Các Trường Tham Thiền Nội Môn trong tương lai (1)


Chia sẻ:

Bài sau đây trích từ quyển Thư Về Tham Thiền Huyền Môn, nói về các trường Tham Thiền Nội Môn trong tương lai. Trong chương này, Đức DK tiết lộ cho ta kế hoạch của Thánh Đoàn về việc xây dựng các trường Tham Thiền. Đây có thể xem là một kế hoạch hay một hình tư tưởng mà Ngài xây dựng để thực hiện Thiên Cơ. Trong bài có những chi tiết  quí giá để người học đạo nghiền ngẫm, rút ra bài học cho mình. Thư này Ngài viết vào năm 1920, đến nay gần 100 năm, và mức độ hiện thực hoá hình tư tưởng của Ngài đến nay đã phát triển khá nhiều. Tuy nhiên, việc hiện thực hoá kế hoạch của Ngài không thể cứng nhắc, vì cuộc tiến hoá của nhân loại đã dẫn đến những phát triển không ngờ. Chẳng hạn vài mươi năm trước không ai có thể ngờ internet, máy tính, kỹ thuật thông tin phát triển vượt bậc như vậy. Internet ngày nay có thể xem là hình thức biểu lộ của viễn cảm (telepathy) trước đây, và những tiêu chí mà ngày đề ra cũng phải thích ứng với thời đại mới. Chương này khá dài, chúng tôi chia làm hai bài để các bạn dễ theo dõi.

***

Ngày 26-9-1920.

Hôm nay chúng ta nhận một loạt thư khác về tham thiền huyền môn, đề cập đến “Các Trường Tham thiền Tương lai.” Trong thư này tôi sẽ nói ít nhiều về cách áp dụng những lối phát triển và huấn luyện đã nêu trong những bức thư trước. Tôi cũng nêu ra những tiên đoán phần nào các việc xảy ra sau này, chứ không nói về những gì mà chúng ta có thể đạt được bằng cách nào đó vào lúc này. Luôn luôn cần phải có những lý tưởng cao cả và bao giờ trí tuệ con người cũng phóng tới trước hướng đến một mục tiêu đã chọn. Nếu ở đây tôi phác họa ra những gì xem chừng là những điều viễn vông bất khả thi đó chỉ vì tôi muốn nêu lên một lý tưởng và đặt trước nhân loại một mục tiêu đáng cho họ nỗ lực cao nhất.

We take up today another of the series of letters on occult meditation, that dealing with “Future Schools of Meditation”. In this letter I shall attempt somewhat to show how the training and development indicated in the other letters will be applied and I shall deal somewhat with prophecy, pointing out what will some day be possible and present, and not what is as yet in any way approachable. Always it is necessary to have high ideals, and ever the human mind leaps forward to some appointed goal. If I here outline what may seem a visionary impossibility it is but that I seek to hold up such an ideal, and to give to the race an objective well worth their highest endeavour.

 

Nhận xét sơ bộ.

Chúng ta hãy dừng lại trong giây lát và đưa ra một số định đề trong hiện tại để (gọi là) dọn đường cho hoạt động ở tương lai.

Giá trị của tham thiền đang ngày càng được thừa nhận ở khắp nơi. Các trường dạy định trí và những phương pháp phát triển trí tuệ thường được quảng cáo trên các nhật báo.

Người ta vẫn còn chưa hiểu được bao nhiêu về tham thiền đích thực. Sự tập trung tư tưởng chỉ là nền tảng cho công việc tương lai mà thôi.

Preliminary remarks.

Let us pause a moment and lay down certain postulates anent the present that will (so to speak) clear the ground for future action.

The value of meditation is becoming everywhere admitted. Schools for concentration and methods of mental development are commonly advertised in the daily papers.

True meditation is as yet little understood. Concentration is but the foundation upon which the future work is to be based.

Cho đến nay chưa thể xây dựng được cơ cấu tương lai, vì hai lý do chính yếu:— [298]

 1. Trong thời gian hiện nay, con người vẫn chưa có khả năng đạt đến cấp độ thể nguyên nhântâm thức của thể này.
 2. Chưa có được một vị Chân sư hiện diện trong thể xác, với khả năng và trang bị để truyền dạy cách phát triển có tính khoa học thực sự, là mục tiêu của phuong pháp tham thiền đích thực.

As yet the future structure cannot be raised, due to two causes primarily:— [298]

 1. The inherent inability of mind at this juncture to attain the causal level and the consciousness of the causal level.
 2. The absence of a Master in personal presence, able and equipped to teach the true scientific development which is the aim of true meditation.

Tình trạng khó khăn của thế giới hiện tại cũng đủ gây chướng ngại khiến nói chung người ta không chấp nhận bất cứ sự rèn luyện nào hay việc phát triển các hạ thể một cách khoa học.

The troubled condition of the world at present is sufficient barrier to any general acceptation of training, and of the scientific development of the vehicles.

Tôi đặt những tiền đề này ở đây để làm khởi điểm cho chúng ta. Không thể phủ nhận rằng ở nơi này nơi khác đã có một số người đạt được mục đích, đã có những người nắm vững được phương thức Tham Thiền Huyền môn và đã thực hiện được sự tiến bộ như mong muốn. Thế nhưng đây chỉ là số ít, quá ít so với đại khối nhân loại đang đầu thai đồng thời với họ. Họ thành công vì lẽ họ đã nỗ lực lâu đời, và bởi trong các kiếp trước họ đã bước trên Đường Đạo hay đã đến gần cửa Điểm đạo rồi. Nhưng ngay đến người có trí thông minh trung bình hiện nay — ví dụ như người hấp thụ nền văn minh Tây phương — cũng còn lâu mới sẵn sàng để được huấn luyện huyền môn. Hiện đang có những cuộc thí nghiệm (thường thì những người được thí nghiệm không hề hay biết) để xem một người được thúc đẩy qua kinh nghiệm và diễn trình tiến hóa thông thường, phải mất bao lâu mới đến mức có thể được huấn luyện nhiều hơn một cách an toàn. Dân chúng ở nhiều nước văn minh đang được giám sát và một phương pháp kích thích và tăng cường đang được áp dụng, nhằm mang lại cho các Đấng Cao cả một số dữ kiện có thể làm phương châm cho các Ngài dùng trợ giúp nhân loại sau này. Đặc biệt là các dân tộc ở Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nga, Scotland và Hy Lạp đang được lưu ý. Một số người ở Bỉ, [299] Thụy Điển và Áo cũng đang được quan sát, và nếu đáp ứng được như kỳ vọng thì họ sẽ làm hạt nhân cho công cuộc phát triển rộng lớn hơn.

These premises are laid down here as a starting point. That some individuals here and there achieve the goal, that some people do master the system of Occult Meditation and make the desired progress is undeniable, but they are only few in number and those numbers are inappreciable when set against the vast bulk of human beings in incarnation at the same time. They achieve by right of age-long effort, and because in previous lives they trod the Path or neared the portal of initiation. But even the average man of intelligence of today—the product, for instance, of western civilisation—is far from being ready for occult training. Experiments are being made now, unknown oft to the subjects themselves, to see how quickly a man may be pushed through experience and a general hastening of the evolutionary process into a position where it will be safe to train him further. People in many civilised countries are under supervision, and a method of stimulation and intensification is being applied which will bring to the knowledge of the Great Ones Themselves a mass of information that may serve as a guide to Their future efforts for the race. Especially are people in America, Australia, India, Russia, Scotland and Greece being dealt with. A few in Belgium, Sweden, and Austria are likewise under observation, and should the response [299] be as hoped they will form a nucleus for further expansion.

Các Trường Tham thiền Tương lai.

Như thường lệ, chúng ta chia vấn đề thành nhiều mục nhỏ:—

 1. Trường cơ bản duy nhất.
 2. Những chi nhánh ở các quốc gia.
 3. Vị trí, nhân sự, và các cơ sở của trường.
 4. Cấp bậc và khóa học.

In handling this matter we might, as is our usual custom, divide the subject matter under different heads:—

 1. The one fundamental School.
 2. Its national subdivisions.
 3. The location, personnel, and buildings of the School.
 4. The grades and classes.

Các bạn nên chú trọng đến sự kiện là tất cả những điều tôi sắp nói ra đây chỉ là một phần của một kế hoạch thử nghiệm nhằm đẩy nhanh sự tiến triển của thượng trí và chế ngự các thể của con người bằng quyền năng của Thượng Đế nội tâm. Kế hoạch này được vạch ra vì nhu cầu khẩn thiết của thế giới, trong đó trí tuệ con người phát triển không còn cân đối với sự thăng bằng của tình cảm và sự chuẩn bị ở xác thân. Bước tiến nhanh chóng của tri thức, sự mở mang hệ thống giáo dục để đưa sản phẩm của nhiều nhà trí thức vào cảnh sống của dân nghèo, khả năng đọc và viết của tất cả mọi người trong những nước như Hoa Kỳ hay các chủng tộc khác của giống dân Nhật Nhĩ-man (Anglo-Saxon) đã là nguyên nhân làm phát sinh vấn đề khó khăn thực sự (có thể nói là không ngờ) mà các Đấng Cao cả đang phải đối phó.

Now I would emphatically point out to you the fact that all that I now impart is a portion of a tentative plan, which has in view the hastening of the evolution of the higher mind, and the bringing under control of the bodies of men, through the power of the God within. This plan has been drawn up in view of the crying need of a world in which the mental equipment of men is increasing out of all proportion to their emotional balance and to their physical equipment. The rapid advance of knowledge, the spreading of the educational system which brings the product of many minds into the environment of the very poor, the ability of all to read and write in such a country as America or among the other Anglo-Saxon races, has been the cause of a very real (I might almost say an unexpected) problem arising to confront the Great Ones.

Mục tiêu của tất cả mọi người là phát triển trí tuệ song song với tình cảm ổn định và xác thân mạnh khỏe. Nhưng hiện nay các bạn thấy sự phát triển trí tuệ lại đi cùng một thể cảm dục xáo trộn bất ổn và một thể xác yếu đuối, thiếu dinh dưỡng, và nuôi dưỡng sai lầm. Cho nên mới có sự rối rắm, thiếu quân bình, thị kiến lờ mờ và lập luận thiên lệch. Thay vì hạ trí là phương tiện để đạt mục đích và lợi khí để sử dụng, nó lại sắp [300] trở thành kẻ cai trị độc đoán, ngăn cản tác động của trực giác và che đậy ngăn trở trí tuệ trừu tượng.

Mental development when paralleled by emotional stability and a strong healthy body is the aim for all. But now you have mental development paralleled by an unstable astral and a weak, underfed, badly raised physical. Hence disorder, lack of balance, the clouding of the vision and disproportionate discussion. Lower mind, instead of being a means to an end and a weapon for use, is in fair [300] way of being a ruler and a tyrant, preventing the play of the intuition and shutting out the abstract mind.

Vì thế mà các Chân sư dự định tạo ra một phong trào (nếu bằng cách nào đó thành công được) nhằm kềm chế hạ trí bằng phương tiện của chính con người. Với mục tiêu trước mắt này, các Ngài đặt kế hoạch sử dụng cung sắp đến là Cung Định luật Nghi Lễ hay Tổ chức [Cung 7] và dùng giai đoạn đồng thời hay tiếp theo sự lâm phàm của Đức Chưởng giáo để bắt đầu thiết lập các trường tham thiền kể trên (lúc đầu thì chưa lộ rõ và với qui mô nhỏ) và giúp cho mọi người ở khắp nơi ý thức được bốn điều căn bản:—

Hence the Masters, if it can in any way be accomplished, purpose a movement that has in view the harnessing of the lower mind through the instrumentality of the people themselves. With this object in view They plan to utilise the incoming Ray of Ceremonial Law or Organisation, and the period immediately co-incident or following the coming of the Great Lord, to start these schools (in a small inconspicuous way at first) and bring to the consciousness of men everywhere the following four fundamentals:—

 1. Lịch sử tiến hóa của con người về phương diện trí tuệ.
 2. Sự cấu tạo thất phân của đại vũ trụtiểu vũ trụ.
 3. Những định luật chi phối sự sống của con người.
 4. Phương pháp phát triển huyền môn.
 1. The evolutionary history of man from the mental side.
 2. The septenary constitution of the macrocosm and the microcosm.
 3. The laws governing man’s being.
 4. The method of occult development.

Bước đầu đã được thực hiện . . . . . . . . qua các trường hiện nay vẫn còn tồn tại . . . . . . . . tất cả đều là khởi điểm của kế hoạch. Khi các trường này đã có cơ sở vững chắc, đã hoạt động điều hòa và được công chúng biết đến; khi các trường này với sự chú trọng về mặt nội tâm đã phần nào ảnh hưởng được người đời; khi các trường này đã đào tạo được những học giả, những người phụng sự, những nhà chính trị, những nhà khoa học và những nhà lãnh đạo giáo dụcthể ảnh hưởng được môi trường chung quanh họ; thì có lẽ bấy giờ mới đến lúc xây dựng được trường huyền môn đích thực ở ngoài đời. Điều này có nghĩa là nếu các trường và các phân viện đầu tiên hoàn tất được công việc của mình một cách thỏa đáng thì họ sẽ chứng tỏ cho người đời thấy rằng nội tâm chính là thực tại, và cái thấp chỉ là nấc thang để tiến đến cái cao hơn. Vì thế, khi thực tại nội tâm được mọi người đồng công nhận thì bấy giờ mới có thể thiết lập được một hệ thống các trường nội môn [301]  . . . sẽ được công chúng thừa nhận. Hệ thống này không bao giờ loại trừ sự cần thiết phải luôn luôn có một phân bộ nội giáo bí truyền, vì bao giờ cũng có một số chân lý và những sự kiện rất nguy hiểm nếu phổ biến cho người chưa được điểm đạo. Nhưng tôi muốn nêu rõ rằng rốt cuộc các bí nhiệm sẽ được thừa nhận là những sự kiện thực tế để mọi người đồng nhận thức, lấy đó làm mục tiêu chung. Họ sẽ được chuẩn bị để nhập học các trường có chuyên gia lão luyện hướng dẫn, đảm nhận công việc nhất định là huấn luyện những người sơ cơ để họ có thể hiểu được các bí nhiệm đó.

A beginning has already been made……..through the various schools at present extant…….All these are the beginnings of the plan. When they are firmly grounded, when they are working smoothly and with public recognition, and when the world of men is being somewhat coloured by them and their subjective emphasis, when they are producing scholars and workers, politicians and scientists and educational leaders who make their impress on their environment, then mayhap will come the time for the founding in exoteric fashion of the true occult school. By that I mean that if the earlier schools and colleges do their work satisfactorily they will have demonstrated to the world of men that the subjective is the true reality and that the lower is but the stepping stone to the higher. This subjective reality being universally admitted will, therefore, permit of the founding of a chain of inner schools [301] …that will be publicly recognised. This will never at any time obviate the necessity for always having an esoteric and secret section, for always there will be certain truths and facts of dangerous import to the uninitiated; but what I seek to point out is that the mysteries will eventually be admitted as facts for universal recognition and for universal aim and goal. They will be prepared for and entered from schools that definitely undertake, under expert guidance, to train novitiates for the mysteries.

Những trường này trước đây đã có, và khi bánh xe tiến hóa quay thêm một vòng, chúng sẽ tái hiện.

Các bạn hỏi chừng nào việc này xảy ra? Điều đó còn tùy chính nhân loại và tùy theo công việc của tất cả các bạn là những người đang phụng sự với niềm tin và chí nguyện trong những bước đầu của kế hoạch.

Such schools have existed before and in the turning of the wheel again they will be in manifestation.

You ask, when? That depends on humanity itself and on all of you who work with faith and aspiration at the beginnings of the plan.

H. P. B. đã đặt viên đá nền tảng cho trường đầu tiên trong tiểu chu kỳ đặc biệt này (tuy nhiên, lại là thời kỳ tương đối quan trọng, là thời gian lớn mạnh mau lẹ của căn chủng thứ năm, và là thời kỳ bừng nở của nguyên khí thứ năm). Đây là nền tảng chính yếu. Như trước tôi đã nói, công tác này tiến hành tạo lập những thiền viện khác nhau, và khoa học trí tuệ cũng góp phần vào đó. Công việc sẽ được xúc tiến như ý muốn, nếu mỗi người đang được huấn luyện huyền môn đều cố gắng hết sức và chuyên chú vào phần việc đang làm. Nếu tất cả các công tác có thể làm đều được thực hiện thì khi Đức Chưởng giáo lâm phàm với các Chân sư phụ tá Ngài công việc sẽ được thêm một sức thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Công cuộc này sẽ mở rộng và phát triển cho đến mức trở thành một sức mạnh trên thế giới. Bấy giờ mới đến ngày các trường huyền môn đảm nhận công việc rõ rệt là huấn luyện cho con người được điểm đạo.

H. P. B. laid the foundation stone of the first school in this particular lesser cycle (which is nevertheless a relatively important one, being an outgrowth of the fifth root-race, the efflorescence of the fifth principle). This is the keystone. The work proceeds in the founding, as aforesaid, of the various schools, and mental science also has its place. It will go forward as desired if each one who is now under occult training strains every nerve and bends every effort to the work in hand. If all that is possible is done, when the Great Lord comes with His Masters the work will receive a still further impetus, and will gradually expand and grow till it becomes a power in the world. Then will come the day of the occult schools that will definitely train men for initiation.

 

Ngày 27-9-1920.

Hôm nay chúng ta bàn đến điểm đầu tiên, vì chỉ khi đặt được nền móng đúng đắn thì thượng tầng kiến trúc mới đạt yêu cầu.

We must today take up our first point for it is only as we lay the foundation aright that the superstructure measures up to requirements. [302]

1. Trường cơ bản duy nhất.

Thế nên nhất thiết phải nhấn mạnh rằng dù cho các chi nhánh có thế nào, trường huyền môn căn bản vẫn bắt nguồn từ trung tâm linh thánh của địa cầuShamballa. Dưới sự giám sát của chính Đấng Điểm đạo Duy nhất là Đấng mà chúng ta ít khi biết được rằng Ngài là sự biểu lộ cao nhất của Cung Giáo dục trên Địa cầu, có tổ chức mệnh danh là cơ quan trung ương cho cuộc huấn luyện kỷ luật và giáo dục của Thánh Đoàn. Ở đó có một vị Đế quân chịu trách nhiệm trực tiếp cho nhiều nỗ lực khác nhau, và các Chân sư thu đệ tử cũng như các vị Lãnh đạo của những trường huyền môn đều chịu trách nhiệm trực tiếp với Ngài. Tất cả đều tiến hành theo định luật và trật tự.

1. The one fundamental School.

It is therefore very essential that the emphasis is laid on the fact that no matter what the offshoots, the basic school of occultism is that one which has its root in the sacred centre of the planet, Shamballa. At that place, directly under the eyes of the One Initiator Himself, Who is—as is seldom realised—the highest expression of the Teaching Ray upon the earth, is found what might be termed the central office for the educational disciplinary training work of the Hierarchy. There will be found the Chohan Who is directly responsible for the various endeavours, and to Whom the Masters Who take pupils, and the Heads of the various occult schools are directly responsible. All proceeds under law and order.

 

Một điều cần phải nhấn mạnh ở đây là Quang minh Chánh đạo, mà tiêu biểu là các Chân sư ở Hy-mã-lạp-sơn, có đại diện ở nhiều nơi khác để thực hiện công tác cụ thể dưới sự giám sát thích hợp và đầy đủ. Nhiều nhà Thần triết thường cho rằng chỉ có họ là những người được ủy thác nền tôn giáo minh triết. Sự thực không phải vậy. Vào thời gian đặc biệt này (mà mục tiêu trước mắt là nhằm phát triển và tạo cơ hội thuận lợi cho phân chủng thứ năm) các Chân sư ở Hy-mã-lạp-sơn là đường truyền chính yếu để mang lại nỗ lực, quyền năng và ánh sáng. Nhưng công việc cho những giống dân khác cũng tiến hành đồng thời, và nhiều kế hoạch khác nữa, tất cả đều phát xuất từ cơ quan trung ương ở Shamballa, cũng đang song hành với công việc của các Chân sư ở Hy-mã-lạp-sơn. Hãy ghi nhớ rõ điều này vì đây là điều quan trọng. Trường phái và Phân bộ Hy-mã-lạp-sơn quan tâm chính yếu đến Tây phương và là trường phái duy nhất (không ngoại lệ) chuyên lo công việc và đào tạo các môn sinh huyền bí ở Tây phương.

One point that it will here be necessary to emphasise is that the Brotherhood of Light, as represented by the Himalayan Masters, has its other representatives elsewhere who all carry out specific work under proper and adequate supervision. Too apt are the Theosophists to think that they alone are the repositories of the wisdom religion. Not so is the fact. At this particular moment (with the aim in view of the development and tendering of opportunity to the fifth subrace) the Himalayan Brotherhood is the main channel of effort, power and light. But the work with other races proceeds simultaneously and numerous other projects, all emanating from the central office at Shamballa, are paralleling the Himalayan work. Get this clearly in mind, for the point is important. The Himalayan School and Lodge is the one that principally concerns the Occident and the only school without any exception that should control the work and output of the occult students in the West.

Các môn sinh của trường không có gì phải cạnh tranh hay [303] làm việc trùng hợp. Điều này không vì lợi ích của các huấn sư mà để bảo đảm an toàn cho họ. Những hiểm nguy ẩn nấp trên đường đi của người môn sinh huyền bí, và các Chân sư ở Hy-mã-lạp-sơn biết đủ mọi cách để bảo vệ môn sinh của các Ngài. Miễn là họ vẫn ở trong phạm vi hào quang thống nhất của các Ngài chứ không đi thụ huấn ở các trường phái khác. Tất cả các trường huyền môn đích thực đều yêu cầu môn sinh tuân thủ điều này, và tất cả các Chân sư thực sự đều mong đệ tử của Ngài đừng thụ huấn nơi khác khi đang nhận giáo huấn từ các Ngài. Các Ngài không nói: “Chỉ có phương pháp của chúng tôi là đúng và thực,” mà bảo rằng: “Khi thụ huấn với chúng tôi thì đường lối khôn ngoan và an toàn là các bạn đừng thụ huấn với một trường phái khác hay Chân sư khác.” Còn nếu một môn sinh muốn làm điều đó thì y được hoàn toàn tự do chọn trường phái và huấn sư khác, nhưng trước hết y phải chấm dứt liên hệ với trường phái cũ.

It brooks no rival nor contemporary work with its pupils, not for the [303] sake of its own teachers but to ensure the safety of its pupils. Danger lurks in the path of the occult student and the Himalayan adepts know adequately how to protect their pupils, provided those pupils stay within the periphery of Their united auras, and wander not out to other schools. All true occult schools demand this of their pupils, and all true Masters expect Their pupils to refrain from taking other occult instructions at the same time as they are receiving it from Them. They say not: “Our method is the only right and true method.” They say: “When receiving instructions from Us it is the part of wisdom and the line of safety to refrain from occult training in another school or under another Master.” Should a pupil desire so to do he is perfectly free to seek out other schools and teachers, but he must first break his connection with the old.

thể nhận ra trường cơ bản duy nhất nhờ một số đặc trưng rõ rệt sau đây:—

Bởi đặc tính căn bản của những chân lý được truyền dạy, thể hiện trong các định đề sau:—

 1. Tính duy nhất của toàn bộ cuộc sống.
 2. Những bước phát triển tuần tự được nhận ra nơi hành giả, và học trình ngày càng nâng cao dần, để giúp hành giả mở mang tâm thức từ mức này đến mức khác, cho đến khi đạt được trình độ mà chúng ta gọi là hoàn thiện.
 3. Sự liên hệ giữa tiểu vũ trụđại vũ trụ và sự áp dụng bảy phương diện của mối liên hệ đó.
 4. Phương pháp phát triển và vị trí của tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ được tiết lộ nhờ nghiên cứu tính tuần hoàn của toàn cuộc biểu hiện và định luật cơ bản về nhân quả.

The one fundamental school may be recognised by certain outstanding characteristics:—

By the basic character of the truths taught as embodied in the following postulates:—

 1. The unity of all life.
 2. The graded steps of development as recognised in man, and by the graded steps of its curriculum, which lead a man from one expansion of consciousness to another until he has reached that which we call perfection.
 3. The relationship between the microcosm and the macrocosm and its sevenfold application.
 4. The method of this development and the place of the microcosm within the macrocosm as revealed through the study of the periodicity of all manifestation and the basic law of cause and effect.

Bởi sự chú trọng vào việc lập hạnh và phát triển tinh thần, lấy đó làm nền tảng cho sự phát triển tất cả những khả [304] năng ẩn tàng trong tiểu vũ trụ.

Bởi sự đòi hỏi tất cả các môn sinh liên hệ (không ngoại lệ) phải có cuộc sống khai mở và phát triển nội tâm song hành với cuộc sống phụng sự bên ngoài.

Bởi những bước tuần tự mở mang tâm thức là kết quả của cuộc rèn luyện được chỉ dạy. Sự mở mang này đưa hành giả từng bước tiến lên đến mức tiếp xúc được với chân ngã y, với Chân sư y, với nhóm chân ngã của y, với Đấng Điểm đạo Đầu tiên, với Đấng Điểm đạo Tối cao, cho đến khi tiếp xúc với Đấng Chủ tể của Cung y và nhập vào lòng “Cha của y ở trên Trời.”

Đó là những đặc điểm nổi bật của Trường tham thiền thực sự cơ bản và duy nhất.

By the emphasis laid on character building and spiritual development as a foundation for the development of [304] all the faculties inherent in the microcosm. By the requirement, demanded of all affiliated pupils without exception, that the life of inner unfoldment and development should be paralleled by a life of exoteric service.

By the graded expansions of consciousness that are the result of the imparted training; these lead a man on from step to step till he contacts his higher self, his Master, his egoic group, the First Initiator, the One Paramount Initiator, until he has contacted the Lord of his Ray and has entered into the bosom of his “Father Which is in Heaven”.

These are the outstanding features that are descriptive of the one true fundamental School.

Trường cơ bản này có ba chi nhánh chính, chi nhánh thứ tư đang được hình thành và sẽ là bốn chi nhánh của cuộc tuần hoàn thứ tư hiện nay. Các chi nhánh này là:—

 1. Chi nhánh xuyên Hy-mã-lạp-sơn.
 2. Chi nhánh Nam Ấn Độ.

(đây là các Chi nhánh của giống dân Aryan)

 1. Một Chi nhánh dành cho căn chủng thứ tư do hai vị Chân sư của căn chủng này lãnh đạo.
 2. Một Chi nhánh đang được thành lập, sẽ có trụ sở chính ở phương Tây, nơi chốn chưa được tiết lộ. Mục tiêu chính của chi nhánh này là giáo hóa người của căn chủng thứ sáu sắp đến.

This fundamental school has three main branches and a fourth that is in process of forming and which will make the four branches of this fourth round. These branches are as follows:—

 1. The trans-Himalayan Branch.
 2. The southern India Branch. (these are Aryan Branches)
 3. A Branch that works with the fourth root-race and has two fourth root-race adepts at its head.
 4. A Branch in process of forming that will have its headquarters in the Occident at some place not yet disclosed. It has for its main object the instructing of those connected with the coming sixth root-race.

Những chi nhánh này đang và sẽ liên hệ mật thiết với nhau và sẽ cộng tác thật chặt chẽ. Tất cả đều được tập trung dưới quyền kiểm soát của vị Đế quânShamballa. Các vị Huynh trưởng của mỗi chi nhánh đều thường xuyên liên lạc với nhau và thật sự giống như ban giáo sư của một viện đại học khổng lồ. Bốn trường phái này giống như các ngành lớn [305] khác nhau của cơ sở — như các phân khoa đại học. Cả bốn trường đều nhằm mục tiêu trợ giúp cuộc tiến hóa của nhân loại, đều có mục đích dẫn dắt tất cả mọi người đến trình độ có thể đứng trước Đấng Điểm đạo Duy nhất, đều sử dụng những phương pháp trong cơ bản giống nhau, dù khác nhau trong chi tiết. Đó là vì những chủng tính đặc thù của các giống dân và các mẫu người thụ huấn, và vì sự kiện là có những trường chính yếu dành cho một cung, trong khi những trường khác lại hoạt động cho một cung khác.

These branches are and will be closely inter-allied and will work in the closest co-operation, being all focused and under the control of the Chohan at Shamballa. The heads of each of the four branches communicate with each other frequently and are really like the faculty of one stupendous university, the four schools being like the [305] various major departments of the foundations—like subsidiary colleges. The aim of all is the evolution of the race, the object of all is to lead all to the point of standing before the One Initiator, the methods employed are fundamentally the same, though varying in detail, due to the racial characteristics of the races and types dealt with, and the fact that certain schools work paramountly with one ray and others with another.

Trường phái xuyên Hy-mã-lạp-sơn có những Đấng trọn lành mà các bạn đã biết, còn những vị khác thì chưa.

Trường Nam Ấn có công tác đặc biệt với giới tiến hóa thiên thần và lo cho phân chủng thứ hai và thứ ba của giống dân Aryan.

Trường Hy-mã-lạp-sơn làm việc với phân chủng thứ nhất, thứ tư và thứ năm của giống dân này.

Chi nhánh dành cho căn chủng thứ tư ở dưới quyền của Đức Bàn cổ của giống dân này và vị Huynh đệ thuộc Cung Giáo dục của Ngài. Các trụ sở chánh của chi nhánh này đều ở Trung Quốc.

Chân sư R.— và một vị Chân sư người Anh, đang chăm lo từ từ hình thành chi nhánh thứ tư của trường, có sự trợ giúp của Chân sư Hilarion. Các bạn hãy suy ngẫm kỹ các sự kiện kể trên, vì ý nghĩa của chúng có tầm quan trọng sâu sắc.

Ngày mai chúng ta sẽ bàn về tương lai. Hôm nay tôi chỉ nói đến những gì đã biểu lộ trong hiện tại.

The trans-Himalayan school has its adepts as known to you, and others Whose Names are not known.

The southern Indian school has special work with the deva evolution, and with the second and third sub-races of the Aryan race.

The Himalayan school works with the first, fourth and fifth sub-races.

The fourth root-race branch works under the Manu of that race and his brother of the Teaching Ray. Their headquarters are in China.

The Master R.— and one of the English Masters are concerning Themselves with the gradual founding of the fourth branch of the school, with the assistance of the Master Hilarion. Ponder on these imparted facts, for the significance is of profound importance.

Tomorrow we will deal with the future. Today I have but imparted facts in present manifestation.

 

Ngày 28-9-1920.

Hôm nay chúng ta xét đến điểm thứ hai và sẽ làm sáng tỏ bằng cách tiên đoán. Ở đây các bạn cần lưu ý rằng những gì được xem là sẽ có sau này không hẳn là luôn luôn có thể xảy ra đúng từng chi tiết như dự kiến. Tôi chỉ muốn trình bày cho các bạn những nét phác họa của kế hoạch lớn và tổng quát thôi. Sự thực hiện trong tương lai sẽ tùy theo trực giác hay [306] nhận thức cao độ của các nhà tư tưởng trong nhân loại và khả năng của các linh hồn nhập thế có biết nắm lấy những cơ hội và hoàn thành vận mệnh của họ hay không.

Hôm qua chúng ta đã bàn về trường cơ bản duy nhất với bốn chi nhánh. Nay tôi sẽ nói đến:—

Today our second point comes up for consideration, and we shall in the elucidation of it enter into the realms of prophecy. I would here point out to you that the thing which is indicated as existing in the future may not always work out in detail as foreseen. I but seek to lay before you the big general plan in its outline. The working out in the future will depend upon the intuition or high [306] perception of the thinkers of the race and upon the ability of the incarnating jivas to seize upon the opportunities and fulfil their destiny.

We touched yesterday upon the one fundamental school with its four branches. Today I would take up:—

 

2. Các phân chi cấp quốc gia của Trường Duy nhất này.

Trước hết, cần lưu ý rằng không phải mọi nước trên thế giới đều có trường huyền môn. Chỉ khi thể nguyên nhân của tập thể toàn quốc gia đó đạt đến một mức độ rung động nhất định thì mới có thể lập ra các trường này. Chỉ khi công cuộc giáo dục của quốc gia đó được nâng cao đến trình độ nhất định mới có thể sử dụng trí năng của cả nước làm bàn đạp để mở mang rộng lớn hơn và dùng nó làm căn bản để phát triển trường huyền môn. Và cũng lạ là chỉ những quốc gia nào nguyên đã có trường huấn luyện các bí nhiệm (ngoại trừ ba nước) mới có lại những trường tham thiềnquốc gia họ, trong những giai đoạn đầu tiên. Những nước ngoại lệ là:—

 1. Anh Quốc.
 2. Canada và Hoa Kỳ.
 3. Úc.

At the outset I would point out to you that not every nation in the world will have its occult school. Only as the causal body of the national group has reached a certain rate of vibration will it be possible to found and institute these schools. Only as the educational work of the nation has reached a certain height will it be possible to use the mental equipment of the nation as a stepping stone for further expansion, and to use it as a basis for the occult school. And, curiously enough, only those nations which originally had a training school for the mysteries (with three exceptions) will be again, during the earlier stages, permitted national schools. The exceptions are:—

 1. Great Britain.
 2. Canada and the United States.
 3. Australia.

Ngay cả trong ba ngoại lệ này cũng xem như chỉ có một (trường hợp của Úc), vì hai trường hợp kia đã có những cơ sở huyền môn trong thời Atlantis, khi họ còn là một phần đất của châu lục này. Theo đà quay của bánh xe tiến hóa, quả đất tự nó cũng tái sinh. Những nơi đã qua thời kỳ ngơi nghỉ và đang đi vào cuộc biểu hiện vẫn còn giữ trong chúng những hạt giống để cuối cùng khi gặp sự rung động tương đồng sẽ làm tái hiện những cách phát biểu và những hình thể tương tự.

Sau này, khi những Trường Huyền môn được thành lập, các bạn sẽ thấy chúng tọa lạc ở những nơi còn vấn vương từ lực của thời xưa. Hoặc những nơi mà trong vài trường hợp [307] Thiên đoàn có trấn những linh phù cổ xưa, cũng nhằm mục đích này.

And even these exceptions might be considered only one, the case of Australia, for the other two in Atlantean days had their occult foundations when they formed part of the earlier continent. In the turning of the wheel, earth itself reincarnates; places pass into pralaya and emerge into manifestation, holding within them the seeds that will eventuate in similar vibration, and bring into being again similar modes of expression, and similar forms.

It will be found later on, when the Occult Schools are founded, that they will be situated where some of the old magnetism yet lingers, and where in some cases certain [307] old talismans have been kept by the Brotherhood with just this aim in view.

 

Các phân chi liên thuộc một trong bốn chi nhánh trung ương của tổ chức huyền môn duy nhất này sẽ được thiết lập ở các nước sau đây:

Branches, affiliated with one of the four central divisions of the one occult foundation, will be found in the following countries:

 1. Ai Cập. Ở đây có một trong những trường sẽ được thành lập về sau, là một trường cấp cao, có tính huyền môn sâu sắc và liên hệ trực tiếp với các cấp đẳng nội môn. Việc này chúng ta sẽ bàn sau.
 2. Hoa Kỳ sẽ có một trường dự bị ở phía nam của miền Trung Tây, và một trường huyền môn cao đẳng mở rộng ở California, nơi chốn sẽ được tiết lộ sau này. Đây là một trong những trường đầu tiên sẽ được mở ra khi Đức Chưởng giáo bắt đầu làm công việc của Ngài ở thế gian. Trong vòng năm năm tới trường này sẽ được đặt nền móng nếu các môn sinh biết được đúng những việc phải làm.
 1. Egypt. This will be one of the later schools founded and will be profoundly occult and an advanced school in direct communication with the inner grades. This will be touched upon later.
 2. The United States will have a preparatory school somewhere in the southern part of the Middle West, and an extensive occult college in California in a place later to be revealed. This school will be one of the first started when the Great Lord begins His earthly career, and during the next five years the seeds of it may be laid if students rightly apprehend the work to be done.
 1. Sẽ có một trường cho các quốc gia La-tinh, có thể ở Ý hay miền Nam nước Pháp, nhưng điều này tùy thuộc rất nhiều vào công cuộc giáo dục và chính trị ở đó trong vòng mười năm tới.
 2. Anh Quốc. Tại một địa điểm từ lực mạnh hoặc ở Scotland hay xứ Wales, không bao lâu nữa một chi nhánh huấn luyện huyền môn sẽ được phát khởi, để đặt nền móng và bao gồm chương trình huấn luyện các cấp đầu. Sau khi trường này được thành lập trong vài năm và đã tỏ ra hữu hiệu trong công tác huấn luyện, và sau khi Ireland đang bị lộn xộn đã điều chỉnh các khó khăn nội bộ của xứ này, thì một trường cao cấp hơn sẽ được mở ra để dạy các bí nhiệm, ở một địa điểm từ lực mạnh thuộc Ireland. Đây nhất định sẽ là trường chuẩn bị cho môn sinh được nhận một trong các cuộc điểm đạo chính yếu, và ở dưới sự trông nom của Đức Di Lạc Bồ-tát, chuẩn bị cho các môn sinh thuộc cung hai được điểm đạo. Trường đầu tiên ở Ai Cập sẽ dành cho các ứng viên điểm đạo thuộc cung một ở Tây phương.
 1. There will be one school for the Latin countries, probably in Italy or Southern France, but much depends on the political and educational work of the next ten years.
 2. Great Britain. At one of the magnetised spots in either Scotland or Wales, a branch for occult training will be begun before so very long, which will lay the foundation and embrace the curriculum for the earlier grades. After it has been in existence for a few years and has proved the effectiveness of its training, and after troubled Ireland has adjusted her internal problems, a school for the more advanced grades, and for definite preparation for the mysteries will be started in Ireland at one of the magnetised spots there to be found. This school will be very definitely a school where preparation for a major initiation may be taken, and will be under the eye of the Bodhisattva, preparing the pupil for initiation upon the second ray. The first school in Egypt will be for those who take initiation on the first ray in the Occident. [308]

Các ứng viên điểm đạo theo con đường của Đức Văn minh Đại đế, hay thuộc cung ba, sẽ được điểm đạo tại trường huyền môn cao cấp ở Ý. Theo lối này, phương Tây sẽ có một trung tâm, nơi có thể truyền dạy các giáo huấn tích cực theo ba con đường tiếp cận và cũng sẽ là nơi chuẩn bị cho các môn sinh được thọ truyền các bí nhiệm nội môn.

Một trường huyền môn cấp dự bị cũng sẽ được thành lập ở Thụy Điển, cho những người tìm đạo ở Bắc Âu và thuộc các chủng tộc Đức. Khi nó đã tồn tại được một thời gian thì lúc đó nước Nga có thể được chọn để đặt trụ sở chính cho một trường cấp cao, liên kết với trường dự bị ở Thụy Điển. Liên kết với trường cấp cao ở Ai Cập thì có trường dự bị ở Hy Lạp hay Syria.

Those who take initiation on the line of the Mahachohan, or on the third ray, will take it at the advanced occult school in Italy. In this way the Occident will have its centre where active instruction may be given according to the three lines of approach, and which will give preparation in the inner mysteries.

 1. A preparatory occult school will be found, too, in Sweden, for those of the northern and German races who seek the Path, and when it has been extant for some time Russia may then be in a position to house the headquarters for the more advanced school affiliated to the preparatory one in Sweden. In connection with the Egyptian advanced school will be a preparatory one in Greece or in Syria.

 

Vì thế, các bạn sẽ có các trường tham thiền như sau đây và phải nhớ rằng trường dự bị dành cho các cấp sơ đẳng thì được thiết lập trước và hiện đang được thiết lập, hay sẽ được thiết lập trong thời gian ngay trước khi Đức Chưởng giáo lâm phàm. Việc thiết lập các thiền viện khác, chắc chắn là do thành quả công trình của Ngài và của các Chân sư phụ tá Ngài, và cũng tùy sự quyết định của các Ngài đối với sự thành công của cố gắng trước đó.

You have, therefore, the following schools as planned, and must bear in mind that the schools wherein the preparatory work and earlier grades are found will be first in order of time, and are in process of founding now, or will be founded during the period immediately preceding the Coming of the Great Lord. The founding of others will be definitely the outcome of His work, and that of His Masters, and will depend upon Their decision as to the success of the earlier endeavour.

Các cấp dự bị Trường cấp cao
1Hy Lạp hay Syria dẫn đến ……………………..Ai Cập
2Trung Tây, Hoa Kỳ ..…………………………..California
3Miền Nam nước Pháp …………………………Ý
4Scotland hay xứ Wales ……………………….Ireland
5Thụy Điển …………………………………….Nga
6New Zealand ………………………………….Úc

 

Preparatory GradesAdvanced School
1. Greece or Syria leading toEgypt
2. Middle West, U.S.A.California
3. Southern FranceItaly
4. Scotland or WalesIreland
5. SwedenRussia
6. New ZealandAustralia

 

Cũng có một trường dự bị được trù định cho các Chân nhân tiến hóa của căn chủng thứ tư. Trường sẽ ở dưới sự trông nom của Đức Bàn cổ của giống dân này và được đặt ở Nhật Bản, với chi nhánh nội môn của nó ở miền tây Trung Quốc. Đây là trường thứ bảy trong nhóm trường được dự trù.

Chưa có dự định lập các chi nhánh ở miền Nam châu Phi và Nam Mỹ. Chưa đến lúc thành lập các chi nhánh này mà phải đợi đến chu kỳ sau.

There is also planned a preparatory school for the advanced egos of the fourth root-race. This will be under the Manu of that race and will be situated in Japan, with its most esoteric branch in western China. This makes the seventh in the group of schools outlined.

It is not purposed as yet to have branches in Southern Africa or Southern America. Their day is not yet, but comes in the next cycle.

Cần đặc biệt lưu ý rằng các trường này chỉ là những khởi điểm nhỏ bé, và lúc đầu sẽ không có vẻ gì là hệ trọng, đáng lưu ý. Bước đầu sẽ bao gồm những thành viên của các trường nội môn khác, như các phân bộ bí giáo của phong trào Thần triết và các nhóm khác nữa. Công việc ở Anh, Mỹ và Úc đã được khởi sự, còn ở Thụy Điển thì sắp sửa tiến hành. Những nơi khác cũng sẽ tiếp theo trong những ngày rất gần đây.

Phần kế hoạch được công bố đến mức này là nhằm để khích lệ tất cả các bạn nghiên cứu với nguồn hứng khởi lớn hơn và làm việc với sự áp dụng cần mẫn hơn. Mỗi người và tất cả mọi người đều có vị trí trong kế hoạch này nếu họ tỏ ra xứng đáng bằng cách làm công việc cần thiết. Công việc cần phải là:—

Now, I would earnestly call to your attention that the schools will make but small beginnings and will be launched in a way that will appear at first as too unimportant to be noticeable. A beginning will be made with members of the different occult schools, such as the esoteric sections of the Theosophical movement, and others. The work in Britain, America and Australia is already in process of inception, whilst that in Sweden will shortly be on foot. The others will follow at slightly later dates.

This much of the plan has been permitted publication as an incentive to all of you to study with greater aspiration and to work with more strenuous application. Each and all has his place in the plan would he but qualify by doing the necessary work. That work should be:—

 

Cố gắng nhận ra sự sống Thiêng liêng trong chính mình. Bằng cách này mà sự vâng lời (đúng theo nghĩa huyền môn) là điều thiết yếu trong toàn cuộc huấn luyện huyền môn sẽ được bồi dưỡng và phát triển. Sự tuân hành này không như thường thấy là dựa vào phàm nhân, mà dựa vào sự nhận thức trong bản năng về một vị Chân sư. Người đạo sinh sẵn sàng tuân hành do thừa nhận những quyền năng của Ngài, sự thanh khiết trong đời sống, trong các mục tiêu của Ngài, và kiến thức uyên thâm của Ngài.

Cố gắng suy tư trong phạm vi của nhóm và tự nhận định một cách độc lập và minh bạch, không dựa vào lời lẽ của kẻ khác để biện minh. [310]

Cố gắng tinh luyện và lọc sạch tất cả các thể, khiến chúng trở thành những tôi tớ đáng tin cậy hơn.

Cố gắng trang bị thể trí thật toàn diện và tích lũy trong đó các sự kiện cần thiết để đặt căn bản cho sự phát triển tri thức sâu rộng hơn.

Nếu hành giả thực hiện được các điều này thì ngày cơ hội trọng đại sẽ đến.

An endeavour to recognise the Divine within each one. In this manner the true occult obedience, which is an essential in all occult training, will be fostered and developed, being not based, as is so oft seen, on personality, but on that instinctive realisation of a Master, and the willing following that comes from the recognition of His powers, the purity of His life and aims, and the profundity of His knowledge.

An endeavour to think in group terms and clearly for oneself, not depending upon the word of others for clarification. [310]

An endeavour to purify and refine all the bodies and make them more reliable servants.

An endeavour to equip throughout the mental vehicle and to store within it the facts upon which extended knowledge may be based.

If these things are done great will be the day of opportunity.

(Còn tiếp phần 2)

2862 — Tổng số lần đọc 4 — Hôm nay