / TOOLTIP

DANH SÁCH CÁC TỪ THUẬT NGỮ MẪU – ĐÃ TRA NGHĨA ĐỦ 

Tham Thiền Huyền Môn 

Thể Trí Cảm  Thể trí cảm  THỂ TRÍ CẢM    Thể cảm dục ; THỂ CẢM DỤC

ƯỚC MUỐN GIẢI THOÁT         Ước Muốn Giải Thoát   Ước muốn giải thoát      ước muốn giải thoát

DANH SÁCH CÁC TỪ BỊ LỖI – TRA CỨU KHÔNG ĐỦ

 

Ba Thập Giá       Chân Ngôn

Châm Ngôn – Matram – Linh Từ Của Phàm NgãLinh Hồn

TRIỀN CÁI;          Triền Cái;                    triền cái

CHÁNH ĐẠO         Chánh Đạo        Bát Chánh Đạo       bát chánh đạo

Danh Sách Tổng Hợp Kiến Thức Bảy Cung Và Khác

Danh Sách Tổng Hợp Kiến Thức Bảy Cung Và Khác

HUYỀN GIAI     SÁNG TẠO       THỨ TƯ      Huyền Giai               Sáng Tạo        Huyền giai             Sáng tạo                Thứ Tư

HÀNH TINH        THÁNH THIỆN     Hành Tinh        Thánh Thiện   hành tinh         thánh thiện

HÀNH TINH THÁNH THIỆN               hành Tinh Thánh Thiện             hành tinh thánh thiện

THAM THIỀN      VÀ       NHẬP ĐỊNH  (2)       Tham Thiền            Và       Nhập Định

(3) Tham thiềnNhập định  (4)         Tham thiềnnhập định

(5)       tham thiềnnhập định

Thể Trí Cung 1Thể Trí Cung 4Thể Trí Cung 5

Phàm Ngã Cung 1Phàm Ngã Cung 2Phàm Ngã Cung 3

Linh Hồn Cung 1Linh Hồn Cung 2Linh Hồn Cung 3

TỔNG HỢP VỀ CHIÊM TINH HỌC         Xem Chiêm Tinh

TÂM LINH

Vận mệnh con người        VẬN MỆNH CON NGƯỜI

T.Linh – L.Hồn    Cung Thể Xác   CUNG THỂ XÁC  cung thể xác    Thể Xác Cung 3    Thể Xác Cung 7

Thông Tuệ Và Linh Hoạt       Thông Tuệ và Linh Hoạt ;     Thông Tuệ – Linh Hoạt ;

THÔNG TUỆ     LINH HOẠT ;  Thông Tuệ     Linh Hoạt      Thông tuệ      linh hoạt

THÔNG TUỆ VÀ LINH HOẠT         THÔNG TUỆ – LINH HOẠT

Thông Tuệ Và Linh Hoạt          Thông Tuệ – Linh Hoạt                   Chưa OK

COPI TỪ TOOLTIP

Thu giảm nghiệp quả    Nghiệp quả phân bố

Mầu Hợp Nhất     mầu hợp nhất     Mầu Cùng Tên    mầu cùng tên

THẦN THÔNG    Thần thông    Thần Thông Cao Thấp

Quyền Năng Tâm Linh     QUYỀN NĂNG TÂM LINH 

TIỀN TÀI     TÀI CHÍNH    Tiền Tài   Tiền tài    Tài chính   tài chính

; Vô Vi; Vô Niệm Trước; Quán Không; Khiến Thủ; Vô Thượng Bồ Đề

LỬA      Lửa          Nội Hỏa              Tiềm Hỏa

Lửa Trong Đại Thiên Địa    Lửa Trong Tiểu Thiên Địa

LỬA BIỂU LỘ    Lửa Biểu Lộ      Lửa biểu lộ      BA LOẠI LỬA       Ba Loại Lửa

Lửa Bên Trong      Lửa Do Ma Sát       Lửa Càn Khôn        Lửa Vũ Trụ

CHẾT    Chết   chết   Tử vong   TỪ TRẦN      Từ trần

BIỂU LỘ       Biểu lộ     biểu lộ             Fohat              FOHAT      Biến phân     biến phân

FOHAT BIỂU LỘ      Fohat Biểu Lộ             FOHAT BIẾN PHÂN             Fohat Biến Phân    fohat biến phân

BIỂU LỘ FOHAT     Biểu Lộ Fohat         BIẾN PHÂN FOHAT     Biến Phân Fohat

Tinh Hoa          Hành Khí          Thinh Hoa Hành Khí         tinh hoa hành khí

CHÂN NHÂN           Chân nhân      chân nhân           Ba Ngôi      Ba ngôi         ba ngôi

BA NGÔI CHÂN NHÂN    Ba Ngôi Chân Nhân     Ba ngôi chân nhân     ba ngôi chân nhân

THÔNG MINH          Thông Minh        thông minh

NGƯỜI THÔNG MINH      Người thông minh

ĐỆ TỬ           Đệ tử       đệ tử       NGƯỜI ĐỆ TỬ        Người Đệ Tử           người đệ tử

ĐIỂM ĐẠO       Điểm đạo          điểm đạo        ĐIỂM ĐẠO ĐỒ     Điểm đạo đồ         điểm đạo đồ

ĐẮC ĐẠO          Đắc đạo           đắc đạo        Người Đắc Đạo           NGƯỜI ĐẮC ĐẠO

CHUYỂN HÓA VỪA    Chuyển Hóa Vừa             chuyển hóa vừa

CHUYỂN HÓA CAO      SIÊU CHUYỂN HÓA     siêu chuyển hóa     chuyển hóa cao

ƯỚC NGUYỆN GIẢI THOÁT   Ước Nguyện Giải Thoát   Ước nguyện giải thoát    ước nguyện giải thoát

CHÂN NHÂN    Chân Nhân    chân nhân

Truyền chuyển    truyển chuyển