Các Giai Đoạn trên Đường Đạo (Stages of Discipleship)


Chia sẻ:

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài nói về các giai đoạn trên Con Đường Đệ Tử (Discipleship), trích trong quyển “Discipleship in The New Age” Volume I. Bộ sách Discipleship In the New Age bao gồm hai quyển, tổng cộng gần 1600 trang, là tài liệu vô giá, có giá trị huấn luyện thực tiển (practical teaching) mà Chân Sư DK dạy các đệ tử của Ngài trong thế kỷ 20. Nó bao gồm những huấn thị chung, giáo lý về Điểm đạo, các bài Tham thiền Bí truyền, các huấn thị dành riêng cho từng đệ tử. Từ trước đến giờ, chúng ta chỉ có vài quyển sách ghi lại giáo huấn của các Chân Sư cho đệ tử, như quyển “Mahatma’s letters to Sinnett” ghi lại thư từ của các Chân Sư KH và M. gởi Ông Sinnett, một vài đoạn trong quyển Light of the Sanctuary của Ông Geoffrey Hodson… nhưng theo chúng tôi, không có quyển nào quí giá và đầy đủ về mọi phương diện như quyển Discipleship In The New Age.

Trong giáo lý của Thông Thiên Học do Ông C.W. Leadbeater và bà Annie Besant dạy, Con Đường Đệ tử bao gồm ba giai đoạn: Giai đoạn Đệ tử Dự Bị, Giai đoạn Chính thức, và Giai đoạn Con của Thầy. Nhưng đức DK cho chúng ta biết con đường đệ tử bao gồm 6 giai đoạn tất cả, và Ngài trình bày thật chi tiết từng giai đoạn một. Vì đây là giáo huấn mà Ngài dạy riêng cho đệ tử của Ngài, nên đích thực nó là giáo lý nội môn. Chỉ về sau, Ngài đồng ý cho xuất bản dưới dạng sách trong thập niên 1940-1950 để công chúng được biết thêm về con đường đệ tử. Chúng tôi sử dụng bản dịch của Nguyễn Hữu Kiệt nhưng có chỉnh lý lại vài chỗ cho theo sát với nguyên tác. Mong rằng bạn đọc sẽ biết sâu sắc hơn về “Con Đường Đạo hay Con đường Đệ tử”.

 

Phần I — PART I

Thế giới ngày nay đang trải qua một thời kỳ chuẩn bị và điều chỉnh đến một thế giới mới và trật tự mới sắp đến. Thế giới mới này thật sự là một cuộc tân tạo, và các Chân Sư ngày nay đang tham gia vào những sinh hoạt của nó, và luôn luôn hành động qua sự trung gian của các đệ tử.

Trong giai đoạn chuẩn bị này, ngoài những việc khác, các Chân Sư còn phải bận rộn huấn luyện các đệ tử làm những công tác xây dựng để phụng sự và cứu cánh để thị pháp điểm Đạo. Bởi đó, các Ngài phải lo thành lập những nhóm đệ tử mới, lần lần sẽ kết hợp với những nhóm đang có để sẵn sàng cho việc phụng sự thế gian. Điều này được dự trù trên một quy mô rộng lớn vì nhu cầu của thế gian và do bởi thiện chí của những Đạo sinh trên thế giới, sẵn sàng gánh chịu mọi thử thách trong việc chuẩn bị này.

The world today is going through a preparation period and an interlude of adjustment to the new world and the new order which is coming into being. This new world is verily a new creation and with its activities the Masters are today engaged, working as always through the medium of Their disciples. In this preparatory period, the Masters are today occupied, among other things, with preparing disciples for constructive work for service and eventually for initiation. They are consequently occupied with forming new groups of disciples who can gradually be integrated into existent groups and be available for world service. It is planned to do this on a large scale because of world need and the willingness of the world aspirants to take the personal risks, incident to this preparatory work.

Có vài quy luật rất giản dị mà tôi muốn nêu ra, vốn là nền tảng của những chân lý mà chư môn đệ đã chấp nhận như là cần thiết cho mọi tiến bộ tâm linh. Đây là những điều kiện đã được chấp nhận và hiện thời đã được nhận thấy nơi tất cả những đệ tử mà Chân Sư đang huấn luyện và kết hợp thành các nhóm người phụng sự. Những điều kiện đó là:

There are certain very simple rules to which I would refer and which form a foundation of truths which you already accept as necessary to all spiritual advancement. These are the accepted requirements and are recognised as present in all whom the Masters take in hand and weld into Their groups for service. They are:

1) Người Đạo sinh cần hòa mình đến mức tối đa với những nhu cầu của thế giới khi chúng vừa từ từ xuất hiện. Hãy nhớ rằng những các yêu cầu bắt buộc đối với những người góp công trong việc tạo nên một thế giới mới sẽ có tính chất khác hẳn ngày xưa trên nhiều phương diện. Hãy nhớ kỹ điều đó. Nhu cầu thế gian phải được đáp ứng trên phương diện của trí tuệ và tâm linh, chứ không trên khía cạnh xúc cảm. Có rất nhiều Đạo sinh và những đệ tử dự bị (would-be disciples) lại nặng về phần cảm xúc. Họ không chịu nhìn thẳng vào thực tế mà làm việc với những thành kiến có sẵn về vấn đề phụng sự và với những lý tưởng riêng mà họ đặt ra.

The recognised need to tune in, as far as the individual aspirant can, on world need as it is gradually emerging. It must be borne in mind that the requirements for those who will work at this bringing into being the new world will be of a different nature in many ways from the past. This must be carefully borne in mind. The world need must be approached mentally and spiritually and not emotionally. So many aspirants and would-be disciples are emotional; they shrink from the facing of existent facts and approach problems from their own preconceived ideas of service and their own established idealisms.

2) Có một ý kiến tinh tế hơn về giá trị của sự vật trần gian. Nghỉ ngơi, tiêu khiển, nhàn rỗi, tranh luận và chỉ trích sẽ không có chỗ đứng trong đời người đệ tử trong vài năm tới đây. Cần có sự chăm sóc đúng mực về thể chất, cộng với một sự thản nhiên siêu thoát đối với những phản ứng của xúc cảmsức khỏe. Hoàn toàn dấn thân vào việc ứng đáp nhu cầu của nhân loại, hoàn toàn hiến dâng cho Thiên Cơ, hợp tác một cách thông minh với tất cả những vị mà y nhìn nhận như những bậc cao đồ, hành động đúng đắn và cẩn thận trong mọi việc để cho hiệu năng không bị giảm sút; bảo toàn năng lực bằng sự im lặng và bằng sự bức xạ (radiation) thường xuyên đặt căn bản trên việc quên mình—đó là những nhu cầu đòi hỏi nơi người đệ tử trên thế gian trong thời kỳ hiện tại, đó là những điều mà Thánh đoàn sở cậy nơi chư môn đệ và cứu cánh sẽ đưa đến cửa điểm Đạo. Cánh cửa này phải được mở rộng hơn trong thời kỳ này bởi những đệ tử chính thức của thế gian, để cho ngày càng có nhiều người trong nhân loại có thể bước vào dễ dàng hơn trước. Nhưng sự ích kỷ cá nhân sẽ không mở được cánh cửa đó.

The achievement of a finer sense of values. Rest, amusement, idleness, argument and criticism have no real place in a disciple’s life for the next few years. A sane handling of the physical mechanism will be required, plus a divine indifference to personal feeling and health reactions. Complete dedication to the meeting of human need; [681] utter consecration to the Plan; intelligent cooperation with all whom you recognise to be senior disciples; adequate care to take right action in circumstances so that your efficiency is not impaired; the conservation of energy through silence and through that constant radiation which is based on self-forgetfulness—that is what is asked of the disciple in the world today, this is what the Hierarchy expects and this is what will eventually open the door of initiation. That door has to be opened more widely at this time by the accepted disciples of the world so that more and more of the human race may more easily enter. Self-interest will not open it.

3) Phát triển sự uyển chuyển linh động của trí tuệ và thái độ tâm linh để nhận thức rằng tuy kế hoạch của Thiên Cơ vốn bất biến, những kỹ thuật, cách thể hiện, lý tưởng và phương pháp cần thiết phải thay đổi. Đó không phải là một việc dễ làm. Như tôi đã phác họa cho chư môn đệ trong quá khứ, Thiên Cơ chỉ là cái sườn và một nền tảng cơ cấu căn bản. Nó là cái giàn bằng thép dùng xây dựng thế giới mới, mà chư môn đệthể góp công trợ giúp để thực hiện một phần.

Một người trung bình không dễ gì uyển chuyển để thay đổi trong chi tiết và phương pháp, những gì đã được truyền dạy trong quá khứ và đã gieo cho y những ý niệm rõ rệt và chắc nịch. Bởi vậy, chư môn đệ có sẵn sàng gạt bỏ những thứ ấy chăng và hoạt động theo đường lối khả dĩ ứng đáp nhu cầu của thế giới mới dưới những ảnh hưởng sắp đến?

The development of a fluidity of mind and attitude which will recognise the fact that—though the Plan stands—techniques, presentations, idealisms and methods must necessarily change. This is not an easy thing to do. The Plan, as I have outlined it to you in the past, was but a skeleton outline and simply an underlying basic structure. It was the steel scaffolding of the new world-to-be as regards that part of it which you could aid in materialising.

It is not easy for the average person to be fluid and to change details and methods in relation to that which has been taught in the past and about which he has evolved definite and distinct ideas. Are you, therefore, prepared to throw these overboard and work in the way which will meet the new world need under the new incoming influences?

Người đệ tửChân Sưthể tin cậy nhất là người nào mà trong những thời kỳ biến chuyển, biết giữ gìn những gì tốt lành và căn bản, nhưng đồng thời cũng biết đoạn tuyệt với quá khứ và áp dụng những gì có lợi ích cấp thời trong hiện tại. Một thái độ tâm linh dung hòa là đúng, cần thiết và khó tìm. Phần nhiều các sự việc thường gây tranh luận và xung đột ý kiến giữa các đệ tử đều có dính líu đến những điểm không quan trọng; chúng liên quan đến vấn đề tổ chức. Chúng không quan trọng bằng sự hợp nhất tâm linh nội tại và khả năng biết nhường nhịn trong những trường hợp vô hại khi mà một bạn đồng môn không chịu nhìn thấy sự thật. Các đệ tử nên giữ gìn đừng gây trở ngại bởi sự chuyên chế độc tài hay áp đặt những ý tưởng của mình cho kẻ khác căn cứ trên những thủ tục đã qua. Hãy suy gẫm về điều này. Người đệ tử nào cho rằng điều mình nghĩ là đúng, không thể sai chạy, và kẻ khác phải làm theo những điều mà y dự tính, sẽ gây chướng ngại rất lớn cho việc phụng sự. Nhiệm vụ của người đệ tử hiện đại là ý thức được nhu cầu rồi ứng đáp nhu cầu ấy, và điều này lại là một bộ phận của kỹ thuật cầu khẩn và đáp ứng (technique of invocation and evocation) đang nổi lên.

The disciple upon whom the Master can most confidently depend is the one who can—in periods of change—preserve that which is good and fundamental while breaking from the past and add to it that which is of immediate service in the present. An attitude of spiritual compromise is right, needed and very rare to find. Most of the things about which there may be argument and contention among disciples concern methods and relative non-essentials; they deal with points of organisation. They are not so important as the inner unity of vision and the ability to concede where no wrong is involved and where a fellow worker fails to see the point. Disciples need to see to it that they do not hinder by any form of self-assertion, [682] or by the imposition of their own ideas or by any authoritarianism, based on past procedure. Ponder on this. The disciple who is sure that he is always right and who is confident that his interpretation of what is needed is infallibly correct and that others must be moulded into cooperation with his planned procedures can greatly hinder the good work. The task of the modern disciple is to sense need and then to meet it and this, again, is part of the new emerging technique of invocation and evocation.

Đời sống của một đệ tử là sự tiến bước từ từ nhưng đều đặn đến trung tâm, và những đệ tử chính thức dứt khoát là một thành phần của Thánh đoàn. Thánh đoàn là nơi hòa hợp của tất cả những linh hồn trên những cảnh giới cao của cõi Trí tuệ. Khi một người chịu đặt mình dưới ấn tượng của Linh hồn, kế đó chịu sự kiểm soát của Linh hồn, và sau cùng đồng hóa với Linh hồn, thì mỗi lúc y càng tiến gần đến trung tâm hòa hợp. Khi tình thương nhân loại càng mở rộng và sự chú ý đến phàm ngã càng giảm bớt, người đệ tử càng tiến gần đến trung tâm ánh sáng và tình thương là cứ địa tâm linh của các Chân Sư.

The life of a disciple is a gradual but steady moving in towards the centre, and accepted disciples are definitely a part of the Hierarchy. The Hierarchy is a place of fusion of all souls upon the higher levels of the mental plane. Just in so far as a person comes under soul impression, then soul control and final identification with the soul, just so far does he move towards the centre of fusion. As your love for humanity increases and your interest in yourself decreases, so will you move towards that centre of light and love where the Masters stand in spiritual being.

Sau nầy chúng ta sẽ xét đến những giai đoạn khác nhau trên đường Đạo của người đệ tử, nhưng tạm thời nó sẽ hữu ích cho chư môn đệ để lưu ý tới mối liên hệ giữa Thánh đoàn với tất cả các đệ tử chính thức. Bởi vì chư môn đệ hãy còn sơ cơ nên toàn thể vấn đề này khêu gợi nơi chư môn đệ một sự thích thú sâu xa. Người sơ cơ luôn luôn tò mò muốn biết tất cả mọi vấn đề. Người đệ tử chính thức bận rộn với Thiên Cơ và đầy tình thương với đồng loại đến nổi người hoàn toàn hướng nội tâm tư đến việc phụng sự Thiên Cơ chớ không nghĩ đến sự tiến bộ cá nhân hay nghĩ đến Chân Sư. Người càng tiến gần đến trung tâm và càng gần Chân Sư, thì Chân Sư càng ít chú trọng đến người hơn và người cũng ít bận tâm nghĩ đến Chân Sư hơn. Trong những giai đoạn đầu, có lẽ người đương nhiên nghĩ đến mối liên hệ của mình đối với Thánh đoàn, với Chân Sư và với linh hồn của mình. Trong giai đoạn trung gian, người bận tâm nhằm đạt đến một ý thức về tỷ lệ và một sự điều chỉnh tâm linh đúng đắn, cho nên người “đứng trước hai con đường và ở mỗi con đường, người nhìn thấy một viễn tượng như nhau”. Trong những giai đoạn sau cùng, khi người là một đạo đồ đã đạt tới quả vị Chân Sư, tâm thức của người có thể nhập với ý chí của Đấng Sáng Tạo. Thái độ của người là tình thương bao la không dời đổi và công việc của người là bức xạ ảnh hưởng (radiation), một ảnh hưởng nó kêu gọi kẻ khác hành động, kêu gọi một sự đáp ứng nơi đồng loại và thúc đẩy Thiên Cơ tiến thêm một bước mới để đáp ứng nhu cầu cấp bách của nhân loại.

Later, we will consider the various stages of discipleship but in the meantime it is of value for you to focus your attention upon the relation of the Hierarchy to all accepted disciples. It is just because you are beginners that the whole subject evokes your deep interest. The beginner is full of questions upon all sorts of subjects. The trained disciple is so preoccupied with the Plan, so infused with love for his fellowmen that his entire orientation is towards the service of the Plan and not towards his own individual progress or towards the Master. The closer he gets to the centre and towards the Master, the less attention the Master pays him and the less he is occupied with thinking about the Master. In the early stages, he perhaps necessarily thinks much about his relation to the Hierarchy, to the Master and to his own soul. In the intermediate stage, he is occupied with the achieving of a sense of proportion and a right inner adjustment so that “he faces two ways and each way sees the same vision.” In the final stages when he is the disciple who is also the Master, his consciousness is absorbed into the will of the Creator; his attitude is one of unchanging love and his work is that of radiation[683] a radiation which evokes activity in others, initiates a response from his fellowmen and carries the Plan the next step forward in meeting the immediate need of humanity.

Trong công việc sáng tạo mà tôi đề cập ở trên và tất cả các đệ tử có thể dự phần đóng góp công quả, công việc và nhiệm vụ của các Chân Sư là gieo rắc vào thế gian những tư tưởng và ý tưởng thiêng liêng được tạo ra (formulated ideas), nó bao gồm những ý niệm (concepts) và ý nghĩa thể hiện kế hoạch trước mắt của Thiên Cơ cho nhân loại vào một thời kỳ nhất định. Bởi vậy Chân Sư luôn luôn tìm kiếm những người nhạy cảm đối với Kế hoạch này. Ngài không đặc biệt chú trọng tới việc đi tìm những người gọi là “tốt”. Sự quên mình và lòng từ bi ngay thẳng luôn luôn có nghĩa là đức vô hại và đó là điều chí thiện chí mỹ. Ngài tìm kiếm những loại ngườithể đồng loạt ứng đáp với khía cạnh của Thiên CơChân Sưtrách nhiệm thực hiện và những người sẵn sàng chịu đặt phàm ngã lệ thuộc nhu cầu công việc đó. Những người này không có mục tiêu ích kỷ và không mong muốn điều gì ngoài sự muốn trợ giúp Chân Sư và những vị cao đồ phụng sự dưới sự giám sát của Ngài trên vài khía cạnh của Thiên Cơ. Như tôi đã nói ở trên, điều này đòi hỏi sự huấn luyện để cho họ quen thích ứng với hoàn cảnh, nhận định chân giá trị của sự vật, uyển chuyển linh động trong tư tưởngphụng sự nhân loại với tinh thần vô kỷ vị tha.

In this creative work to which I have referred above and to which all disciples can contribute, the work and the task of the Masters is to project into the world those thoughts and those formulated divine ideas, those concepts and significances which embody—at any one time—the immediate Plan for humanity. A Master, therefore, searches for those minds which are sensitive to this Plan. He is not primarily occupied in looking for people who are good—so-called. Self-forgetfulness and straight kindness means ever harmlessness and that connotes the utmost good. He seeks for those types of people who can respond in unison to that aspect of the Plan for which the Master is responsible and for those who can be taught to subordinate their personalities to its requirements. They have no selfish purposes and desire nothing but only to aid the Master and those senior disciples who may be working under His supervision at some aspect of the Plan. This involves, as I have pointed out, their training in adaptation, in the recognition of true values, in fluidity of ideas, and selfless work for their fellowmen.

Một nhóm của Chân Sư không phải là một nơi để dạy các đệ tử điều chỉnh phàm ngãtiếp xúc với linh hồn. Nó không phải là một nơi áp đặt kỷ luật cho việc trau giồi tâm tính và thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp giữa những thành viên của một nhóm đệ tử sơ cơ và cao cấp. Những quy luật để thiết lập sự kiểm soát của linh hồn vốn có từ xưa và được nhiều người biết rõ, phải được thực hành trong những thời kỳ lâu dài trước khi đạt tới giai đoạn đệ tử chính thức. Sự chiến đấu với phàm ngã và lập hạnh cần thiết cho người phụng sự thế gian là tiêu đề thông thường của đời sống và bởi vậy, nhân loại vẫn thường xuyên và liên tục trải qua sự công phu tu luyện đó.

Khả năng làm việc trong tinh thần hợp tác với kẻ khác để thực hiện một công tác chỉ định là một yếu tố không thể tránh khỏi trong quá trình tiến hóa. Tôi muốn nói rõ với chư môn đệ rằng những sự thực hành phép tinh luyện và rèn luyện thói quen tư tưởng chân chính vốn là phần công phu chính của một Đạo sinh sơ cơ, lại không phải là pháp môn chính của một đệ tử. Đó là những phép tu luyện căn bản để chế ngự phàm ngã, thuộc về phần việc của cá nhânxúc tiến dưới sự điều khiển, giám sát của linh hồn, chớ không phải dưới sự giám sát của Chân Sư. Vậy thì sự đóng góp và nhiệm vụ của người đệ tử là như thế nào?

A Master’s group is not a place wherein disciples are taught to make their personality adjustment and soul contact. It is not a place where character discipline is imposed and right relations established between the personnel of a group of junior or senior disciples. The rules for instituting soul control are ancient and well-known. They have to be practised for long periods before the stage of accepted discipleship is reached. The contest with the lower nature and the building in of the needed qualities which are essential to the world worker are the normal theme of life experience and, therefore, humanity in its intelligent brackets is constantly and steadily undergoing this training. The capacity to work in collaboration with others at some directed piece of work is a part of the evolutionary process itself and is inevitable. I want to make entirely clear to you that the practices of a purificatory nature and the cultivated right habits of thought which are the major undertaking of an aspirant’s life are not the major undertaking of the disciple. [684] They are regarded as incidental and foundational; they concern the handling of the personal self and are the task of the individual soul and are carried forward under soul supervision and not under the supervision of a Master. What, therefore, is the contribution and work of the disciple?

Nhóm đệ tử của mỗi vị Chân Sư được phân biệt bởi tính chất tư tưởng mà họ đóng góp để cho Chân Sư sử dụng trong việc phụng sự nhân loại. Bởi vậy, đời sống tư tưởng của mỗi đệ tử phải hội đủ 3 điều kiện sau:

The group of every Master is distinguished by its thought content, contributed by the disciples and used by the Master in His work for humanity. Therefore, the thought life of every disciple must be conditioned by three factors:

1) Sức mạnh: Điều này tùy thuộc nơi bản năng tinh thần đúng đắn, hiểu biến và diễn đạt đúng đắn các ý tưởng, phát triển đúng đắn các ý tưởng này.

2) Tinh khiết: Điều này phát sinh tự nhiên từ một khả năng ban rải tình thương bao la không giới hạn, không phân biệt, một viễn ảnh sáng suốt và sự luân chuyển không chướng ngại của sức mạnh của linh hồn.

3) Phóng rải đúng đắn: Sự phóng rải tư tưởng này là do bởi ý đồ được điều khiển một cách rõ ràng, hiểu rõ mục đích và lý do tồn tại của một nhóm đệ tử và tham gia một cách sáng suốt trong hoạt động sáng tạo của Chân Sư.

  1. By its power. This is dependent upon right spiritual instinct, right understanding and interpretation of ideas and correct formulation of these ideas.
  2. By its purity. This grows naturally out of a growing capacity for unlimited, non-separative love, clear vision and the unimpeded flow of soul force.
  3. By its correct precipitation. This precipitation of thought is due to clearly directed intent, to comprehension of the purpose for which a group of disciples exists, and an increasingly intelligent participation in the Master’s creative activity.

Nhóm đệ tử của một Chân Sư là điểm tập trung thần lực do Chân Sư xây dựng bằng ba phương pháp:

a) Bằng mãnh lực đời sống tư tưởng của chính Ngài, do sự ứng đáp của Ngài đối với mục đích hợp nhất của Thánh đoàn và khả năng ứng đáp mỗi lúc càng tăng đối với SHAMBALLA.

b) Bằng khả năng của Ngài để kết nạp trung tâm thần lực (tức nhóm đệ tử mà Ngài chịu trách nhiệm xây dựng) vào hoạt động tiếp cận của Thánh đoàn

c) Bằng sự minh triết của Ngài trong việc chọn lựa người cộng tác. Nhóm đệ tử của Ngài sẽ đắc lực trong việc phụng sự thế gian và hữu ích đối với các Đấng Trưởng Thượng của Ngài được bao nhiêu tùy theo Ngài dùng óc xét đoán để quy tụ những người, nam và nữ, trong việc chuẩn bị cho họ được Điểm Đạo.

The group of a Master is a focus of power, built up by the Master in three ways:

  1. By the potency of His Own thought life, evoked by His response to the united hierarchical purpose and a growing ability to respond to Shamballa.
  2. By His ability to integrate the centre of power (His group for which He has made Himself responsible) into the immediate activity of the Hierarchy.
  3. By His wisdom in His choice of collaborators. His group of disciples will be effective in world service and useful to His Superiors just in so far as He employs judgment in gathering together the men and women whom He is preparing for initiation.

Tôi dùng từĐiểm Đạo” ở đây vì tôi muốn tất cả đệ tử đọc những lời này hiểu rằng Điểm Đạo không phải là một cái gì mà họ phải vượt qua như là kết quả của sự huấn luyện mà họ đã thọ lãnh của một vị Chân Sư, hay bởi vì họ đã đạt tới một trình độ tiến hóa tâm linh nào đó. Nó là một tiến trình của việc tiếp tục kết hợp với những trung tâm thần lực, tức là các nhóm đệ tử của Chân Sư, kết hợp một cách ý thức với toàn thể Thánh đoàn nói chung và sau cùng kết hợp với tư cách những bậc Đạo Đồ đã đắc đạo, giải thoát, với SHAMBALLA. Bởi vậy, chư môn đệ thấy rằng một vị Chân Sưthể bị trở ngại rất lớn, hay được trợ giúp đắc lực trong việc phụng sự nhân loại do bởi việc chọn lựa đệ tử. Các đệ tử hãy suy gẫm kỹ càng về điều này, vì nhờ đó phương thức giải phóng bản ngã sẽ tiến hành mau chóng hơn, tình thươngtinh thần phụng sự đó cũng sẽ tăng gia một cách chắc chắn.

I use the word “initiation” here because I want all disciples who read my words to realise that initiation is not something which they undergo as a result of any training which they may receive from a Master or because they have reached a certain [685] stage of advanced evolution. It is a process of continuing integration into centres of force, i.e., into a Master’s group, into the Hierarchy as a whole and consciously, and—as disciples attain adeptship—into Shamballa. You can see, therefore, that a Master can be greatly hindered or aided in His work for humanity by His choice of disciples. They should ponder on this fact because in so doing the process of decentralisation will proceed more rapidly and their love and service will consequently increase with a paralleling certainty and surety.

Chư môn đệ hãy hiểu rõ điều này để có ý niệm về sự đóng góp, kiểm soát tư tưởng một cách cẩn thận để tăng cường sức mạnh và sự tinh khiết cho lý tưởng của nhóm và tạo nên “kho dự trữ tư tưởng” có tính chất tốt lành để cho các đệ tử có thể giao cảm và sử dụng.

I would have all disciples grasp this clearly and so get into their consciousness the idea of contribution, watching their thought life with care, so that there may be in it that which will increase the potency and purity of the ideal which at any time is dominating the group and which will be of such a quality that it will precipitate that “pool of thought” with which all disciples can be in rapport and entitled to use.

Nên nhớ rằng một nhóm đệ tử của Chân Sư là một trung tâm năng lựơng, người đệ tử được thấm nhuần trong đó và tiếp nhận ảnh hưởng khơi động và thanh lọc của nó đối với phàm ngã. Hai danh từ này bao trùm đời sống của mỗi đệ tử và diễn tả những gì xảy ra cho nhân loại trong khi vẫn tiến hành một cách từ từ chậm chạp việc xuất hiện của Thánh đoàn “đã được báo trước từ lâu” và việc phục hưng những tổ chức huyền môn trên thế gian. Thánh đoàn vốn là nhóm đệ tử của ĐỨC CHÚA TỂ CỦA THẾ GIAN và gồm thành Đạo Viện của Ngài. Lời tuyên bố này bao hàm một chân lý tương đối mới. Trước khi Thánh đoàn hoạt động công khai hơn và được nhân loại nhìn nhận một cách rõ ràng đầy đủ hơn, thì tất cả mọi sự hận thù và chia rẽ trên thế gian phải bị loại trừ và những hoạt động của tất cả các đệ tử phải đưa đến kết quả là khơi động thiện chí và những tương quan tốt đẹp của mọi người. Những tai hại của trận thế chiến này và các lỗi lầm trong chính sách của mọi quốc gia đã được nhìn nhận khắp nơi trên thế giới. Điều này rốt cuộc sẽ có thể tạo nên một thái độ chung toàn diện để dọn đường cho những chấn chỉnh cần thiết. Cũng y như thế là diễn biến thức tỉnh và chiến đấu mà người đệ tử kinh nghiệm trong đời sống cá nhân của mình và chuẩn bị cho họ bước vào giai đoạn đệ tử chính thức.

I would have you also remember that a Master’s group is a centre of energy into which the disciple is precipitated and that its effect upon him, as a personality, is eliminative and evocative. Those two words cover the life of every disciple. They are singularly descriptive of what is happening to humanity, as the process (so long foretold) of externalising the Hierarchy and restoring the Mysteries upon the outer plane, is slowly proceeding. The Hierarchy is essentially the group of the Lord of the World; it is His Ashram. In this statement lies the enunciation of a relatively new truth as far as human knowledge is concerned. Before the Hierarchy can work more openly and with fuller recognition by mankind, there must be the elimination of all hate and all sense of separateness and the evocation of good will and right human relations as the result of the activities of all disciples. The widespread recognition of the evil of the present war and of errors in every national policy make it possible eventually to produce a general attitude which will clear the way for the needed right adjustments. It is the same process of awakening and of consequent strife which disciples experience in their individual lives and which prepare them for the stage of accepted disciple.

Trung tâm thần lựcngười đệ tử được kết nạp vào do bởi sự cố gắng bản thân và do quyết định của Chân Sư đưa đến cho y sự đào luyện cần thiết trong việc sử dụng những năng lực vốn là chất liệu căn bản của cơ sáng tạo. Như thế có cơ hội đóng góp vào việc sáng tạo thế giới mới. Luôn luôn có một thế giới mới đang ở trạng thái được hình thành.

Đặc điểm then chốt trong công việc của mỗi đệ tử có thể tóm tắt trong câu quen thuộc: “Hãy xem đây tôi làm cho tất cả đều đổi mới”.

The vortex of force into which the disciple is plunged (by right of his own effort and the decision of his Master) gives him [686] a needed training in the handling of those energies which are the substance of all creation, thus enabling him to contribute to the creation of the new world. There is always a new world in process of forming; the keynote of the work of every disciple can be summed up in the familiar words: “Behold, I make all things new.”

5205 — Tổng số lần đọc 4 — Hôm nay

Chia sẻ: