I- Tóm Lược Sách Minh Triết


Chia sẻ:

CÁC TRÍCH DẪN HAY

 

+ Hành tinh – Các đặc tính hiển lộ (CTHNM 390):
Saturn       – chi phối các khả năng mộ đạo.
Mercury    – chi phối các khả năng trí tuệ.
Jupiter       – điều hành các khả năng tình cảm.
Mặt Trời    – điều hành các khả năng cai trị.
Mars         – chi phối các khả năng ích kỷ.
Venus       – chi phối các khả năng kiên trì.


Chia sẻ: