Câu chuyện bạn đọc (2)


Chia sẻ:

Bây giờ xin nói tiếp phần hai của câu chuyện. Bạn Lan có nhã ý nhắc nhở chúng tôi thường xuyên rằng người học đạo phải có hạnh phân biện, không nên dựa vào đức tin. Thú thật, chúng tôi rất cảm kích trước những lời khuyên ấy. Và bạn có nêu ra một ví dụ để nhắc nhở chúng tôi, liên quan đến Mary Lutyens (quái, lại Lutyens, mà khổ nỗi chúng tôi đâu có sùng bái Lutyens gì đâu!). Bạn viết:

– Trong quyển “Krishnamurti: the years of Awakening”, Mary Lutyens nói rằng Krishnamurti được điểm đạo lần 1 vào ngày 11/1/1910 (Chương IV – First Initiation); điểm đạo lần 2 vào tháng 5/1912 (Chương VII – Legal guardianship)

– Tuy nhiên, trong quyển “The Masters and the Path”, ông Leadbeater đã tường thuật chi tiết buổi lễ điểm đạo lần 1 của Krishnamurti là vào ngày năm 27/5/1915! Nguồn dẫn chứng: http://anandgholap.net/Masters_And_Path-CWL.htm (đoạn 567, chương VII).

Trong buổi lễ điểm đạo, ông Leadbeater là chính người đã nhận lãnh vai trò người đệ tử đi trước sẽ chịu trách nhiệm dìu dắt Krishnamurti. Như vậy, giữa điều ông Leadbeater nói (rằng đến 1915 Krishnamurti mới được điểm đạo lần đầu tiên) và điều Lutyens nói (rằng mới 1912 Krishnamurti đã được điểm đạo 2 lần), thì e rằng chỉ có thể đặt lòng tin nơi đại đức Leadbeater mà thôi. Đó chỉ là 1 điểm dễ dàng nhận thấy nhất về sự hư cấu của Lutyens để luyện tính phân biện (discrimination) .

Ái chà, Lutyens đâu có phải điểm đạo đồ, hoặc có thần thông, xuất vía đi dự lễ điểm đạo của Krishnamurti để mà kể lại câu chuyện điểm đạo lần 1, lần 2 như Ông Leabeater và bà Annie Besant vậy. Chúng tôi tra lại quyển sách thì thấy Lutyens ghi:

Clarke’s account of K’s Initiation: Australian Theosophist, September 1928, and ‘Impressions’.

CWL’s account of K’s second Initiation: The Masters and the Path, pp. 198-209.

Message from the Master after K’s second Initiation: Theosophist, November 1932.

Như vậy, Lutyens chỉ dựa vào các câu chuyện được viết trong các Tạp Chí của Hội Thông Thiên Học Úc và chính quyển Chân sư và Thánh Đạo của Ông CW Leadbeater mà viết ra 2 chương đó thôi. Về cơ bản câu chuyện điểm đạo lần 1 của Krishnamurti cũng khá giống như được kể trong Chân Sư Và Thánh Đạo của Ông C.W. Leadbeater. Chỉ khác vào ngày giờ của buổi lễ. Muốn biết Lutyens có chính xác không ở đây thì phải tìm các tạp chí cũ của Úc để xem, mà chuyện này dường như bó tay, vì các tài liệu đó không có trên mạng (hoặc giả sử có bạn nào đó ở Úc tra cứu được thì tốt).

[*Ghi chú bổ sung: tra trên internet tại thư viện The Campbell Theosophical Research Library của Úc có liệt kê các tài liệu như sau:

Captain R Balfour Clarke
Title:The Childhood of Krishnaji
Periodical:The Australian Theosophist (3) 1928-1933 Sydney, CW Leadbeater
Issue:y1928 v5 i1 August p9

còn bài báo Impressions của tác giả Vô danh (Anon)

Author:anon
Title:Some impressions of Krishnaji
Periodical:The Australian Theosophist (3) 1928-1933 Sydney, CW Leadbeater
Issue:y1928 v5 i3 October p68

Và chúng tôi đang liên hệ thư viện trên scan lại các tài liệu đó. (11/2017)

Cập nhật: chi tiết về các bài báo mà Lutyens trích dẫn xin xem ở đây]

Nhưng thật ra, có cần phải mất bao nhiêu thời giờ quí báu để làm chuyện đó hay không, vì ngay cả chúng tôi cũng phân vân về câu chuyện kể trong Chân sư và Thánh Đạo. Khi chúng tôi mới bắt đầu học đạo, chính tác phẩm Chân Sư và Thánh Đạo được dịch giả Nguyễn Hữu Kiệt dịch sang tiếng Việt là nguồn cảm hứng ghê gớm đối với chúng tôi, chúng tôi mơ ước ngày nào được làm đệ tử các Ngài v.v… Sau này, khi làm quen với sách của đức DK, chúng tôi có cái nhìn hơi khác về các quyển sách đó. Chúng tôi vẫn kính trọng các bậc đại đức của hội Thông Thiên Học như Bà Annie Besant, Ông C.W. Leadbeater, Ông Hodson… các vị đã đưa bao nhiều người đến cửa đạo. Nhưng không vì thế mà xem các Vị hoàn toàn không sai sót—mà bản thân các Vị cũng nói thế. Chính nơi đây là niềm tin: nếu bạn tin rằng đức DK, tức thông qua các sách của bà Bailey là đúng, thì bạn chọn đó là tiên đề để xem xét hay phán đoán các sách của các vị bên Hội Thông Thiên Học. Còn nếu các bạn tin vào các vị đại đức Thông Thiên Học như Ông C.W. Leadbeater và bà Annie Besant, thì bạn dùng những gì hai vị đó dạy để phán xét các sách của bà Bailey. Coi như các bạn chọn một tiên đề.

Đối với chúng tôi, chúng tôi chọn con đường của đức DK thông qua các sách của bà Bailey, và chúng tôi nêu rõ quan điểm trong phần giới thiệu của website.

Quay trở lại quyển Chân sư và Thánh Đạo, quyển sách được xuất bản năm 1925[1], còn quyển Initiation, Human and Solar của Bà Bailey được xuất bản năm 1922. Cả hai đều nói về điểm đạo, về Thánh Đoàn … và chắc có nhiều lời bàn ra tán vào về hai quyển sách nên đức DK trong quyển The Rays and The Initiations có nhắc đến quyển The Master and The Path của Ông C.W. Leadbeater như sau:

thể sẽ hữu ích nếu tôi nêu ra một hoặc hai khía cạnh mới của của cái Chân lý căn bản mà tôi đã truyền bá đến thế gian. Nếu như sau nầy có những nhóm huyền môn khác cũng đưa ra những khía cạnh đó của giáo lý là bởi vì những người đó hoặc đã đọc các sách của tôi mà bà A.A. Bailey đã viết ra thay cho tôi, hoặc là họ liên hệ trực tiếp và một cách có ý thức với Đạo viện của tôi.

Một ví dụ về trường hợp nầy là quyển “Chân sư và Thánh đạo” của Ông C.W. Leadbeater được xuất bản sau quyển sách của tôi, quyển Điểm đạo trong Nhân loại và Thái dương. Nếu so sánh những giáo lý được đưa ra trong đó với giáo lý của tôi, bạn sẽ thấy rõ ràng rằng nó xuất hiện trễ hơn. Tôi nêu ra điều nầy không nhằm mục đích tranh luận giữa các nhóm huyền môn hoặc trong khối quần chúng quan tâm, mà chỉ nêu ra một sự thực hiển nhiên và cũng để bảo vệ công việc đặc biệt nầy của Thánh đoàn. Tôi muốn nhắc bạn rằng các huấn thị của tôi như, ví dụ như những điều trong quyển A Treatise về White MagicA Treatise về Seven Rays đã được đưa ra liên tục trong một khoảng thời gian nhiều năm, trước khi xuất bản cuốn sách. Cùng một yếu tố thời gian như thế cũng xảy ra với việc xuất bản các cuốn sách trước đó. Tất cả sách của tôi đều được viết trong một thời gian dài, trước khi được xuất bản. Tất cả những gì xuất hiện trong cùng loại thông tin trên các chữ ký khác đều quay trở lại những quyển sách này. Ngay cả khi bị chính các tác giả của chúng bác bỏ, so sánh ngày xuất bản với ngày ban đầu của việc ban hành các hướng dẫn (dưới dạng các tài liệu hàng tháng để đọc và học tập tại trường Arcane) hoặc với các sách xuất bản trước khi thành lập vào năm 1925 Cấp Bậc Đệ tử [Page 251] của Trường Arcane sẽ chứng minh điều này dứt khoát. Bạn hãy ghi nhớ yếu tố thời gian này. A.A.B. ghi lại lời của tôi trung bình bảy đến mười hai trang đánh máy mỗi lần bà viết cho tôi; nhưng do những yêu cầu về công việc của tôi, tôi không thể đọc cho Bà mỗi ngày, mặc dù tôi thấy rằng bà sẽ vui vẻ ghi lời đọc của tôi hàng ngày nếu tôi muốn; đôi khi nhiều tuần trôi qua giữa một lần đọc này và lần đọc khác. Tôi viết các đoạn trên để bảo vệ công việc của Thánh đoàn trong những năm tới và không phải để bảo vệ A.A.B. hay bản thân tôi. (The Rays and the Initiations, trang 250-251)

It might be useful here if I mentioned one or two of these new aspects of the fundamental Truth which have been given by me to the public. If these new phases of the teaching have been later given to the public by other occult groups, it will have been because the information was gained by those who have read the books put out by A.A.B. for me or who are directly and consciously in touch with my Ashram.

An instance of this is that book by C. W. Leadbeater on “The Masters and the Path” which was published later than my book, Initiation, Human and Solar. If the dates of any given teaching are compared with that given by me, it will appear to be of a later date than mine. I say this with no possible interest in any controversy among occult groups or the interested public, but as a simple statement of fact and as a protection to this particular work of the Hierarchy.

I would remind you that the instructions given by me as, for instance, those in A Treatise on White Magic and A Treatise on the Seven Rays were given sequentially over a period of years, antedating the publishing of the books. The same time factor prevailed in the publishing of the earlier books. All my books were written over a long period of years, prior to publishing. All that appears of the same type of information over other signatures harks back to these books. Even if denied by their writers, a comparison of the dates of publishing with the original dates of issuing the instructions (in the form of monthly sets for reading and study in the Arcane School) or with the books published before the formation in 1925 of the Disciples [Page 251] Degree of the Arcane School will prove this conclusively. Bear in mind this factor of timing. A.A.B. takes down to my dictation an average of seven to twelve pages of typing (single-spaced) each time she writes for me; but owing to the exigencies of my work I cannot dictate to her every day, though I have found that she would gladly take my dictation daily if I so desired; weeks sometimes elapse between one dictation and another. I write the above paragraphs for the protection of the hierarchical work in years to come and not for the protection of A.A.B. or myself…. (The Rays and the Initiations, trang 250-251)

Như vậy rất rõ. Còn chuyện Krishnamurti có thật sự được điểm đạo lần lượt từ lần 1 đến lần 2 (và theo The Initiate thì Krishnamurti được điểm đạo lần 4) trong cùng một kiếp sống hay không, thì vẫn còn bỏ ngõ, trừ câu chuyện của Ông Leadbeater và bà Annie Besant đưa ra. Nhưng theo đức DK, Krishnamurti là một trong các cuộc thử nghiệm đầu tiên của đức Christ để chuẩn bị cho lần tái lâm của Ngài:

Krishnamurti là một trong những thử nghiệm đầu tiên mà Ngài [Đức Christ] làm khi Ngài chuẩn bị cho hình thức hoạt động nầy. Cuộc thử nghiệm chỉ thành công một phần nào. Năng lực của Ngài sử dụng đã bị biến dạng và áp dụng sai lạc bởi loại hội viên sùng tín vốn chiếm đa số trong hội Thần triết. Và do đó cuộc thí nghiệm bị chấm dứt. Discipleship in the New Age II, trang 171-2

Và một đệ tử nếu muốn trở thành khí cụ (vehicle) cho đấng Cao Cả như Đức Christ thể hiện, theo chúng tôi, thì ít nhất phải là một điểm đạo đồ thực thụ, nghĩa là một điểm đạo đồ bậc 3 trở lên. Như vậy Krishnamurti có thể đã là một điểm đạo đồ tối thiểu bậc 3 trong những kiếp sống trước đây, và khi sinh ra Ông đã một điểm đạo đồ rồi. Như vậy có cần bắt đầu điểm đạo từ đầu trở lại hay không? Chúng tôi chưa thấy (hoặc không biết) tài liệu nào nói về điều này, và chúng tôi nghĩ, điểm đạolinh hồn được điểm đạo, chứ không phải phàm ngã hư hoại của mỗi kiếp sống. Do đó, khi tái sinh trở lại, không cần phải điểm đạo lại từ cấp bậc thấp nhất, mà nếu có, chỉ là một sự trải qua trong tâm thức, một sự trải nghiệm lại (recapitulate) kinh nghiệm điểm đạo đó. Xin đọc lại đoạn sau đây trong quyển Initiation, Human and Solar, trang 16-17:

Nghi Lễ điểm đạo diễn ra trên ba phân cảnh cao của cõi trí, và trên ba cảnh giới cao hơn nữa, tùy theo mỗi cuộc điểm đạo. Vào các cuộc điểm đạo trên cõi trí, ngôi sao năm cánh bừng sáng  bên trên đầu của điểm đạo đồ. Điều này liên quan đến các cuộc điểm đạo đầu tiên được tiếp nhận trong thể nguyên nhân. Người ta đã nói rằng hai cuộc điểm đạo đầu tiên xảy ra trên cảnh giới cảm dục nhưng điều này không đúng, và lời tuyên bố này đã gây ngộ nhận. Hai cuộc điểm đạo này được cảm nhận sâu đậm đối với các thể: cảm dục, thể xáchạ trí, và ảnh hưởng đến sự chủ trị các thể này. Vì rằng hiệu quả chính yếu được cảm thấy trong các thể này, và vì lực sinh động của nó cũng như sức kích thích của hai cuộc điểm đạo đầu tiên được biểu lộ nhiều nhất là trong thể cảm dục, nên điểm đạo đồ có thể tưởng rằng chúng diễn ra trên các cảnh giới tương ứng. Nhưng chúng ta cần phải luôn luôn nhớ rằng các cuộc điểm đạo chính yếu đều được tiếp nhận trong thể nguyên nhân hoặc—tách rời khỏi thể này—trên cảnh giới bồ-đề hay niết-bàn. Vào hai cuộc điểm đạo sau cùng giải thoát con người ra khỏi tam giới, giúp y có thể hoạt động trong thể sinh lực của Thượng Đế và vận dụng được thiên lực này, điểm đạo đồ trở thành ngôi sao năm cánh, nó giáng xuống y, hoà hợp với y, và y ở chính trung tâm của nó. Sự giáng hạ này do hành động của Đấng Điểm Đạo, Ngài vận dụng Quyền trượng và để cho điểm đạo đồ tiếp xúc với trung tâm lực trong thể của Đức Hành Tinh Thượng Đế mà y là một phần tử, và hữu thức thực hiện điều này. Hai cuộc điểm đạo gọi là thứ sáu và thứ bảy diễn ra trên cảnh giới bồ-đề và niết-bàn; ngôi sao năm cánh “cháy sáng rực rỡ từ bên trong Chính nó,” nói theo ngôn từ nội môn, và trở thành ngôi sao bảy cánh; nó giáng xuống điểm đạo đồ và vị này thâm nhập vào trong ngọn lửa.

The ceremony of initiation takes place on the three higher sub-planes of the mental plane, and on the three higher planes, according to the initiation. The five-pointed star, at the initiations on the mental plane, flashes out above [16] the head of the initiate. This concerns the first initiations which are undergone in the causal vehicle. It has been said that the first two initiations take place upon the astral plane, but this is incorrect, and the statement has given rise to a misunderstanding. They are felt profoundly in connection with the astral and physical bodies and the lower mental, and affect their control. The chief effect being felt in those bodies the initiate may interpret them as having taken place on the planes concerned, as the vividness of the effect and the stimulation of the first two initiations work out largely in the astral body. But it must ever be remembered that the major initiations are taken in the causal body or — dissociated from that body — on the buddhic plane or atmic plane. At the final two initiations which set a man free from the three worlds, and enable him to function in the body of vitality of the Logos and wield that force, the initiate becomes the five-pointed star and it descends upon him, merges in him, and he is seen at its very center. This descent is brought about by the action of the Initiator, wielding the Rod of Power, and puts a man in touch with the center in the Body of the Planetary Logos of which he is a part, and this consciously. The two initiations called the sixth and seventh take place on the buddhic and atmic planes; the five-pointed star “blazes forth from within Itself,” as the esoteric phrase has it, and becomes the seven-pointed star; it descends upon the man and he enters within the flame.

Ba phân cảnh cao của cõi trí là nơi chốn của thể nguyên nhân hay Hoa Sen Chân Ngã, và sau kỳ điểm đạo 1 thì Hoa Sen Chân Ngã chuyển dịch từ phân cảnh giới thứ 3 lên phân cảnh giới thứ 2.

Còn về câu chuyện thời gian giữa hai kỳ điểm đạo lần 1 và 2, bạn Lan cũng phân tích khá nhiều, nếu chấp nhận rằng người điểm đạo đồ không cần điểm đạo trở lại từ đầu thì câu chuyện không có gì phức tạp. Tôi chỉ xin lưu ý một vài trích dẫn của đức DK như sau:

1. Cuộc điểm đạo lần 2 là một trong những cuộc điểm đạo khó nhất. Đối với người Linh hồn Cung 1 hoặc 2 (như Krishnamurti), nó là cuộc điểm đạo khó nhất

It is because of this that the second initiation has become one of the most difficult which the modern disciple has to take. RI 675

(DINAII 525) The second initiation is a profoundly difficult one to take. For those upon the first or second rays of aspect it is probably the most difficult of them all.

2. Có thể có nhiều kiếp sống giữa hai kỳ điểm đạo 1 và 2. Nhưng đó là bao nhiêu?

Có nhiều trích dẫn về điều này.

(IHS 120) At the first initiation he becomes aware definitely of the part, relatively inconspicuous, that he has to play in his personal life during the period ensuing between the moment of revelation and the taking of the second initiation. This may involve one more life or several.

Có nghĩa là cần 1 hoặc nhiều kiếp sống nữa giữa lần điểm đạo 1 và 2. Như vậy tối thiểu là một kiếp sống.

I would remind you here that many, many lives can elapse between the first initiation and the second—long, long interludes of silent and almost unapparent [Page 95] growth. [DINAI 94]

Câu này rõ hơn, nhiều, rất nhiều kiếp sống giữa hai kỳ điểm đạo 1 và 2. Một kiếp sống không thể là nhiều được, và càng không thể nhiều, rất nhiều … Cuộc điểm đạo gọi là khó nhất không thể chỉ xảy ra sau 1 hoặc 2 kiếp sống được!

Many lives may intervene between the first initiation and the second.  A long period of many incarnations may elapse before the control of the astral body is perfected, and the initiate is ready for the next step.  The analogy is kept in an interesting way in the New Testament in the life of the initiate Jesus.  Many years elapsed between the Birth and the Baptism, but the remaining three steps were taken in three years.  Once the second initiation is taken [Page 85] the progress will be rapid, the third and fourth following probably in the same life, or the succeeding. [IHS 85]

Câu này nêu so sánh thời gian giữa kỳ điểm đạo 1 và 2 giống như thời gian giữa lần sinh ra và được làm lễ Baptism (năm 30 tuổi), còn thời gian giữa lần 2 và lần 4 chỉ là 3 năm giảng đạo. Nếu máy móc qui ra thì:

Lần 2 đến 4 : 3 năm tương ứng tối đa 3 kiếp sống

Lần 1 đến 2 : 30 năm. Như vậy giữa lần 1 và 2 cần 30:3 x 3 = tối đa 30 kiếp sống.

Nhưng tính toán như vậy chỉ là máy móc thôi. GS Michael D. Robbins phân tích khá dài và kết luận:

no less than seven and perhaps twice that many, or even more. So much depends upon the earnestness of the disciple, his karma and the opportunity of the times.

Không ít hơn 7 kiếp sống, và có thể gấp đôi số đó hoặc nhiều hơn. Tất cả phụ thuộc vào nghiệp quả, cơ hội của thời đại.

Còn giữa lần 2 và 4 thì có lẽ 1-2 kiếp sống.

Tóm lại: Bàn về điểm đạo đúng là bàn chuyện không kiểm chứng được,và có lẽ để biết đó và quên nó đi, hoặc chờ khi có một sự tiết lộ thêm nữa của Thánh đoàn.

Một câu cuối: Đức DK nói rằng vào năm 2025 số lượng điểm đạo đồ bậc 1 trên thế giới sẽ có hàng triệu người thay vì hàng ngàn người vào đầu thế kỷ XX. Nếu điểm đạo từ lần 1→4 mà dễ dàng như vậy thì chỉ vài kiếp sống ta sẽ có hàng triệu Chân sư trên Địa cầu! Và nếu tất cả các điểm đạo đồ này đều phải được điểm đạo trở lại thì chúng ta thử suy nghĩ cần bao nhiêu thời gian? Ví dụ cho group initiation mỗi lần là 10 điểm đạo đồ, và ngày nào đức Christ cũng điểm đạo (chuyện không thể xảy ra!) thì một năm được 3650 người, 10 năm được 36.500 người, không biết bao giờ mới xong số triệu điểm đạo đồ kia! Như vậy rõ ràng số hàng triệu điểm đạo đồ kia là tích lũy, khi sinh ra họ đã là điểm đạo đồ rồi!

by those whose lives are beginning to be controlled by the Christ-consciousness, which is the consciousness of responsibility and service. These initiates exist in their thousands today; they will be present in their millions by the time the year 2025 arrives. [RI trang 571]

Câu kết:

Website này khẳng định để học hỏi thuần túy giáo lý của đức DK, xem đó là tiên đề. Chúng tôi cũng đã gỡ tất cả những tài liệu tham khảo khác để các bạn không trách vàng thau lẫn lộn. Do đó, xin các bạn không thống nhất đừng vào bàn bạc, tranh luận làm gì. Chúng tôi không nói rằng ai sai, ai đúng, và chỉ tập trung vào học hỏi giáo lý của đức DK. Những chuyện như kinh điển Phật Giáo, Tây Tạng, Công Giáo … chúng tôi không biết nên xin miễn bàn.

  1. http://www.anandgholap.net/Masters_And_Path-CWL.htm
980 — Tổng số lần đọc 5 — Hôm nay

Chia sẻ: