Các Trường Tham Thiền Nội Môn trong tương lai (2)


Chia sẻ:

Phần 2

Ngày 2-10-1920.

Nếu vẫn nghiêm trì giới luật thì cuối cùng các bạn sẽ đến mức hoàn thiện. Đối với người đệ tử thì không có gì là nhỏ nhặt mà không cần lưu ý thực hiện, bởi vì khi ta nghiêm nhặt điều chỉnh các chi tiết trong đời sống phàm nhân thì cuối cùng hành giả sẽ đạt được mục đích. Khi đến gần Cửa Đạo, cuộc sống của người đệ tử không trở nên dễ dàng hơn, mà luôn luôn phải đề cao cảnh giác. Luôn luôn phải hành động đúng đắn mà không bận tâm đến kết quả và bao giờ cũng phải vật lộn với từng hạ thể và chế ngự nó trong tất cả các chi tiết liên hệ. Chỉ khi hoàn toàn hiểu rõ câu châm ngôn “Hãy tự biết mình” hành giả mới có đủ hiểu biết để vận dụng định luật và thấu đáo sự vận hành nội tại trong trọn cả bản thể của mình, từ trung tâm đến ngoại biên. Phấn đấu, nỗ lực, trì giới, và hân hoan phụng sự mà không nhận phần thưởng nào khác hơn là sự hiểu lầm và bôi nhọ của những kẻ đi sau — đó là vai trò của người đệ tử.

Hôm nay chúng ta bàn đến điểm thứ ba.

In the rigid disciplining of yourself comes eventual perfection. To the disciple nought is too small to undertake, for in the rigid adjustment of the details of the lower world life comes, at the end, attainment of the goal. The life of the disciple becomes not easier as the Gate is neared, but ever the watch must be more thorough, ever right action must be taken with no regard to result, and ever each body in all its aggregate of detail must be wrestled with and subjugated. Only in the thorough comprehension of the axiom “Know thyself” will come that understanding that enables man to wield the law and know the inner working of the system from the centre to the periphery. Struggle, strive, discipline, and rejoicingly serve with no reward save the misunderstanding and the abuse of those who follow after—this is the role of the disciple.

Today we will deal with our third point.

 

3. Vị trí, nhân sự và cơ sở của thiền viện huyền môn.

Ở đây, xin lưu ý các bạn rằng về vấn đề này có nhiều điều tôi có thể nói được nhưng vẫn còn chưa nói, vì các bạn thiếu khả năng lãnh hội. Tôi có thể đưa ra một số qui tắc gần đúng và gợi ý một số điểm căn bản cần thiết cho sự thực [311] hiện sau cùng. Tôi không đặt ra qui tắc nào để buộc các bạn phải tuân thủ. Đó không phải là định luật huyền môn. Trong việc thành lập các trường huyền môn này ở hai trình độ dự bị và cao cấp tại những trung tâm khác nhau đã chọn, dưới sự kiểm soát của một trong bốn chi nhánh Trường Huyền môn căn bản duy nhất, công việc sẽ bắt đầu một cách kín đáo. Vì thế, những đệ tử và linh hồn tiến hóa cao nhận công tác thực hiện các bước đầu tiên cần thiết phải tự tìm ra phương pháp, địa điểm và thể thức thực hiện. Tất cả đều phải thực hiện trong lò trui luyện của nỗ lực và thí nghiệm mà cái giá phải trả rất cao. Nhưng chỉ bằng cách đó mới có mức thặng dư hay tạo ra hạt nhân để làm nền tảng cho công cuộc lớn lao hơn. Nếu có lỗi lầm thì cũng chẳng là vấn đề vì chỉ có phàm nhân vô thường là phải chịu đau khổ. Điều đáng nói là việc thiếu nguyện vọng tinh thần, không nỗ lực và không chịu học bài học của sự thất bại. Khi thất bại được xem là những bài học đáng giá, khi một lỗi lầm được xem chỉ là tín hiệu cảnh báo giúp tránh khỏi tai ương, và khi người đệ tử không phí thời gian vô ích trong tâm trạng thất vọng hay mặc cảm tự ti, thì bấy giờ các Huấn sư hằng trông nom nhân loại biết rằng công việc mà Chân ngã tìm cách thực hiện qua mỗi sự thể hiện trong các cõi thấp đang tiến triển như ý, và chắc chắn sẽ đạt được thành công. Chúng ta hãy đi vào vấn đề kể trên, trong từng chi tiết.

3. The Location, personnel, and building of the occult school.

Here at the outset I would remind you that much which might be said by me on this matter must remain unsaid for lack of the ability to comprehend. I might lay down certain approximate rules, and make certain fundamental suggestions that may find their place in the [311] final working out. I can lay down no rule that must be kept. Such is not the occult law. In the establishment of these occult schools in their two divisions, preparatory and advanced, in the different designated centres under one of the four branches of the one fundamental School of Occultism, the work will begin in an inconspicuous manner, and those pupils and advanced egos whose work it is to make the necessary beginning must find out for themselves the method, place and manner. All must be wrought out in the furnace of endeavour and experiment, and the price paid will be high, but only that which is thus wrought out provides the residue or nucleus upon which the further work may be based. Mistakes matter not; nought but the fleeting personalities suffer. What does matter is lack of aspiration, inability to attempt, and incapacity to learn the lesson that failure teaches. When failures are regarded as valuable lessons, when a mistake is deemed but a warning signal that averts from disaster, and when no time is ever lost by a disciple in vain despair and useless self depreciation, then the watching Teachers of the race know that the work the Ego seeks to do through each expression on the lower plane goes forward as desired, and that success must inevitably eventuate. We will here take each detail of our subject, as enumerated above, by itself.

 

Vị trí. Đây là một vấn đề thật rất quan trọng, nhưng thay đổi tùy theo nhu cầu tìm vị trí để xây dựng một thiền viện dự bị hay cấp cao. Nói chung (vì các yêu cầu của mỗi quốc gia khác nhau rất nhiều) thiền viện dự bị sẽ ở không xa lắm những trung tâm hay thành phố lớn, còn thiền viện cấp cao sẽ có địa điểm biệt lập hơn và không dễ đến đó được.

The Location. This is a matter of very real importance but differs according to the need of finding a situation whereon to found a preparatory or an advanced school. Generally speaking (for national requirements vary much), the school for the preparatory work will be situated within reasonable distance of some big centre or city, whilst the school for the advanced grades will be more isolated, and not so easily accessible.

Chúng ta hãy xem xét vấn đề này trong vài phút. Một trong những điều cơ bản là kẻ sơ cơ phải học cách tìm được [312] tâm điểm bên trong chính mình, độc lập đối với hoàn cảnh chung quanh, và đáng cho y mến thích dù hoàn cảnh chung quanh có thế nào. Y phải tìm được tâm điểm đó đến mức khả quan trước khi có thể tiến lên những cấp cao hơn và làm việc trong thiền viện thứ hai. Trên hết, thiền viện dự bị chú trọng vào việc phát triển phàm nhân với ba hạ thể và huấn luyện y trong phụng sự. Thiền viện cấp cao chuẩn bị rõ rệt cho Điểm đạo, và quan tâm đến kiến thức huyền môn, đến việc truyền đạt chân lý cấp vũ trụ, đến sự phát triển về mặt trừu tượng của môn sinh, và đến công việc phải làm ở tầm mức của thể nguyên nhân (nhân thể—causal levels). Một giai đoạn được thực hiện tốt nhất trong thế giới loài người và qua sự tiếp xúc với thế gian. Giai đoạn kia đòi hỏi một môi trường sống tương đối ẩn dật và không bị quấy rầy. Có thể nói như thế này:— Các cấp dự bị lo mở mang Thiên giới ở trong tâm, còn thiền viện cao cấp thì mở rộng cuộc huấn luyện đó đến mức bao gồm cả Thiên giới ở bên ngoài. Vì thế mà thiền viện dự bị sẽ ở trong sinh hoạt bình thường của nhân loại, để nhờ các phản ứng, các tương tác trong quan hệ với họ, trong phụng sự và phấn đấu, mà người môn sinhthể học cách tự biết mình. Thiền viện kia sẽ dành cho những người đã phần nào thực hiện được các điều này, và sẵn sàng để học thêm về các giới tiến hóa khác và về vũ trụ. Nếu hành giả chưa tự chủ đến mức khả quan thì y không thể làm việc an toàn, chẳng hạn như đối với giới tiến hóa của các đẳng cấp thiên thần. Ở thiền viện dự bị, y học cách chế ngự này. Ở thiền viện cấp cao y có thể được tín nhiệm để tiếp xúc với các giới tiến hóa ngoài nhân loại.

Let us look into this for a moment. One of the fundamental things that the novitiate has to learn is to find his [312] centre within himself, independent of surrounding circumstances, and preferably in spite of surrounding circumstances. The centre must be found to a considerable degree before he can pass on to the more advanced grades and work in the second school. The preparatory school above all things concentrates on the development of the threefold lower man, and his training in service. The advanced school definitely prepares for Initiation, and is concerned with occult lore, with the impartation of cosmic truth, with the abstract development of the pupil, and with work on causal levels. One can be best accomplished in the world of men and through contact with the world; the other demands necessarily an environment of comparative seclusion and freedom from interruption. We might express it thus:—the preparatory grades deal with the kingdom of God within, whilst the advanced school expands that training into one which includes the kingdom of God without. Therefore the first will be situated amongst the working sons of men, so that by his reactions and interactions in association with them, in service and struggle, the pupil may learn to know himself. The other will be for those who have somewhat mastered these things, and are ready to learn more of other evolutions and of the cosmos. Until a man is master of himself to a considerable degree he may not safely work, for instance, with the deva or angel evolution. In the preparatory school he learns this mastery; in the more advanced school he can thus be trusted to make other contacts than the human.

Trong cả hai trường, giáo huấn căn bản là tham thiền ở tất cả mọi cấp độ. Tại sao? Bởi vì ở các thiền viện huyền môn người ta không bao giờ đưa ra những kiến thức, những hướng dẫn rõ ràng, hay một khối toàn thể các sự kiện, hoặc sử dụng các phương pháp trong sách giáo khoa công truyền. Tất cả mục tiêu là chỉ nhằm khiến người môn sinh tự [313] tìm ra cho mình những kiến thức cần thiết. Bằng cách nào? Bằng cách phát triển trực giác qua tham thiền, và bằng cách đạt được sự kiểm soát trí tuệ khiến cho minh triết của Tam nguyênthể tuôn xuống não bộ hồng trần, qua thể nguyên nhân. Vì thế, trong trường dự bị người ta chú trọng vào tham thiền liên quan đến thể trí, và các giáo huấn trong sách này có thể được áp dụng. Trường cần ở trong khu vực có thể tiếp xúc với nhiều hạng người khác nhau, và nơi dễ dàng thu thập kiến thức cụ thể của thế giới loài người (như âm nhạc, thư viện, các cuộc hội thảo, diễn thuyết). Lý do là vì khi chuẩn bị cho cuộc huấn luyện huyền môn đích thực thì sự trang bị thể tình cảmthể trí của môn sinh là một trong những điều phải xem xét đầu tiên. Khi việc này đã hoàn tất được phần nào, và khi vị hiệu trưởng có nhãn thông của trường thấy rằng sự nở nang của noãn hào quang thấp đã đến mức như ý, bấy giờ người môn sinh sẽ được chuyển vào thiền viện cấp cao. Y sẽ được dạy cách tiến từ trung tâm vững vàng của mình đến tiếp xúc với trung tâm vũ trụ, và từ khởi điểm trong y mở rộng tâm thức cho đến ngoại biên của hệ thống đại vũ trụ, và bao trùm tất cả mọi loài đang sống — sống hiểu theo nghĩa huyền môn. Điều này cần cuộc sống tương đối ẩn dật ở các thiền viện cấp cao trong suốt thời gian huấn luyện. Cho nên thiền viện dự bị sẽ ở gần một thành phố lớn, tốt hơn là gần biển hay một vùng trời nước mênh mông, nhưng không bao giờ ở bên trong thành phố. Thiền viện này sẽ ở gần phạm vi các trung tâm học tập của thành phố, để mọi người có thể đến dễ dàng. Thiền viện cấp cao sẽ ở xa nơi đông dân cư và tốt hơn là ở vùng rừng núi. Bởi vì núi non có ảnh hưởng trực tiếp đến người môn sinh huyền bí, và truyền cho y phẩm tính mạnh mẽ và bền bỉ vốn là đặc trưng rõ rệt của chúng mà huyền bí gia cũng phải có. Biển cả hay vùng trời nước mênh [314] mông ở gần thiền viện dự bị sẽ luôn luôn nhắc nhở người môn sinh sự tinh luyện, vốn là việc hệ trọng nhất của y. Trong khi núi non giúp người đạo sinh cấp cao thấm nhuần nguồn sức mạnh vũ trụ và liên tục nêu cao trước mắt y cái ý tưởng về Đỉnh núi Điểm đạo mà y nhằm sớm được đặt chân.

In both these schools, the basic instruction is meditation in all its grades. Why? Because in occult schools information, clear instructions, or a conglomerate of facts are never given, nor are the exoteric textbook methods ever employed. The whole aim is only to put the student in the way of finding out for himself the needed knowledge. [313] How? By developing the intuition through meditation, and by the attainment of that measure of mental control that will permit the wisdom of the Triad to pour down into the physical brain, via the causal. Therefore, in the preparatory school emphasis will he laid on the meditation that concerns the mind, and the teaching embodied in this book will be applied. This necessitates an environment wherein many and varied human contacts will he made, and where the concrete knowledge of the world of men will be easily available (music, libraries, and lectures), for in the preparation of true occult training the astral and mental equipping of the student will be one of the first considerations. When this has been somewhat accomplished, and when the clairvoyant head of the school sees that the rounding out of the lower auric egg approaches the desired point, then the pupil will pass into the more advanced school, and will be taught how from his stable centre to contact the cosmic centre, and from the point within himself to expand his consciousness till it touches the periphery of the system macrocosmic, and embraces all that lives—lives in an occult sense. This necessitates, during the period of training, comparative seclusion, and this the advanced school will provide. Therefore the preparatory school will be located near some large city, preferably near the sea or some large expanse of water, but never within the city; it will be on the confines of the centres of learning within the city and will be readily accessible. The advanced school will be far from the crowded places of the earth and preferably in a mountainous region, for the mountains have a direct effect on the occultist and impart to him that quality of strength and steadfastness that is their predominant characteristic and must be that too of the occultist. The sea or expanse of water close to a preparatory school will convey to his [314] mind a constant reminder of the purification which is his paramount work, whilst the mountains will imbue the advanced student with cosmic strength and will hold steadily before him the thought of the Mount of Initiation which he aims soon to tread.

Đến mai chúng ta sẽ bàn về yếu tố quan trọng nói về nhân sự, ban giảng huấn của thiền viện và các loại trường sở.

Tomorrow we will take the important factor of the personnel and faculty of the school and the types of building.

 

Ngày 7-10-1920.

Hôm nay, chúng ta bàn đến phần thứ ba của bức thư nói về “Các Trường Tham thiền Tương lai,” tức là vấn đề Nhân sự của Nhà trường.

Từ ngữ này bao gồm cả những người giám sát và những người chịu sự giám sát, và vấn đề này tất nhiên là rộng rãi. Như tôi đã nói ở phần đầu của bức thư này, dù ở bất cứ đâu, các thiền viện cũng có hai phân bộ:—

 1. Trường dự bị dành cho các cấp đầu trong giáo huấn huyền môn và tốt hơn là nên toạ lạc ở gần một vùng trời nước mênh mông và gần một thành phố lớn.
 2. Trường cấp cao, dành cho những trình độ sau, có mục đích rõ rệt là chuẩn bị cho các môn sinh được điểm đạo và huấn luyện họ về các kiến thức huyền môn.

Do đó các bạn sẽ thấy rằng phần nhân sự của cả hai trường nhất thiết phải khác nhau, và chương trình học cũng vậy. Chúng ta sẽ bàn riêng từng loại thiền viện, và nêu ra một số điểm căn bản mà các giảng viên và các khóa sinh phải có.

We deal today with that portion of our third point in the letter on “Future Schools of Meditation,” which deals with the Personnel of the School.

This term includes both those who supervise and those who are under supervision, and the subject is necessarily large. As said in the earlier parts of this letter, the schools will be in two divisions wherever situated:—

 1. A preparatory school for the earlier grades in occult instruction, and situated preferably near some large expanse of water and near some central city.
 2. An advanced school for the later grades, which will definitely prepare the way for initiation, and train pupils in occult lore.

As you will consequently see, the personnel of both schools will necessarily differ, as will the curriculum. We will deal with each type of school separately, and lay down certain fundamentals which must be looked for in instructors and instructed.

Trường Huyền môn Dự bị. Đối với người đời bên ngoài, thiền viện này không có vẻ gì khác hơn là một trường cao đẳng thông thường. Ban đầu mới đến, một người thường sẽ không nhận thấy được những gì khác lạ, dù các dị biệt vẫn có và sẽ tự biểu lộ trong công việc học tập đối với các môn sinh, và trên các cảnh giới nội tại. Về phần giảng viên cần có những điều căn bản sau đây:— [315]

The Preparatory Occult School. This—to the outer world—may appear not so different from an ordinary college. The differences will not be recognisable at first to the man of the world, though the differences will be there, and will demonstrate themselves in the school work, to the pupils, and on the inner planes. The fundamentals as regards the instructors are as follows:— [315]

Vị Hiệu trưởng phải là một đệ tử nhập môn. Điều này là thiết yếu để vị Chân sư ẩn sau sinh hoạt của trường luôn luôn có thể tiếp xúc với tâm thức của cả trường hội tụ thông qua đệ tử của Ngài. Vị Hiệu trưởng này sẽ có khả năng đóng vai trò trung gian trong việc truyền thông giữa các môn sinhChân sư, và là tụ điểm để thần lực của Ngài qua đó tuôn xuống cho họ. Vị Hiệu trưởng phải có khả năng hoạt động hữu thức trên cõi tình cảm vào ban đêm, và đem tri thức này đến não bộ hồng trần. Vì vị này có một phần công việc phải làm với các môn sinh ở cõi tình cảm, có những lúc phải hướng dẫn họ đến đạo viện của Chân sư vì những công việc chuyên biệt. Người cũng phải huấn luyện họ trong hoạt động hữu thức này.

The Head of the school will be an accepted disciple; it is essential that the Master, Who is back of the work of any particular school, should be able at all times to tap the consciousness of that school as focussed through the disciple. This Head will be able to act as a medium of communication between the students and the Master and as a focal point for His force to flow through to them. He must be consciously able to function on the astral plane at night and to bring the knowledge through to the physical brain, for part of his work will be with students on the astral plane, guiding them to the Master’s ashram at certain intervals for specialized work. He will have to train them too in this conscious functioning.

Dưới vị Hiệu trưởng là sáu giảng viên, trong đó ít nhất một vị phải có nhãn thông hữu thức, có thể giúp đỡ vị Hiệu trưởng bằng cách báo cáo cho người biết sự phát triển hào quang của các môn sinh. Vị này phải có khả năng thẩm định các màu sắc và sự tăng trưởng các thể của môn sinh, và hợp tác với vị Hiệu trưởng để giúp mở mang và hoà hợp những thể đó. Các giảng viên này phải đang đi trên Đường Dự bị, nhất quyết dấn thân vào việc trợ giúp cơ tiến hóa và hiến mình cho công cuộc phụng sự của một vị Chân sư. Các vị này phải được chọn lựa cẩn thận để họ có thể bổ sung và bổ túc lẫn nhau. Trong trường họ hợp thành một huyền giai thu hẹp, cho thấy một phản ánh bé nhỏ ở cõi trần của kiểu mẫu huyền môn. Vì phần lớn công việc của họ là giúp phát triển hạ trí của môn sinh và liên kết nó với tâm thức cao siêu, và cũng vì trọng tâm nỗ lực của họ là mau chóng kiến tạo thể nguyên nhân nên họ sẽ là những người có kiến thức uyên bác, bắt nguồn từ những hiểu biết trong Phòng Học tập, có khả năng giảng huấn và đủ tư cách ngang với các giảng viên chuyên môn của các trường đại học trên thế giới. [316]

Under him will work six instructors, of whom one at least must be a conscious clairvoyant, and able to assist the Head with his information as to the auric development of the students; he must be able to gauge the colors and expansion of the students’ vehicles, and co-operate with the Head in the work of expanding and attuning those vehicles. These instructors must be on the Probationary Path and earnestly devoted to the work of assisting evolution and devoted to the service of some one Master. They must and will be carefully chosen so as to supplement and complement each other, and in the school will form a miniature hierarchy, showing on the physical plane a tiny replica of the occult prototype. As their work will be largely to develop the lower mind of the pupil and to link it up with the higher consciousness, and as the focal point of their endeavour will be the rapid building-in the causal body, they will be men of erudition, and of knowledge, grounded in the knowledge of the Hall of Learning, and able to teach and to compete with the trained teachers of the world universities. [316]

Ở mỗi trường công việc của bảy nhân viên thành thạo này sẽ được sự trợ giúp của ba nữ nhân viên. Họ được chọn vì có khả năng giảng huấn, vì có trực giác phát triển và vì ảnh hưởng tinh thần và lòng sùng tín mà họ mang lại cho cuộc sống của các môn sinh. Mười vị huấn sư này được ủy thác công việc giúp môn sinh nắm vững những điều chính yếu quan trọng, trông nom sự thu hoạch các nguyên lý cơ bản của kiến thức khoa học huyền bí và giúp môn sinh phát triển thần thông cấp cao. Mười vị này phải là những vị đã hành thiền sâu sắc, có khả năng trông nom và chỉ dạy môn sinh về các cương yếu của thiền huyền môn ví dụ như những điều đã dạy trong sách này. Họ sẽ truyền đạt cho môn sinh những sự kiện huyền bí và các định luật căn bản mà ở trường cấp cao sẽ là chủ đề thực tập xác định của các điểm đạo đồ tương lai. Những bài tập thần giao cách cảm, việc truyền thông bằng thể nguyên nhân, sự nhớ lại những công việc đã thực hiện trong giấc ngủ và hồi ức các tiền kiếp qua một số tiến trình trí tuệ, tất cả sẽ được họ giảng dạy, — vì chính họ đã thành thạo các kỹ thuật này.

In every college the work of these trained seven men will be aided by that of three women chosen for their capacity to teach, for their intuitive development and for the spiritual and devotional touch they will bring to the lives of the students. To these ten teachers will be entrusted the work of grounding the students in the important essentials, in superintending the acquirement of the rudiments of occult lore and science, and their development in the higher psychism. These ten must be profound students of meditation, and able to superintend and teach the pupils the rudiment of occult meditation, as taught, for instance, in this book. Occult facts will be imparted to these pupils by them and the basic laws that—in the advanced school—will be the subject of definite practice by the would-be initiate. Exercises in telepathy, causal communication, reminiscence of work undertaken during the hours of sleep, and the recovering of the memory of past lives, through certain mental processes, will be taught by them,—themselves proficient in these arts.

Như được trình bày ở đây, các giảng viên nói trên sẽ chăm lo cuộc huấn luyện xác định và sự phát triển nội tại của phàm nhân tam phân.

Dưới họ còn có những huấn sư khác, trông nom những phần việc khác trong cuộc sống của môn sinh. Những huấn sư đầy đủ năng lực sẽ giảng dạy và thực tập khoa học ngoại môn và giúp phát triển hạ trí càng nhiều càng tốt, với sự kiểm soát của mười vị giảng viên kia sao cho sự phát triển được cân đối và các môn sinh có khả năng hành thiền đúng đắn.

As you will see here, all these teachers will be devoted to the definite training and inner development of the threefold man.

Under these will work various other teachers, who will superintend other departments of the pupils’ lives. Exoteric science will be taught and practised by proficient teachers, and the lower mind will be developed as much as possible, and kept in check by the other ten teachers who watch over the proportional development, and the aptitude for correct meditation of the student.

Song hành với sinh hoạt này là cuộc sống phụng sự thế gian, mà mỗi môn sinh và tất cả các môn sinh đều phải có. Cuộc sống phụng sự này sẽ được trông nom cẩn thận và ghi chép đầy đủ. Một điểm cần lưu ý ở đây là không có sự bắt buộc nào cả. Mỗi môn sinh đều biết người ta trông cậy nơi y [317] những gì và y phải làm gì nếu y muốn tiến lên những trường cao cấp hơn. Các đồ biểu ở trường (ghi nhận tình trạng các thể, sự tiến bộ và khả năng phụng sự của y) cũng sẽ sẵn sàng cho chính y xem xét, chứ không cho ai khác. Y sẽ biết rõ chỗ đứng của mình, y phải làm gì và những gì còn phải làm. Lúc đó y sẽ quyết định xem có nên hợp tác với công việc một cách hết sức chặt chẽ hay không. Có một số điểm phải thận trọng khi thu nhận các môn sinh nhập học, để sau họ khỏi bị loại vì thiếu khả năng hay thiếu hứng thú, nhưng điều này tôi sẽ bàn sau, khi đề cập đến trình độ và khóa học.

Along with all this will be the life of world-service, rigidly demanded of each and every pupil. This life of service will be carefully watched and recorded. One thing to be noted here is that in this there will be no compulsion. The pupil will know what is expected of him and what he [317] must do if he is to pass on to the more advanced schools, and the school’s charts (recording the condition of his vehicles, and his progress and his capacity to serve) will all be available for his personal inspection, though to no one else. He will know clearly where he stands, what he must do and what remains to be done, and it rests then with him to aid the work by the closest co-operation. A certain amount of care will be taken in the admittance of pupils to the school, and this will obviate the necessity of later removal for inability or lack of interest, but this I will deal with later, when taking up the grades and classes.

Thế là, nhà trường có mười vị giảng viên giám sát, gồm bảy nam và ba nữ, gồm cả vị Hiệu trưởng là một đệ tử nhập môn. Dưới họ là một số huấn sư mà phần lớn công việc là lo mở mang hạ trí, lo trang bị thể tình cảm, thể xácthể trí của môn sinh, để giúp y tiến lên trường cấp cao trong điều kiện ích dụng được các giáo huấn ở đó. Ở đây, xin các bạn lưu ý là tôi đặt kế hoạch cho một trường lý tưởng và phác họa thiền viện mà người ta hy vọng sẽ có sau này. Nhưng trong mọi cuộc phát triển huyền môn, lúc khởi đầu đều nhỏ bé và bề ngoài không có vẻ gì quan trọng. Ngày mai chúng ta sẽ nói về các qui luật thu nhận môn sinhnhân sự của thiền viện cấp cao.

You have, therefore, ten superintending teachers, composed of seven men and three women, including a Head who is an accepted disciple. Under them will work a set of instructors who will deal largely with the lower mind and in the emotional, physical and mental equipping of the pupil, and his passing into the advanced school in a condition to profit by the instructions there to be imparted. Here I would point out that I have planned out the ideal, and pictured for you the school as it is hoped it will eventually be. But as in all occult development, the beginning will be small and of little apparent importance. Tomorrow we will take up the rules governing the admission of students and the personnel of the more advanced school.

 

Ngày 16-10-1920.

. . . . . . Hôm nay chúng ta bàn về:—

Nhân sự của thiền viện cao cấp, và những qui luật thu nhận môn sinh cả ở hai thiền viện dự bị và cao cấp. Phần sau này sẽ hầu như thuộc về kỹ thuật.

……Today we will take up:—

The personnel of the advanced school, and the rules of admission to both the preparatory and advanced. This latter part will be largely technical.

Điểm đầu tiên tôi muốn nói là số thiền viện cấp cao sẽ rất ít, rất lâu sau này mới có, và số nhân sự trong viện này cũng [318] sẽ tương đối ít . . . . Vị Hiệu trưởng luôn luôn là một Điểm đạo đồ được một hay hai lần điểm đạo, và mục tiêu của trường là chuẩn bị cho các đạo sinh được điểm đạo lần thứ nhất. Vì thế mà vị Hiệu trưởng cần phải là người đã được điểm đạo. Vị này được vị Chân sư trông nom trường chính thức bổ nhiệm, và trong phạm vi của trường vị này sẽ là quyết định duy nhất, có toàn quyền quyết định. Những nguy cơ của cuộc huấn luyện huyền môn thật quá to lớn nên không thể xem thường, và tất cả những gì vị Hiệu trưởng đòi hỏi phải được nhất nhất tuân theo. Thế nhưng, sự vâng lời này vẫn không bắt buộc mà là tự nguyện. Vì mỗi đạo sinh sẽ nhận thức được sự cần thiết này, và tuân hành do sự thừa nhận từ trong tinh thần của họ. Như đã nói trước đây, các trường huyền môn này thực tế là những trường của các cung khác nhau, thế nên các nhân viên giảng huấn phải ở cùng cung đó hay cung bổ túc, và các môn sinh cũng vậy. Ví dụ như nếu một trường thuộc cung hai — như thiền viện định lập ở Ireland — thì giảng viên và các khóa sinh sẽ thuộc cung hai, bốn và sáu. Ở mỗi thiền viện huyền môn ít nhất cũng có một giảng viên thuộc cung năm. Nếu đó là thiền viện thuộc cung một, thì các giảng viên và đạo sinh sẽ thuộc cung một, ba, và bảy và trong các giảng viên cũng có một vị thuộc cung năm.

The first point I seek to make here is that these advanced schools will be numerically small, and this for a very long time to come, and the personnel will be correspondingly [318] small….At the head of the school will always be found an Initiate of the first or second degree, the aim of the school being to prepare pupils for the first initiation. This necessarily requires an Initiate head. This Initiate head will be definitely appointed by the Master Who has the school in charge, and he will be—within the confines of the school—sole judge and autocrat. The risks of occult training are too great to permit of trifling, and what the Head demands must be obeyed. But this obedience will not be compulsory but voluntary, for each pupil will realise the necessity and will render obedience from spiritual recognition. As aforesaid, these different occult schools will be practically ray schools, and will have for their personnel teachers on some one ray or its complementary ray, with pupils on the same ray or complementary ray. For instance, if the school is a second ray school—such as the one in Ireland is purposed to be—teachers and pupils on the second, fourth and sixth rays will be found in it. At least one fifth ray teacher will be found in every school of occultism. If a first ray school, the personnel and pupils will be first, third and seventh ray, with again a fifth ray teacher among the others.

Dưới vị Hiệu trưởng đã được điểm đạo có hai giảng viên là đệ tử nhập môn, và mọi môn sinh dưới quyền họ đều phải đã học qua trường dự bị, và đã tốt nghiệp mọi cấp dưới. Rất có thể toàn ban giảng huấn chỉ gồm ba vị này, vì số khóa sinh dưới quyền họ cũng tương đối ít, và công việc của giảng viên thiên về giám sát hơn là giảng dạy, huyền bí gia luôn luôn là người tự học về mặt nội môn.

Under the initiate Head will be two other teachers who will be accepted disciples, and every pupil under them must have passed through the preparatory school, and graduated from all the lower grades. Probably these three will comprise the entire teaching staff, for the pupils under them will he relatively few in number and the work of the teachers is supervisory more than didactic, for the occultist is always esoterically self-taught.

Phần nhiều công việc của ba vị này được làm trên các cõi cao và họ thường làm việc âm thầm trong các phòng riêng của họ hơn là giảng ở lớp với các môn sinh. Các môn [319] sinh đều được xem như là đã sẵn sàng tự mình làm việc và tự tìm đường đi đến cửa điểm đạo. Công việc của giảng viên sẽ có tính cách cố vấn, và họ sẵn sàng trả lời các câu hỏi hay giám sát công việc do chính môn sinh tự đề ra, chứ không do giảng viên bắt buộc. Kích thích sự rung động, chỉnh hợp các thể, trông nom công việc thực hiện ở các nội giới, ban rải thần lực cho môn sinh, che chở cho họ khỏi bị nguy hiểm bằng những phương pháp huyền môn, cũng như giám sát việc hành thiền chính xác và cần mẫn của họ, đó là một phần công việc của các giảng viên. Có những lúc, các vị dắt các môn sinh đến gặp Chân sư, báo cáo với Ngài về việc họ đang tiến sang các cấp khác trên đường đệ tử. Đôi khi các vị cũng phúc trình cho Ngài về phẩm chất cuộc sống phụng sự của họ và giúp họ kiến tạo thể bồ-đề, là thể phải bắt đầu được phát triển khi họ được điểm đạo lần thứ nhất. Các giảng viên cũng giám sát việc thực hành những phần lý thuyết về giới tiến hóa thiên thần, đã được đưa ra trong các trường dự bị. Các vị trông nom việc môn sinh vận dụng vật chất và chứng minh những định luật kiến tạo. Các vị cũng bảo vệ môn sinh đúng mức khi y tiếp xúc với các giới tiến hóa hạ đẳng và siêu nhân loại, dạy y cách vận dụng định luật và cách vượt khỏi nghiệp quả. Nhờ các vị chỉ dạy mà y có thể phục hồi sự hiểu biết các tiền kiếp và xem được các tiên thiên ký ảnh. Nhưng về sau các bạn sẽ thấy, trong trường này chính môn sinh là người duy nhất khởi xướng và thực hiện công việc (được các giảng viên trông nom và bảo vệ). Sự tiến bộ và thời gian y lưu học trong trường tùy theo nỗ lực và khả năng khởi xướng của chính y.

Much of the work done by these three will he on the inner planes, and they will work more in the seclusion of their own rooms than in class room with the students [319] themselves. The pupils are—it will be presumed—ready to work for themselves and to find the way to the portal of initiation alone. The work of the teachers will be advisory, and they will be available to answer questions and to superintend work initiated by the pupil himself, and not compelled by the teacher. Stimulating vibration, aligning the bodies, superintending the work on inner planes, and the pouring in of force with the shielding from danger by occult methods, will be the work, in part, of the Teachers, added to the supervision of definite and strenuous meditation. At intervals they will conduct the pupils to the Master, advise as to their passing into the different grades of discipleship, report at intervals on the quality of their life service and assist them in building their buddhic vehicle, which has to be in an embryonic condition when the First initiation is taken. The teachers likewise superintend the working out in practice of the theories anent the other evolution, the deva evolution, laid down in the preparatory schools; they watch over the manipulation of matter by the pupil and his demonstration of the laws of construction; they safeguard him as far as may be in his contact with sub-human and super-human evolutions, and teach him to wield the law and to transcend karma. They enable him, through their instructions, to recover the knowledge of past lives and to read the akashic records, but as you will see, the pupil is the one in this school who initiates and does the work, superintended and guarded by the teachers, and his progress and the length of his residence within the school depend upon his own effort and initiatory powers.

Những qui luật thu nhận đạo sinh vào trường dự bị thì đại khái như sau, nhưng tôi chỉ nói đến những điều có thể xảy ra chứ không phải những sự kiện chắc chắn và nhất định:—

[320]

 1. Người môn sinh phải trả sạch các định nghiệp và có thể thụ huấn mà không bỏ bê các bổn phận khác và những mối quan hệ của gia đình.
 2. Sẽ không có học phí hoặc đòi hỏi hay thương lượng về tiền bạc. Người môn sinh phải phần nào tự túc, và phải có phương tiện sinh sống trong khi lưu học. Các trường ở cả hai cấp sẽ được tài trợ nhờ sự tự nguyện đóng góp của mọi người, và nhờ sự hiểu biết các định luật cung và cầu diễn giải theo ý nghĩa huyền môn.
 3. Người môn sinh phải đạt tiêu chuẩn học vấn trung bình của thế hệ và thời đại y và phải tỏ ra có năng lực suy tư theo một đường lối nào đó.
 4. Y phải được xem xét qua nhãn thông, nếu người ta thấy rằng y đã điều hợp và chỉnh hợp đúng mức và thể nguyên nhân đã đạt được một cấp độ hay phẩm tính nhất định thì y mới được thu nhận. Các huấn sư huyền môn không mất thì giờ cho những người chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ khi ánh sáng nội tâm chói rạng, khi thể nguyên nhân của môn sinh đã có dung lượng nhất định, bấy giờ y mới có thể hưởng được lợi ích của chương trình học. Vì thế vị Hiệu trưởng có quyết định tối hậu để thu nhận người môn sinh hay không. Quyết định đó là tối hậu và sẽ được thông qua sau khi người môn sinh được vị Hiệu trưởng dùng nhãn thônglinh thị của thể nguyên nhân để xem xét đúng mức cũng như tham khảo ý kiến vị Chân sư của chính y.
 5. Người môn sinh phải tỏ ra rằng trong thời gian phụng sự đã qua y có khả năng làm việc trong hình thức tập thể và suy tư trong phạm vi của những người khác. [321]
 6. Một số tiền kiếp của môn sinh cũng cần được nghiên cứu và những chi tiết trong đó sẽ hướng dẫn vị Hiệu trưởng khi đưa ra quyết định sau cùng.
 7. Môn sinh phải trên hai mươi mốt và dưới bốn mươi hai tuổi.
 8. Thể dĩ thái của y phải ở trong tình trạng tốt và truyền dẫn sinh lực dễ dàng. Thể xác y phải vô bệnh và không bị dị dạng hay khuyết tật.

The rules of admission into the preparatory school will be somewhat as follows, but I only indicate probabilities and not ascertained and fixed facts:— [320]

 1. The pupil must be free from obligatory karma and able to take the course without neglecting his other duties and family ties.
 2. There will be no fees or money charged, and no money transaction. The pupil must be somewhat self-supporting and able to earn the means of livelihood whilst in the school. The schools in both their divisions will be supported through the voluntary contributions of people, and through a knowledge of the laws of supply and demand occultly interpreted.
 3. The pupil must be able to measure up to the average educational standards of his day and generation and must show aptitude for some line of thought.
 4. He must be seen clairvoyantly to have a certain amount of co-ordination and alignment and the causal body must be of a certain grade or quality before he is admitted. Teachers of occultism waste not time on those not ready. Only when the inner light shines forth, only when the causal body is of a certain capacity can the pupil profit by the curriculum. Therefore, with the Head of the school will the final verdict lie as to whether a pupil may enter or not. That word will be final, and will be passed after due inspection of the pupil by the Head of the school through clairvoyant and causal vision, and after reference to the man’s own Master.
 5. He must have demonstrated, by a previous period of service, his ability to work in group formation and to think in terms of others. [321]
 6. His past incarnations must he somewhat looked up, and the indications given through their study will guide the Head in his final decision.
 7. The pupil must he over twenty-one and under forty-two years of age.
 8. His etheric body must be in good condition and be a good transmitter of prana, and there must be no physical disease or handicapping physical deformity.

Đây là những qui luật cơ bản có thể đưa ra hiện nay. Còn có những qui luật khác nữa, và vấn đề chọn lựa cũng có thể phần nào khó khăn hơn.

Các qui luật thu nhận đạo sinh vào thiền viện cấp cao thì ít hơn và có tính huyền bí hơn nhiều. Các khóa sinh ở đây được chọn từ trường dự bị, sau khi đã vượt qua các trình độ. Nhưng sự chọn lựa này không tùy theo sự phát triển trí tuệ và đồng hóa kiến thức cụ thể, mà tùy khả năng thấu hiểu ở nội tâm và sự thông hiểu về mặt huyền bí của môn sinh, tùy theo phẩm tính âm điệu của cuộc sống y khi nó ngân vang ở nội giới, tùy mức chói rạng của ánh sáng nội tàng, và tùy năng lực của y trong phụng sự.

Hôm nay như thế là đủ. Ngày mai chúng ta sẽ bàn phần cuối của điểm thứ ba là các cơ sở của trường.

These are the fundamental rules which it is at present possible to give. There will be others and the problem of selection may pass through some vicissitudes in solving.

The rules for admission into the advanced school are far more esoteric and fewer in number. The pupils will be chosen from out of the preparatory school, after having passed through the graded courses. But selection will depend not on the mental development and the assimilation of concrete knowledge, but upon the inner comprehension and the occult understanding of the student, upon the quality of the tone of his life as it sounds forth in the inner world, upon the brilliance of the indwelling light, and upon his power in service.

This suffices for today; tomorrow we will deal with the final division of this third point, the buildings of the school.

 

Ngày 17-10-1920.

Hôm nay, bàn về cơ sở của hai loại trường huyền môn, tôi không thể nói nhiều mà chỉ phác họa tổng quát thôi. Những điều kiện khí hậu và kích cỡ của các trường này sẽ khác nhau rất nhiều và tất nhiên cây cối ở đó cũng khác nhau . . . . . .

Cơ sở của trường dự bị sẽ không khác bao nhiêu với các cơ sở của một trường cao đẳng thường thấy ngoài đời. Chỉ có [322] qui luật là mỗi môn sinh đều cần phải có phòng riêng biệt của mình. Trường sở theo kiểu nào cũng được, miễn là hội đủ những điều kiện trên. Các phòng không thông nhau, mà chỉ thông với hành lang ở trung tâm. Mỗi phòng phải có ba phần, tất nhiên là nhỏ nhưng phân biệt. Một phần để đạo sinh sinh hoạt và học tập, một phần để tắm rửa, và phần thứ ba là nơi y tham thiền, có những bức ảnh của các Đấng Cao cả và phủ rèm thích hợp. Phần thứ ba chỉ có mục đích là để tham thiền, không chứa gì nhiều ngoài tấm thảm để y ngồi, một chiếc trường kỷ để y ngơi nghỉ xác thân trong những bài tập nhất định, và một ghế đẩu nhỏ đặt trước các bức ảnh của Chân sư, trên có để lư hương và một lọ cắm hoa dâng cúng.

In dealing today with the subject of the buildings of the two types of occult schools, little can be said and only a general outline can be given. Climatic conditions and the desired size of the schools will greatly vary and the consequent plant will vary likewise……

The buildings for the preparatory school will differ not so much from those of an ordinary college in the exoteric [322] world. One rule only will be laid down—each student must of necessity have his own separated chamber. The type of building matters not, provided these conditions are fulfilled. Each room must be non-communicating, save with the central corridor, and must be in three divisions, necessarily small yet distinct. One division will be given up to the student’s life and study; another to the bath and the third will be the place for meditation containing the pictures of the Great Ones duly curtained. This third division is kept for the sole purpose of meditation and will contain little save the mat on which the student sits, a couch on which he will repose his physical vehicle during certain stated exercises and a small stool in front of the Master’s pictures, on which will be found the incensor and a vase for floral tributes.

Các giảng viên nội trú sẽ cùng cư ngụ với các đạo sinh. Các nữ giảng viên thì chịu trách nhiệm trông nom các nữ đạo sinh, còn các nam giảng viên thì cư ngụ cùng với các đạo sinh nam. Vị Hiệu trưởng sẽ ở một mình trong một ngôi nhà riêng biệt. Ngoài các phòng để sinh hoạt bình thường còn có một phòng khách nhỏ để người tiếp xúc với các cá nhân, và một phòng lớn hơn để làm việc với đông người hơn. Ngoài ra còn có một phòng thánh đường để nhóm họp toàn thể các đạo sinh.

Các cơ sở của trường cấp cao dù chưa liên quan mật thiết với chúng ta nhưng trong cách kiến trúc có nhiều ý nghĩa huyền bí đối với những người có mắt thấy được. Đặc điểm chính của trường huyền môn cấp cao sẽ là một ngôi đền trung ương hình tròn, trong đó mỗi khóa sinh (xin nhớ là số khóa sinh ở đây không nhiều) được cấp một liêu phòng riêng, đi vào từ phía sau qua một khung cửa khép kín. Có một bức màn che giữa phòng này và thánh điện lớn ở trung tâm, nơi tổ chức những cuộc nhóm họp tập thể. [323]

The resident teachers will reside with the students, the women taking charge of the women students, and the men residing with the male students. The Head of the school will reside alone in a detached house which will contain—besides the rooms in which he will live his private life—a reception room of small proportions for his work with individuals, and a larger room for joint concourses, besides a shrine room for the meeting of the united body of pupils.

The buildings for the advanced schools, even though they concern us not intimately as yet, provide in their construction much of occult significance for those who have eyes to see. The main feature in the occult advanced school will be the central temple of circular shape providing for each of the pupils (and you must remember that numerically they will not be large), a private shrine entered from the rear by a closed door and having a curtain between it and the large central shrine where the group meetings will be held. [323]

Thánh điện trung tâm rộng lớn này có một sân lát gạch, trên có vẽ hình tam giác. Toàn nhóm sẽ ngồi trong hình tam giác này. Ba khoảng ở ngoài có đặt những chiếc bàn, trên có các biểu tượng khác nhau và một số sách căn bản về biểu tượng và những bảng lớn vẽ các biểu tượng vũ trụ.

This large central shrine will have a pavement whereon will be traced the triangle, and within the triangle the group will sit, the three spaces outside the triangle having tables whereon will be found various symbols and a few of the fundamental books on symbols and some large parchments whereon the cosmic symbols will be portrayed.

Thiền viện

Thiền viện

 

Màu sắc của thánh điện này sẽ tùy theo cung mà nó tiêu biểu. Các màn ngăn cách cũng nhuộm màu của cung đó, còn bức màn ở mỗi liêu phòng cá nhân thì có mang thiên tượng lúc y sinh ra đời — chòm sao bổn mạng của y, cung nhật xuất và các hành tinh chi phối. Các bức màn này là của riêng [324] người đạo sinh, cũng như tấm thảm trong phòng sẽ mang biểu tượng cung chân ngã và cung phàm ngã của y.

The colour of this shrine will be dependent on the ray which it represents. The curtains which separate will be in the ray colour also and each individual shrine curtain will carry the sign of the pupil’s nativity—his sign, rising sign, and controlling planets. These curtains will be the [324] property of the pupil, as will the mat within the shrine which will carry the symbol of his ray, egoic and personality.

Trên bức tường lớn bao quanh hành lang tròn có vẽ các chòm sao trong vòng Hoàng đạo, bốn ngõ vào tượng trưng cho tứ Đại Thiên vương.

Một bức tường vuông bao bọc toàn thể, trong có khu vườn để các đạo sinh tự chăm sóc. Tường này chỉ có một cổng vào ở phía Bắc. Bên ngoài là những ngôi nhà nhỏ, chứa không quá ba đạo sinh, và một ngôi nhà dành cho ba giảng viên cư ngụ. Vị Hiệu trưởng điểm đạo đồ cũng có nơi cư ngụ riêng, được phân biệt nhờ một chiếc tháp mái tròn ở một bên. Tháp mái tròn này có hai mục đích:— Đó là nơi dạy về thiên văn và chiêm tinh học, có các thiết bị khoa học mới nhất để học về các hành tinh và đời sống tiểu vũ trụ. Đây cũng là nơi trú ngụ an toàn cho những đạo sinhthể hữu thức rời thân xác và hoạt động ở một nơi khác trên cõi hồng trần.

Trên đây là tất cả những gì hiện nay tôi có thể nói. Hãy ghi nhận, trông chừng và chờ đợi đến ngày giờ lý tưởng trở thành hiện thực.

On the wall of the great circular passage will be found the signs of the zodiac, the four entrances standing for the four Maharajas.

A square wall will surround the whole, enclosing a garden which will be the care of the pupils themselves. There will be but one entrance through this wall on the north side. Outside will lie small building’s to house not more than three pupils, and a house wherein will reside the three instructors. The Initiate Head will likewise have his private residence distinguished by a domed tower at one side. This domed tower serves two purposes:—It is the place for astronomical and astrological instruction and will have the latest appliances of science for the study of the planets and of microcosmic life, and will also serve as a secure shelter for those pupils who can consciously leave their physical bodies and function elsewhere on the physical plane.

This is all I can give as yet. Record, watch and await the hour when the ideal will materialize.

 

Ngày 29-10-1920.

Hôm nay chúng ta xét đến điểm thứ tư. Trong khi bàn tôi sẽ nói phần nào đến thiền viện dự bị và ít nói đến thiền viện cấp cao. Điểm này đề cập đến các cấp bậc và các khóa học.

Our fourth point comes up for consideration today, and in its discussion I will give you somewhat concerning the preparatory occult school but little concerning the advanced. This fourth point is one anent the grades and classes.

4. Các cấp bậc và khóa học.

Trong một bức thư trước chúng ta đã đề cập đến chương trình học của các trường dự bị. Chương trình kể trên chú trọng nhiều đến sự phát triển hạ trí, đến việc đặt nền móng [325] cho công việc sau này, và việc minh định, nghiên cứu và ghi nhớ các lý thuyết và các định luật huyền môn mà về sau nhà huyền bí chân chính sẽ lấy đó làm căn bản để thực hành. Chúng ta cũng đã thấy rằng nhiều điểm được truyền dạy nhất thiết phải kết hợp chặt chẽ với giáo huấn công truyền của thế gian. Thế nên thiền viện phải rất gần gũi các trung tâm tư tưởng hiện đại. Hôm nay tôi sẽ nêu lên một số điều trong chương trình học tập của môn sinh, và trình bày phương pháp từ từ hướng dẫn y tiến tới, cho đến mức đủ điều kiện chuyển sang thiền viện cấp cao. Như thường lệ, chúng ta sẽ chia vấn đề thành ba mục:—

 1. Thời gian học tập.
 2. Các loại công việc.
 3. Biến đổi khả năng tiềm ẩn thành các quyền năng tích cực, qua thực hành.

We have, in an earlier letter, touched upon the curriculum of the preparatory schools and have seen that that curriculum deals much with the development of lower [325] mind, with the laying of the foundations upon which to build the later work, and with the formulation, the study, and the memorising of the theories and occult laws upon which the true occultist will later base his practical work. We saw also that much that was taught was necessarily closely allied with the exoteric teaching of the world, and necessitated the school being in close touch with the centres of modern thought. Today I seek to point out certain things that will be seen in the scheme of the student’s work and to show the method whereby he is gradually led on until he is fit to pass on into the more advanced college. We will as usual divide our subject into three heads:—

 1. The times of study.
 2. The types of work.
 3. The transformation of potential faculty into active powers through practice.

Thời gian học tập.

Toàn bộ công việc của nhà trường đều dựa vào kiến thức huyền môn về thời cơ và mùa tiết và có hai điều phải được thận trọng tuân thủ:—

 1. Năm học sẽ được chia làm hai phần, một phần là thời gian để môn sinh chuyên cần hoạch đắc tri thức, đó là thời khoảng mặt trời tiến về phía bắc hay là nửa năm đầu. Phần sau — cách phần đầu một khoảng sáu tuần — để y đồng hóa và thực hành những điều đã được truyền dạy trước đó. Trong các tháng đầu năm, y trải qua một chương trình tiếp thu khó khăn, nghiên cứu và học tập gian khổ, tích lũy các sự kiện và kiến thức cụ thể. Y dự nghe các buổi giảng, đọc các sách khó, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, dùng kính [326] hiển vi và viễn vọng để nới rộng tầm mắt và tích trữ trong thể trí y một kho tàng dồi dào các dữ liệu khoa học.

a. The times of study.

All the work of the school will be based upon an occult knowledge of times and seasons, and two things will be carefully adhered to:—l. The school year will be divided into two halves, one half wherein the pupils are strenuously acquiring knowledge, that period being that in which the sun moves northward or the earlier half of the year, and a second half—separated from the earlier by an interval of six weeks—wherein he assimilates and puts into practice that which earlier was imparted. During the earlier months of the year he goes through a drastic system of reception, of learning, of hard study, of accumulation of facts and of concrete knowledge. He attends lectures, he wades through many books, he studies in the laboratory, and with the aid of the microscope and of the [326] telescope he widens the range of his vision, and builds into his mental body a vast store of scientific data.

Trong thời gian nghỉ hè sáu tuần, y nên để cho trí tuệ nghỉ ngơi hoàn toàn, trừ những gì liên quan đến việc hành thiền huyền môn mà y đã được truyền thụ. Về mặt trí tuệ, y theo chu kỳ và tạm thời đi vào trạng thái ngơi nghỉ. Khi thời gian sáu tuần chấm dứt, y trở lại làm việc với mục tiêu trước mắt là hệ thống hóa khối lượng thông tin đã thu thập, và hoàn chỉnh sự hiểu biết của y về các sự kiện đã học, là thực tập phần kiến thức huyền môn được cho phép, để trở nên thành thạo và khám phá ra những nhược điểm của mình. Trong “thời kỳ tối” của năm, y viết về các chủ đề và các bài khảo luận, viết sách hay các tập kỷ yếu để thể hiện sản phẩm của kiến thức đã được đồng hóa. Những cuốn sách hay nhất sẽ được trường ấn hành mỗi năm để cho công chúng sử dụng. Bằng cách này y phụng sự thời đại và thế hệ của y và giúp nhân loại có được tri thức cao hơn.

During the six weeks’ vacation he is recommended to rest entirely from all mental effort save that associated with the practice of the imparted occult meditation. He mentally follows the cycle and goes into pralaya temporarily. At the end of six weeks he returns to his work with the object in view of systematising the mass of information, of perfecting his comprehension of the facts earlier studied, of practicing that part of the occult lore permissible, with the object in view of becoming proficient and to discover his weak points. He writes during the “dark period” of the year the themes and essays, the books and pamphlets that will embody the product of the assimilated information. The best of these books will be published yearly by the college, for the use of the public. In this way he serves his time and generation and educates the race in the higher knowledge.

 1. Theo cùng cách này, việc học tập của người đạo sinh mỗi tháng cũng được sắp xếp sao cho phần khó hơn (liên quan đến thượng trí) sẽ được học trong thời gian gọi là nửa tháng sáng. Còn công việc trong nửa tối sẽ thiên về những điều liên quan đến hạ trí và cố gắng giữ lại những gì đã đạt được trong các tuần trước. Mỗi ngày cũng được chia thành những thời khoảng nhất định, những giờ trong nửa ngày đầu được dành để học các dữ liệu trừu tượng và huyền bí. Thời gian còn lại trong ngày được dùng cho loại công tác có tính thực hành nhiều hơn.

2. In exactly the same way his studies each month will be so arranged that the harder part (dealing with the higher mind) will be undertaken during the part of the month which is called the bright half, whilst the work of the dark half will be more given over to the things concerning lower mind and to an effort to hold the gain of the earlier weeks. Each day will be likewise divided into set times, the earlier hours being those in which the more abstract and occult data will be given, the latter part of the day being given over to a more practical type of work.

Căn bản của toàn bộ cuộc tăng trưởng huyền bí là tham thiền, hay là những thời gian phát triển âm thầm, trong đó linh hồn tăng trưởng trong im lặng. Vì thế, trong trường hằng ngày mỗi đạo sinh có ba thời gian hành thiền — lúc mặt trời mọc, giữa trưa và lúc mặt trời lặn. Trong giai đoạn đầu theo học ở thiền viện người môn sinh tham thiền mỗi [327] lần ba mươi phút. Về sau y sẽ hành thiền huyền môn mỗi lần một giờ, ngày ba lần, và trong năm cuối người ta hy vọng y sẽ hành thiền mỗi ngày năm giờ. Khi đã đến mức đó và đạt kết quả, y có thể tiến lên học ở thiền viện cấp cao. Đó là một sự thử thách lớn lao, là dấu hiệu cho thấy rằng người đạo sinh đã sẵn sàng.

The basis of all occult growth is meditation, or those periods of silent gestation in which the soul grows in the silence. Therefore, during the day there will be for every pupil in the school three periods of meditation—at sunrise, at midday, and at sunset. During the earlier part of the pupil’s attendance at the school these periods will be for [327] thirty minutes each. Later he will give one hour to the practice of occult meditation three times a day and during his final year he will be expected to give five hours a day to meditation. When he can do this and get results he will be able to pass on into the advanced school. It is the great test and mark of readiness.

Giờ làm việc của thiền viện bắt đầu từ lúc mặt trời mọc và chấm dứt lúc mặt trời lặn. Sau khi mặt trời lặn và trong một giờ sau mỗi buổi thiền kia, người đạo sinh được phép nghỉ ngơi, dùng bữa và giải trí. Tất cả các đạo sinh đều được yêu cầu đi ngủ vào lúc mười giờ đêm, sau ba mươi phút cẩn thận kiểm điểm những việc làm trong ngày, và điền vào một số đồ biểu để bổ túc hồ sơ của y ở trường.

The hours of the school will begin with sunrise and end with sunset. After the sun sets, and for one hour after each of the other two periods of meditation, the pupil is permitted to relax, take his meals and recreate himself. All pupils will be required to retire to rest at night by ten o ‘clock, after thirty minutes of careful revision of the day’s work and the filling in of certain charts that go to the completion of his record.

Thời gian người đạo sinh lưu học trong thiền viện hoàn toàn tùy theo sự tiến bộ mà y đạt được, tùy năng lực đồng hóa kiến thức ở nội tâm, và cuộc sống phụng sự bên ngoài. Vì thế, thời gian này tùy theo trình độ tiến hóa của y khi vào trường. Những người mới vào Con đường Dự bị sẽ học ở đó từ năm đến bảy năm, và có khi còn lâu hơn. Những đệ tử lâu năm và những người đã được điểm đạo trong các kiếp trước chỉ lưu học ở đó một thời gian ngắn, mau chóng vượt qua học trình, và chỉ học cách đưa ra sử dụng những kiến thức trước đã tích lũy. Thời gian họ lưu học trong khoảng từ một đến năm năm, thường thì khoảng ba năm. Tri thức bẩm sinh của họ sẽ được phát triển nhờ khuyến khích họ giáo huấn các đạo sinh đàn em. Đạo sinh tốt nghiệp ra trường không phải do kết quả một cuộc thi như bên ngoài, mà chỉ do lời phê của vị Hiệu trưởng. Người quyết định căn cứ vào những kết quả trong các thể của đạo sinh về mặt nội môn, vào độ trong sáng của màu sắc trong hào quang, âm điệu của cuộc sống, và âm khóa rung động của y. [328]

The length of a pupil’s stay in the school depends entirely upon the progress made, the inner powers of assimilation and the outer life of service. It depends therefore upon the point in evolution at which he enters the school. Those just entering the Path of Probation will be there for five to seven years and on occasion even longer; those who are old disciples and those who have taken initiation in earlier lives will be there but a brief time, pushing rapidly through the curriculum and simply learning to produce for use the knowledge earlier stored. The period of their stay will be anywhere from one to five years, usually about three. Their innate knowledge will be developed by encouraging them to teach the younger brethren. A pupil passes out of the school, not as a result of an exoteric examination but simply on the notification of the Head of the School, who bases his decision upon esoteric results in the bodies of the pupil, upon the clarity of his auric colours and upon the tone of his life and the key of his vibration. [328]

Các loại công việc.
Đầu tiên và quan trọng nhất là công phu hành thiền như đã đề ra trong các bức thư này, và có thể do vị Hiệu trưởng chỉ dạy. Mỗi năm một hay hai lần vị Hiệu trưởng điểm đạo đồ của trường cao cấp mà trường dự bị liên hệ sẽ duyệt xét các đạo sinh, và sau khi bàn thảo với vị Hiệu trưởng trường dự bị, người sẽ ấn định phương pháp thiền cụ thể điều chỉnh theo nhu cầu của mỗi đạo sinh. Mỗi năm một lần, vị Chân sư trông nom cả hai trường cũng sẽ duyệt xét các đạo sinh và thông báo cho vị Hiệu trưởng những sự điều chỉnh cần thiết. (Tôi cũng xin nhắc các bạn rằng mối quan hệ của Chân sư với đệ tử có tính cách riêng tư, và dù Ngài có thể thường xuyên tiếp xúc riêng với đệ tử của Ngài, điều này vẫn không ảnh hưởng gì đến việc Ngài chính thức duyệt xét các hào quang kết hợp của cả trường.)

First and foremost, the practice of meditation as laid down in these letters and as may be apportioned by the Head of the school. Once or twice a year the initiate Head of the school to which the preparatory school is allied will pass the pupils in review and in conference with the Head of the school will apportion specific meditation adjusted to the pupil’s need. Once a year the Master responsible for both schools will likewise pass them in review and communicate to the Head any necessary adjustments. (I would here remind you that the relationship of a Master to a disciple is a private one and though He may be in constant touch with His pupil privately, this affects not His official review of the united auras of the school group.)

Thứ hai là việc tuần tự nghiên cứu tiểu vũ trụ, gồm những chủ đề sau đây, đạo sinh dùng kính hiển vi khi cần:—

Tiểu vũ trụ.

 1. Giải phẫu học, sinh lý học, sinh học sơ cấp.
 2. Dân tộc học.
 3. Nghiên cứu thể dĩ thái và các vấn đề liên hệ là sinh lựctừ lực.
 4. Nghiên cứu địa chất; thảo mộc hay thực vật; và động vật.
 5. Nghiên cứu lịch sử con người và sự phát triển của khoa học.
 6. Nghiên cứu các định luật của thể tiểu vũ trụ.

Secondly, a graded scientific study of the microcosm, including the following subjects, using the microscope when needed:—

The Microcosm.

 1. Elementary anatomy, physiology, biology.
 2. Ethnology.
 3. Study of the etheric body and its allied subjects of vitality and magnetism.
 4. Study of geology; of the vegetable kingdom, or botany; and of the animal kingdom.
 5. Study of the history of man and the development of science.
 6. Study of the laws of the microcosmic body.

Đại vũ trụ.

 1. Nghiên cứu những định luật về điện, vũ trụ lực (fohat), sinh lực (prana), và ánh sáng tinh giới. [329]
 2. Nghiên cứu thiên văn họcchiêm tinh học.
 3. Nghiên cứu vũ trụ khởi nguyên học nội môn.
 4. Nghiên cứu các đẳng cấp nhân loại.
 5. Nghiên cứu trường tiến hóa thiên thần.
 6. Nghiên cứu các định luật của thái dương hệ.
 7. Nghiên cứu thần giao cách cảm, sự sáng tạo của trí tuệ và khoa trắc lượng tâm lý.

The Macrocosm.

 1. Study of the laws of electricity, of fohat, of prana, and of the astral light. [329]
 2. Study of astronomy and of astrology.
 3. Study of occult cosmogony.
 4. Study of the human hierarchy.
 5. Study of the deva evolution.
 6. Study of the laws of the solar system.
 7. Study of telepathy, mental creation, psychometry.

Trí tuệ.

 1. Nghiên cứu cõi trí.
 2. Nghiên cứu các định luật về lửa.
 3. Nghiên cứu thể nguyên nhân.
 4. Nghiên cứu nguyên khí thứ năm.
 5. Nghiên cứu màu sắc và âm thanh.

The Mind.

 1. The study of the mental plane.
 2. The study of the laws of fire.
 3. The study of the causal body.
 4. The study of the fifth principle.
 5. The study of colour and of sound.

Tổng hợp.

 1. Nghiên cứu tinh thần-vật chất-trí tuệ.
 2. Nghiên cứu số học và biểu tượng học.
 3. Nghiên cứu toán học cao cấp.
 4. Nghiên cứu các luật hợp nhất.
 5. Nghiên cứu các luật giới tính.

Synthesis.

 1. The study of spirit-matter-mind.
 2. Study of numbers and of symbology.
 3. Study of higher mathematics.
 4. Study of the laws of union.
 5. Study of the laws of sex.

Phát triển thần thông.

 1. Nghiên cứu huyền bí học thực hành.
 2. Nghiên cứu các quan năng thần thông.
 3. Nghiên cứu ánh sáng tinh giới và tiên thiên ký ảnh.
 4. Nghiên cứu khoa đồng cốt và nguồn cảm hứng.
 5. Nghiên cứu các tiền kiếp.
 6. Nghiên cứu các trung tâm lực của đại vũ trụtiểu vũ trụ.

Psychic Development.

 1. Study of practical occultism.
 2. Study of psychism.
 3. Study of the astral light and the akashic records.
 4. Study of mediumship and inspiration.
 5. Study of past lives.
 6. Study of the macrocosmic and microcosmic centres.

Công tác thực hành.

 1. Phụng sự nhân loại.
 2. Nghiên cứu công tác tập thể.
 3. Tự kiểm điểm. [330]
 4. Những việc làm cho các thể thanh, nhằm tạo tâm thức liên tục.
 5. Nghiên cứu về chánh thuật.
 6. Nghiên cứu về cung bảy.

Practical Work.

 1. Service to the race.
 2. Study of group work.
 3. Review work. [330]
 4. Work on the subtler bodies with the view to producing continuity of consciousness.
 5. Study of magic.
 6. Study of the seventh ray.

Các bạn sẽ thấy rằng khi người môn sinh đã hoàn tất chương trình học kể trên tức là y đã có đủ tiềm năng của một nhà chánh thuật, và tương lai sẽ là một nhân viên của Huyền môn Chánh đạo. Y sẽ được trang bị đầy đủ và sẵn sàng tiến lên học trường cao cấp. Ở đó y sẽ được huấn luyện để sử dụng kiến thức đã thu đạt. Ở đó các luân xa của y sẽ được phát triển một cách khoa học để y trở thành một nhà thần thông hữu thức với trí năng cao. Ở đó y sẽ được huấn luyện để tiếp xúc và kiểm soát các giới tiến hóa hạ đẳng và hợp tác với các trường tiến hóa khác như giới thiên thần. Và ở đó tất cả các thể của y được điều chỉnh và chỉnh hợp sao cho đến cuối giai đoạn thụ huấn — trong khoảng từ hai đến ba năm — y sẽ sẵn sàng để đứng trước Đấng Điểm đạo.

You will see for yourself that when the pupil has completed the above curriculum he will be a potential magician, and will be a member of the Brotherhood of Light in embryo. He will be equipped and ready to pass into the advanced school, where he will be trained in using the knowledge already acquired, where his centres will be scientifically developed so that he will become a conscious psychic of the mental type, where he will be trained to contact and control the lesser evolutions and to co-operate with the other evolutions such as the deva, and where all his bodies will be so aligned and adjusted that he can at the end of a period—varying from two to three years—be ready to stand before the Initiator.

Tiềm năng trở thành quyền năng.
Loại công tác thứ ba này dựa vào chương trình học kể trên và hoàn toàn dành cho sự phát triển cá nhân, bao gồm các vấn đề sau:—

 1. Chỉnh hợp các thể để giao tiếp với Chân nhân.
 2. Lập cầu antahkarana và phát triển thượng trí.
 3. Phát triển trực giác, và sự thức tỉnh tinh thần rõ rệt trong môn sinh.
 4. Nghiên cứu sự rung động, cung, màu sắc và âm điệu của môn sinh.
 5. Tinh luyện tất cả các thể một cách ý thức, bắt đầu từ thể xác. [331]

This third type of work is based on the preceding curriculum and deals directly with individual development. It covers the following matters:—

 1. The aligning of the bodies with a view to egoic contact.
 2. The building of the antahkarana, and the development of the higher mind.
 3. The development of the intuition, and the definite spiritual awakening of the pupil.
 4. The study of the pupil’s vibration, ray, color and tone.
 5. The conscious refining of all the bodies beginning with the physical. [331]

Khi tất cả các vấn đề này được nghiên cứu một cách thích đáng và tất cả các kiến thức đã thu hoạch đều được đem ra thực hành, thì các quyền năng cố hữu của linh hồn sẽ trở thành những quyền năng hữu thức. Trên hết mọi sự, cần nhấn mạnh sự kiện rằng nhà chánh thuật là người sử dụng tất cả quyền năng và hiểu biết của mình để phụng sự nhân loại. Sự phát triển của nội tâm y phải được phát biểu trong phụng sự, trước khi y được phép chuyển vào học ở trường cấp cao.

Tôi đã trao cho các bạn nhiều điều đáng quan tâm suy ngẫm. [332]

When these matters are duly studied and all acquired knowledge put into practice, the inherent powers of the soul will become conscious powers. Above all, will the emphasis be laid upon the fact that the white magician is he who utilises all power and knowledge in the service of the race. His inner development must be expressed in terms of service before he is permitted to pass on into the advanced school.

I have indicated enough to provide much room for interested speculation. [332]

5258 — Tổng số lần đọc 5 — Hôm nay