Archives

xem về việc bị hạc tội (TSBD-379)

xem về khảo hạch xem như thế nào (TSBD-377)

xem về việc quân lương bị chậm trễ bị hặc tội (TSBD-377)

xem về việc dâng sớ xin kinh phí xem có được hay không (TSBD-376)

xem về việc dâng biểu kêu oan nhằm bảo toàn công danh xem có được không (TSBD-375)