Điểm đạo – Chương 5: Ba Ngành của Thánh Đoàn


Chia sẻ:

CHƯƠNG V

BA NGÀNH CỦA THÁNH ĐOÀN –
THE THREE DEPARTMENTS OF THE HIERARCHY

Chương năm bàn về ba Ngành (Department) chính của Thánh Đoàn (Đại Đoàn Chưởng Giáo), và các đấng Chủ Quản của Ba Ngành Này là Đức Bàn Cổ (Manu), Đức Chưởng Giáo (World Teacher), và Đức Văn Minh Đại Đế (Maha-Chohan). Các Đấng Cao Cả này đều đã được bảy lần điểm đạo. Các Bạn lưu ý cơ cầu tổ chức của Thánh Đoàn theo nguyên tắc bì truyền 1 –> 3 –> 7

Sanat Kumara –>

                     1. Manu

                     2. Bồ Tát (Bodhisattva)

                     3. Mahachohan

                                           ——–>

                                                          Cung 4

                                                          Cung 5

                                                          Cung 6

                                                          Cung 7

Huyền Giai Thái Dương và Hành Tinh - Illustration của website Esoteric studies.net.

Huyền Giai Thái DươngHành Tinh – Minh họa của website Esoteric studies.net. Click để hình lớn hơn

Ngoài ra, cơ cấu của Thánh Đoàn cũng có đôi chút thay đổi từ khi quyển sách được viết — đấng MahaChohan hiện tạiChân sư R. hay đức St. Germain. Đức DK tiết lộ điều này trong các quyển sách sau này của Ngài. 

*****

Chúng ta đã bàn về chủ đề sự thành lập của ĐĐCG trên địa cầu, và đã thấy bằng cách nào Huyền giai này ra đời, cũng như đề cập đến một số cuộc khủng hoảng đã xảy ra, và vẫn còn ảnh hưởng đến các biến cố hiện nay. Khi bàn về công việc và những mục đích của các thành viên trong ĐĐCG, chúng ta sẽ không thể nêu rõ các mục đích này đã là những gì, và cũng không thể xét chi tiết về các nhân vật nào đã chủ động công việc trong nhiều ngàn năm qua, từ khi có ĐĐCG.

We have already dealt with the subject of the founding of the Hierarchy upon earth, and we saw how it came to be, touching likewise upon certain crises which have occurred, and which still affect events in the present time. In dealing with the work and aims of the personnel of the Hierarchy, it will not be possible to state what those aims have been, nor to consider in detail who the active personalities have been during the past millennia of years since the Hierarchy came into existence.

Nhiều Đấng cao cả đã đến từ các nguồn hành tinhthái dương, và một hay hai lần đến từ các nguồn vũ trụ, thỉnh thoảng các Ngài cũng trợ giúp và lưu lại hành tinh này một thời gian ngắn. Với năng lượng lưu chuyển qua các Ngài, cùng với kinh nghiệm minh triết sâu xa, các Ngài đã kích thích các trường tiến hoá của địa cầu, và đưa các mục đích của Hành Tinh Thượng Đế mau đến gần mức hoàn tất. Sau đó, các Ngài ra đi và địa vị của các Ngài được thay thế bởi các thành viên nào của ĐĐCG đồng ý nhận một cuộc rèn luyện và phát triển tâm thức đặc biệt. Đến lượt các vị trọn lành và Chân sư này lại được các điểm đạo đồ thay thế, và do đó những người đệ tử và những người nam, nữ tiến hoá cao luôn luôn có cơ hội nhập vào hàng ngũ của ĐĐCG, và do đó luôn luôn có sự luân chuyển của nguồn sống mới và máu huyết, và sự giáng nhập của những vị thuộc về một thời đại hay thời kỳ nào đó.

Many great Beings from planetary and solar sources, and once or twice from cosmic sources, have at times lent their aid and dwelt briefly upon our planet. By the energy which flowed through them, and by their profound wisdom and experience, they stimulated earth’s evolutions and brought the purposes of the Planetary Logos so much the nearer to completion. Then they passed on, and their places were taken by those among the members of the Hierarchy who were willing to undergo a specific training and expansion of consciousness. In turn these adepts and Masters had their places filled by initiates, and thus constantly has there been opportunity for disciples and highly evolved men and women to pass into the ranks of the Hierarchy, and thus constantly has there been a circulation of new life and blood, and the coming in of those who belong to a particular period or age.

Một số bậc đại danh vào các thời kỳ gần đây được biết đến [38] trong lịch sử, như Shri Sankaracharya, Vyasa, Mahommet, Jesus người Nazareth, và Krishna, xuống đến các điểm đạo đồ cấp thấp hơn như Paul người Tarsus, Luther, và một số điểm sáng nổi bật trong lịch sử Âu châu. Luôn luôn những người nam và nữ này đã là các tác nhân thực hiện mục đích dành cho nhân loại, mang lại các điều kiện tập thể, và trợ giúp cuộc tiến hoá của nhân loại. Đôi khi họ đã xuất hiện như mãnh lực nhân ái, mang theo hoà bình và hài mãn. Thường hơn thì họ đã đến với tư cách các tác nhân hủy diệt, phá vỡ các hình thức cũ kỹ của tôn giáo và chính quyền để cho sự sống bên trong hình thể đang kết tinh mau chóng, có thể được giải phóng và tạo cho mình một vận cụ mới mẻ, tốt đẹp hơn.

Some of the great names during the later periods are known to history, such as Shri Sankaracharya, Vyasa, [38] Mohammed, Jesus of Nazareth, and Krishna, down to those lesser initiates, Paul of Tarsus, Luther, and certain of the outstanding lights in European history. Always have these men and women been agents for the carrying out of race purpose, for the bringing about of group conditions, and for the furthering of the evolution of humanity. Sometimes they have appeared as beneficent forces, bringing peace and contentment with them. More often have they come as agents of destruction, breaking up the old forms of religion and of government in order that the life within the rapidly crystallizing form might be set free and build for itself a newer and a better vehicle.

Nhiều điều trình bày ở đây đã được biết rõ, và đã được đưa ra trong những cuốn sách huyền bí khác nhau. Nhưng khi phát biểu các sự kiện được thu thập một cách khôn ngoan, thận trọng, và liên hệ chúng với những điều có thể là mới đối với một số môn sinh, thì cuối cùng chúng ta sẽ có được sự thấu hiểu tổng hợp về đại bd9c311153c2d776ec4414f01f1d0e07, và một nhận thức khôn ngoan đồng nhất về công tác của đoàn thể vĩ đại gồm các linh hồn giải thoát, trong sự từ bỏ hoàn toàn, các Ngài đang yên lặng ở đằng sau diễn trường thế giới. Bằng quyền năng ý chí, mãnh lực tham thiền, minh triết trong các kế hoạch, và kiến thức khoa học về năng lượng, các Ngài lèo lái những dòng thần lực, và điều khiển những tác nhân kiến tạo hình thể đang tạo ra tất cả những gì thấy được và không thấy được, chuyển động và bất động trong trường sáng tạo thuộc ba cõi thấp. Những điều trên, cùng với kinh nghiệm bao la của các Ngài, khiến các Ngài đủ điều kiện làm tác nhân phân phối năng lượng của Hành Tinh Thượng Đế.

Much that is stated here is already well known, and has already been given out in the different occult books. Yet in the wise and careful enunciation of collected facts, and their correlation with that which may be new to some students, comes an eventual synthetic grasp of the great plan, and a wise uniform realization as to the work of that great group of liberated souls who, in utter self-abnegation, stand silently behind the world panorama. Through the power of their will, the strength of their meditations, the wisdom of their plans, and the scientific knowledge of energy which is theirs, they direct those force currents, and control those form-building agencies which produce all that is seen and unseen, movable and immovable in the sphere of creation within the three worlds. This, coupled to their vast experience, is what fits them to be the agents for the distribution of the energy of the Planetary Logos.

Như đã trình bày, đứng đầu các sự vụ, chi phối và điều động mọi sinh linh và toàn cuộc tiến hoá, có ĐẤNG THÁNH ĐẾ, Chúa Tể Hoàn Cầu, Sanat Kumara, Đấng Vĩnh cửu Thanh xuân, Nguồn cội của Ý chí (biểu hiện thành Bác ái) của Hành Tinh Thượng Đế. Cộng tác với Ngài ở vai trò cố vấn, có ba Đấng gọi [39] là Pratyeka Buddha, hay là các vị Hoạt Phật. Cả bốn Vị đều là hiện thân của ý chí hoạt động thông minh và yêu thương. Các Ngài là sự thành tựu viên mãn của Đức thông tuệ và, trong một thái dương hệ trước đây, đã thành đạt được những điều mà hiện nay con người đang nỗ lực làm cho hoàn thiện. Trong các chu kỳ ban đầu của thái dương hệ này, các Ngài đã bắt đầu biểu dương tình bác ái thông minh, và theo quan điểm của con người bình thường, các Ngài là bác ái hoàn toàn và trí thông minh toàn vẹn, dù rằng theo lập trường của Đấng đang bao gồm ngay cả hệ hành tinh của chúng ta trong hiện thể của Đấng này, thì trạng thái bác ái đó vẫn còn trong quá trình phát triển, và ý chí đó chỉ mới phôi thai. Trong một thái dương hệ khác, trạng thái ý chí sẽ đến mức thành tựu, cũng như bác ái sẽ hoàn thành trong thái dương hệ này.

As has already been stated, at the head of affairs, controlling each unit and directing all evolution, stands the KING, the Lord of the World, Sanat Kumara, the Youth of endless Summers, and the Fountainhead of the Will, (showing forth as Love) of the Planetary Logos. Co-operating with him as his advisers are three Personalities [39] called the Pratyeka Buddhas, or the Buddhas of Activity. These four are the embodiment of active intelligent loving will. They are the full flowering of the intelligence, having achieved in an earlier solar system that which man is now striving to perfect. In earlier cycles in this system they began to demonstrate intelligent love, and from the standpoint of the average human being they are perfect love and perfect intelligence, though from the standpoint of that Existence who embraces even our planetary scheme in his body of manifestation, that love aspect is as yet but in process of developing, and the will is only embryonic. Another solar system will see the will aspect come to fruition, as love will mature in this.

Ở chung quanh Đức Chúa Tể Hoàn Cầu nhưng ẩn tàng ở cấp nội môn hơn, có thêm ba vị Kumara khác nữa, hợp thành bảy Đấng biểu hiện của hành tinh này. Công việc của các Ngài đối với chúng ta tất nhiên là còn bí ẩn. Ba vị Phật hay là các vị Kumara ở ngoại môn hơn, là tổng thể của hoạt động hay là năng lượng hành tinh, và ba vị Kumara nội môn thể hiện các loại năng lượng còn chưa biểu lộ đầy đủ trên hành tinh chúng ta. Mỗi một trong sáu vị Kumara này là phản ánh và là tác nhân phân phối cho năng lượngmãnh lực của một trong sáu Hành Tinh Thượng Đế khác, sáu Đấng Tinh Quân trước Ngôi Thượng Đế. Chỉ có Đức Sanat Kumara, trong hệ thống này, là tự tồn, tự túc, là sự giáng lâm hồng trần của một trong các Vị Hành Tinh Thượng Đế, vị này ta chưa được phép tiết lộ, vì đó là một trong những bí mật của điểm đạo. Mãnh lực sự sống của một trong sáu cung đi qua mỗi Vị, và khi cứu xét về các Ngài, chúng ta có thể tóm tắt công việc và địa vị của các Ngài như sau:

Standing around the Lord of the World, but withdrawn and esoteric, are three more Kumaras, who make the seven of planetary manifestation. Their work is to us necessarily obscure. The three esoteric Buddhas, or Kumaras, are the subtotal of activity or planetary energy, and the three esoteric Kumaras embody types of energy which as yet are not in full demonstration upon our planet. Each of these six Kumaras is a reflection of, and the distributing agent for, the energy and force of one of the six other Planetary Logoi, the remaining six spirits before the Throne. Sanat Kumara alone, in this scheme, is self-sustaining and self-sufficient, being the physical incarnation of one of the Planetary Logoi, which one it is not permissible to state, as this fact is one of the secrets of initiation. Through each of them passes the life force of one of the six rays, and in considering them one might sum up their work and position as follows:

 1. Mỗi vị thể hiện một trong sáu loại năng lượng, mà Đức Chúa Tể Hoàn Cầu là Đấng tổng hợp và thể hiện loại thứ bảy hoàn thiện, là loại của hành tinh chúng ta. [40]
 2. Mỗi vị được phân biệt bởi một trong sáu màu, mà Đức Chúa Tể Hoàn Cầu là Đấng biểu lộ màu sắc đầy đủ của hành tinh, còn sáu màu kia là màu phụ.
 3. Thế nên, công việc của các Ngài, không chỉ liên quan đến sự phân phối thần lực, mà còn liên quan đến việc các Chân nhân từ các hệ thống hành tinh khác chuyển vào hệ thống của chúng ta để thu thập kinh nghiệm địa cầu.
 4. Mỗi Ngài có liên giao trực tiếp với một trong các hành tinh thánh thiện.
 5. Tùy theo các điều kiện chiêm tinh, và tùy theo sự xoay chuyển của chu kỳ sống của hành tinh, mà vị này hay vị khác trong các vị Kumara này sẽ hoạt động tích cực. Ba vị Hoạt Phật thay đổi từ thời này qua thời khác, và lần lượt ở ngoại môn hay nội môn tùy theo trường hợp. Chỉ có Đấng Thánh Đế là duy trì liên tục và thường xuyên trông nom trong sự lâm phàm tích cực của Ngài ở cõi trần.
 1. They each embody one of the six types of energy, with the Lord of the World as the synthesizer and the embodier of the perfect seventh type, our planetary type. [40]
 2. They are each distinguished by one of the six colors, with the Lord of the World showing forth the full planetary color, these six being subsidiary.
 3. Their work is therefore concerned, not only with force distribution, but with the passing into our scheme from other planetary schemes, of Egos seeking earth experience.
 4. Each of them is in direct communication with one or another of the sacred planets.
 5. According to astrological conditions, and according to the turning of the planetary wheel of life, so one or another of these Kumaras will be active. The three Buddhas of Activity change from time to time, and become in turn exoteric or esoteric as the case may be. Only the King persists steadily and watchfully in active physical incarnation.

Ngoài các Đấng chủ trì chính yếu kể trên trong Đại Hội Đồng ở Shamballa, còn có một nhóm bốn Vị là đại diện trên địa cầu của Tứ Đại Thiên Vương (Maharaja), tức là bốn vị Nghiệp Quả Tinh Quân trong thái dương hệ, các Ngài đặc biệt quan tâm đến cuộc tiến hoá của giới nhân loại hiện nay. Bốn Vị này lo về:–

Besides these main presiding Personalities in the Council Chamber at Shamballa, there is a group of four Beings who are the representatives upon the planet of the four Maharajas, or the four Lords of Karma in the solar system, who are specifically concerned with the evolution at the present time of the human kingdom. These four are connected with:

 1. Sự phân phối nghiệp qủa hay vận mệnh của con người, khi nó ảnh hưởng đến các cá nhân, và thông qua các cá nhân, ảnh hưởng đến các nhóm.
 2. Việc trông nom và sắp xếp các tiên thiên ký ảnh. Các Ngài trông nom những Phòng Ký Ảnh hay “việc lưu trữ sổ bộ,” theo cách nói trong Thánh Kinh Thiên Chúa giáo. Trong giới này, người ta gọi các Ngài là các thiên thần ký ảnh. [41]
 3. Việc tham dự vào các hội đồng thái dương hệ. Chỉ có các Ngài, trong chu kỳ thế giới hiện nay, mới có quyền vượt ra ngoài biên giới của hệ thống hành tinh và tham dự các hội đồng của Thái Dương Thượng Đế. Bằng cách này, các Ngài thật sự là những Đấng trung gian của hành tinh, đại diện cho Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta và tất cả những gì liên hệ đến Ngài trong hệ thống lớn hơn nữa mà Ngài chỉ là một phần trong đó.
 1. The distribution of karma, or human destiny, as it affects individuals, and through the individuals, the groups.
 2. The care and tabulation of the akashic records. They are concerned with the Halls of Records, or with the “keeping of the book,” as it is called in the Christian Bible; they are known in the Christian world as the recording angels. [41]
 3. The participation in solar councils. They alone have the right during the world cycle to pass beyond the periphery of the planetary scheme, and participate in the councils of the Solar Logos. Thus they are literally planetary mediators, representing our Planetary Logos and all that concerns him in the greater scheme of which he is but a part.

Cộng tác với các Nghiệp Quả Tinh Quân này, có những nhóm đông đảo các điểm đạo đồ, chăm lo việc điều chỉnh đúng đắn:–

 1. Nghiệp quả của thế giới,
 2. Nghiệp quả của giống dân,
 3. Nghiệp quả của quốc gia,
 4. Nghiệp quả của nhóm,
 5. Nghiệp quả của cá nhân,

và chịu trách nhiệm với Hành Tinh Thượng Đế về việc vận dụng đúng đắn các mãnh lực và các công tác xây dựng, giúp những Chân nhân thuộc các cung khác nhau giáng trần hợp thời, đúng lúc.

Co-operating with these karmic Lords are the large groups of initiates and devas who occupy themselves with the right adjustment of:

 1. World karma,
 2. Racial karma,
 3. National karma,
 4. Group karma,
 5. Individual karma,

and who are responsible to the Planetary Logos for the correct manipulation of those forces and building agencies which bring in the right Egos on the different rays at the correct times and seasons.

Chúng ta không mấy liên hệ đến tất cả các nhóm này, vì chỉ có các điểm đạo đồ cấp ba và các vị còn cao cả hơn nữa mới tiếp xúc với các nhóm đó.

Các nhân viên còn lại của ĐĐCG chia làm ba nhóm chính và bốn nhóm phụ, mỗi nhóm được chủ trì bởi một trong những Đấng mà chúng ta gọi là ba vị Chúa Cao Cả.

With all these groups we have little concern, for they are contacted only by initiates of the third initiation, and by those of even more exalted rank.

The remaining personnel of the Hierarchy is divided into three main and four subsidiary groups, each of these groups, as will be seen by reference to the appended chart, being presided over by one of those whom we call the three Great Lords.

 

Công việc của Đức Bàn Cổ.

Đức Bàn Cổ chủ trì nhóm thứ nhất. Ngài được gọi là Đức Bàn Cổ Vaivasvata, và là Bàn Cổ của căn chủng thứ năm. Ngài [42]con người lý tưởng hay tư tưởng gia lý tưởng, ấn định kiểu mẫu cho giống dân Aryan hiện nay, và đã chủ trì vận mệnh của giống dân này từ lúc nó còn phôi thai, cách đây gần một trăm ngàn năm trước. Các vị Bàn Cổ khác đã đến và đã ra đi, và địa vị của Ngài sẽ do một vị khác thay thế, trong một tương lai tương đối gần. Bấy giờ Ngài sẽ chuyển sang một loại công tác khác cao cả hơn. Đức Bàn Cổ vốn là kiểu mẫu nguyên thủy của căn chủng thứ tư, đang hợp tác chặt chẽ với Ngài, và Vị này có trung tâm ảnh hưởng ở Trung Quốc. Ngài là vị Bàn Cổ thứ hai của căn chủng thứ tư, và đã giữ địa vị của Đức Bàn Cổ trước vào các giai đoạn cuối cùng của cuộc hủy diệt Châu Atlantis. Ngài còn tại vị để giúp sự phát triển của kiểu mẫu chủng tộc này, và để làm cho nó tan biến vào lúc chung cuộc. Nhiệm kỳ của các vị Bàn Cổ có những khoảng giao nhau, nhưng hiện nay trên địa cầu không còn đại diện của căn chủng thứ ba. Đức Bàn Cổ Vaivasvata ở trong vùng núi Hy-mã-lạp-sơn, và đã qui tụ chung quanh Ngài ở Shigatse một số người đang liên hệ trực tiếp với các sự vụ của giống dân Aryan ở Ấn Độ, Âu Châu và Mỹ Châu, và những người sau này sẽ lo cho căn chủng thứ sáu sắp đến. Các kế hoạch được thảo ra cho nhiều thời đại tới đây, các trung tâm năng lượng được hình thành hàng ngàn năm trước khi cần đến, và với sự tiên tri sáng suốt của các Đấng Thiêng Liêng này không có điều gì là kết cuộc bất ngờ, mà tất cả đều vận chuyển trong các chu kỳ trật tự, theo qui luậtđịnh luật, dù rằng ở bên trong các giới hạn nghiệp quả.

The Work of the Manu

The Manu presides over group one. He is called Vaivasvata Manu, and is the Manu of the fifth root-race. He [42] is the ideal man or thinker, and sets the type for our Aryan race, having presided over its destinies since its inception nearly one hundred thousand years ago. Other Manus have come and gone and his place will be, in the relatively near future, taken by someone else. He will then pass on to other work of a more exalted kind. The Manu, or the prototype of the fourth root-race, works in close co-operation with him, and has his center of influence in China. He is the second Manu that the fourth root-race has had, having taken the place of the earlier Manu at the time of the final stages of Atlantean destruction. He has remained to foster the development of the race type, and to bring about its final disappearance. The periods of office of all the Manus overlap, but there remains no representative of the third root-race upon the globe at this time. Vaivasvata Manu has his dwelling place in the Himalayan mountains, and has gathered around him at Shigatse some of those immediately connected with Aryan affairs in India, Europe and America, and those who will later be concerned with the coming sixth root-race. The plans are prepared for ages ahead, centers of energy are formed thousands of years before they will be required, and in the wise fore-knowledge of these Divine Men nothing is left to sudden eventuation, but all moves in ordered cycles and under rule and law, though within karmic limitations.

Công việc của Đức Bàn Cổ phần lớn liên quan đến chính quyền, đến chính trị hành tinh, và đến việc thành lập, điều hành và giải tán các kiểu mẫu và hình thể các giống dân. Ý chí và chủ đích của Hành Tinh Thượng Đế được giao phó cho Ngài. Ngài biết đâu là mục tiêu trước mắt của chu kỳ tiến hoá mà Ngài phải chủ trì, và công tác của Ngài cốt ở việc thực hiện hoàn tất ý chí này. Ngài cộng tác chặt chẽ với các thiên thần kiến tạo hơn vị Huynh đệ của Ngài là Đức Christ, vì Ngài được giao cho công [43] việc ấn định kiểu mẫu chủng tộc, việc tách riêng ra các nhóm mà từ đó các giống dân sẽ phát triển, việc điều động các thần lực để dời chuyển vỏ địa cầu, việc nâng cao và hạ thấp các lục địa, hướng dẫn trí tuệ của các chính khách ở khắp nơi để việc quản trị nhân loại sẽ tiến triển như mong muốn, và mang lại các điều kiện để tạo nên những gì cần thiết cho việc phát triển một kiểu mẫu nào đó. Một công cuộc như thế nay chúng ta có thể thấy đang diễn ra ở Bắc Mỹ và Úc Châu.

The work of the Manu is largely concerned with government, with planetary politics, and with the founding, direction, and dissolution of racial types and forms. To him is committed the will and purpose of the Planetary Logos. He knows what is the immediate objective for this cycle of evolution over which he has to preside, and his work concerns itself with making that will an accomplished fact. He works in closer co-operation with the building devas than does his Brother, the Christ, for to him is [43] given the work of setting the race type, of segregating the groups out of which races will develop, of manipulating the forces which move the earth’s crust, of raising and lowering continents, of directing the minds of statesmen everywhere so that racial government will proceed as desired, and conditions be brought about which will produce those needed for the fostering of any particular type. Such a work can now be seen demonstrating in North America and Australia.

Năng lượng lưu chuyển qua Ngài phát xuất từ trung tâm ở đầu của Đức Hành Tinh Thượng Đế và truyền đến Ngài qua não bộ của Đức Sanat Kumara, là Đấng hội tụ tất cả năng lượng hành tinh trong Đấng này. Ngài làm việc bằng một lối tham thiền mạnh mẽ, tiến hành trong luân xa ở đầu, và tạo nên các kết quả qua việc Ngài hoàn toàn nhận thức được những điều phải thành tựu, qua năng lực hình dung những điều phải thực hiện để mang lại thành tựu, và qua khả năng truyền chuyển năng lượng sáng tạo và hủy diệt đến các vị phụ tá của Ngài. Tất cả những điều này được hoàn thành nhờ quyền năng của âm thanh phát ra rõ ràng minh bạch.

The energy which flows through him emanates from the head center of the Planetary Logos, passing to him through the brain of Sanat Kumara, who focalizes all the planetary energy within himself. He works by the means of a dynamic meditation, conducted within the head center, and produces his results through his perfect realization of that which has to be accomplished, through a power to visualize that which must be done to bring about accomplishment, and through a capacity to transmit creative and destructive energy to those who are his assistants. And all this is brought about through the power of the enunciated sound.

 

Công việc của Đức Chưởng Giáo Thế Gian, Đức Christ The Work of the World Teacher, the Christ

Đức Chưởng Giáo là vị Chủ trưởng của nhóm thứ hai. Ngài là Đấng Cao Cả mà người Thiên Chúa giáo gọi là Đức Christ; ở Đông phương, Ngài cũng được biết dưới danh hiệu Đức Bồ-Tát, Đức Di Lạc, và là Đấng mà người tín đồ Hồi giáo thuần thành tìm kiếm, dưới danh xưng Imam Mahdi. Chính Ngài đã chủ trì các vận hội trong cuộc sống kể từ khoảng 600 năm trước Công nguyên, và chính Ngài trước đây đã giáng lâm giữa nhân loại, và nay Ngài đang được mong chờ. Ngài là Đức Chúa Từ Bi, Bác Ái, cũng như vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Phật, đã là Đức Chúa [44] Minh Triết. Năng lượngtrạng thái thứ hai, trực tiếp từ luân xa tim của Hành Tinh Thượng Đế, qua tim của Sanat Kumara, đến Ngài và lưu chuyển thông qua Ngài. Ngài làm việc bằng tham thiền tập trung trong luân xa tim. Ngài là Đức Chưởng Giáo Thế Gian, là Chân sư của các Chân sư, là Huấn sư của các Thiên thần, và Ngài được giao phó việc hướng dẫn vận mệnh tinh thần của nhân loại, và việc phát triển sự nhận thức trong mỗi người rằng mình là con của Thượng Đế, là con của Đấng Chí Tôn.

Group two has the World Teacher for its presiding Head. He is that Great Being whom the Christian calls the Christ; he is known also in the Orient as the Bodhisattva, and as the Lord Maitreya, and is the one looked for by the devout Mohammedan, under the name of the Iman Madhi. He it is who has presided over the destinies of life since about 600 B.C. and he it is who has come out among men before, and who is again looked for. He is the great Lord of Love and of Compassion, just as his predecessor, the Buddha, was the Lord of Wisdom. [44] Through him flows the energy of the second aspect, reaching him direct from the heart center of the Planetary Logos via the heart of Sanat Kumara. He works by means of a meditation centered within the heart. He is the World Teacher, the Master of the Masters, and the Instructor of the Angels, and to him is committed the guidance of the spiritual destinies of men, and the development of the realization within each human being that he is a child of God and a son of the Most High.

Giống như Đức Bàn Cổ chăm lo việc cung ứng kiểu mẫu và các hình hài thông qua đó tâm thứcthể tiến hoá và thu thập kinh nghiệm, để mang lại ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc hiện tồn, thì Đức Chưởng Giáo Thế Gian cũng chỉ đạo cái tâm thức ẩn nội đó trong trạng thái sự sống hay tinh thần của nó, tìm cách tăng cường cho nó bên trong hình hài, để đúng lúc hình hài này có thể bị loại bỏ và tinh thần được giải phóng có thể quay về nguồn cội của mình. Kể từ khi Ngài rời trần thế, như được tường thuật gần đúng trong câu chuyện Thánh Kinh (mặc dù có nhiều chi tiết sai lầm), Ngài luôn ở kề cận những người con nhân loại; Ngài chưa hề bao giờ thực sự ra đi, mà chỉ có vẻ như vậy thôi, và những ai biết cách đều có thể tìm thấy Ngài khoác thánh thể hồng trần ở trong dãy Hy-mã-lạp-sơn, và đang làm việc cộng tác chặt chẽ với hai vị Huynh đệ Cao cả của Ngài, là Đức Bàn Cổ và Đức Văn Minh Đại Đế. Hằng ngày Ngài ban phước lành cho thế gian, và hằng ngày vào lúc mặt trời lặn, Ngài đứng dưới gốc thông lớn trong vườn đưa tay ban phước lành cho tất cả những ai chân thành và thiết tha tìm đạo. Ngài biết tất cả những người tìm chân lý, và dù họ có thể còn chưa biết được Ngài, nhưng ánh sáng Ngài ban rải vẫn kích thích đạo tâm, nuôi dưỡng điểm linh quang của sự sống đang phấn đấu và thôi thúc người chí nguyện tiến lên cho đến ngày trọng đại khi họ đối diện với Đấng, do được “thăng hoá” (hiểu theo nghĩa nội môn), đang hấp dẫn mọi người đến với Ngài, là Đấng Điểm Đạo các bí nhiệm thiêng liêng. [45]

Just as the Manu is occupied with the providing of the type and forms through which consciousness can evolve and gather experience, thus making existence in its deepest sense possible, so the World Teacher directs that in dwelling consciousness in its life or spirit aspect, seeking to energize it within the form so that, in due course of time, that form can be discarded and the liberated spirit return whence it came. Ever since he left the earth, as related with approximate accuracy in the Bible story (though with much error in detail) has he stayed with the sons of men; never has he really gone, but only in appearance, and in a physical body he can be found by those who know the way, dwelling in the Himalayas, and working in close co-operation with his two great Brothers, the Manu and the Mahachohan. Daily he pours out his blessing on the world, and daily he stands under the great pine in his garden at the sunset hour with hands uplifted in blessing over all those who truly and earnestly seek to aspire. To him all seekers are known, and, though they may remain unaware of him, the light which he pours forth stimulates their desire, fosters the spark of struggling life and spurs on the aspirant until the momentous day dawns when they stand face to face with the one who by being “lifted up” (occultly understood) is drawing all men unto himself as the Initiator of the sacred mysteries. [45]

Công việc của Đức Văn Minh Đại Đế, tức là Đức Mahachohan. The Work of the Lord of Civilization, the Mahachohan

Đứng đầu nhóm ba là Đức Mahachohan. Thời gian Ngài ngự trị nhóm này lâu hơn thời gian của hai vị Huynh đệ Ngài, và Ngài có thể giữ chức vụ với nhiệm kỳ qua nhiều căn chủng. Ngài là toàn bộ trạng thái thông tuệ. Đức Văn Minh hiện nay không phải là vị đầu tiên giữ chức vụ này khi thành lập ĐĐCG vào thời kỳ Lemuria–bấy giờ chức vụ này được đảm nhận bởi một trong các vị Kumara, hay là các Hoả Chân Quân, đã lâm phàm cùng với Sanat Kumara–mà Ngài nhận chức vụ này trong khoảng phân chủng thứ nhì của căn chủng Atlantis. Ngài đã đạt quả vị Chân sư trên dãy nguyệt cầu, và chính do tác động của Ngài mà một số đông nhân loại tiến hoá cao hiện nay đã lâm phàm vào khoảng giữa căn chủng Atlantis. Các liên hệ nghiệp quả của họ với Ngài đã là một trong những nguyên nhân tiền định khiến cho điều này cuối cùng có thể xảy ra.

Group three has as its head the Mahachohan. His rule over the group persists for a longer period than that of his two Brothers, and he may hold office for the term of several root-races. He is the subtotal of the intelligence aspect. The present Mahachohan is not the original one who held the office at the founding of the Hierarchy in Lemurian days — it was then held by one of the Kumaras, or Lords of the Flame, who came into incarnation with Sanat Kumara — but he took hold of his position during the second sub-race of the Atlantean root-race. He had achieved adeptship on the moon-chain, and it was through his instrumentality that a large number of the present more advanced human beings came into incarnation in the middle of the Atlantean root-race. Karmic affiliation with him was one of the predisposing causes, thus making this eventuality possible.

Công việc của Ngài liên quan đến sự bồi dưỡng và tăng cường mối quan hệ giữa tinh thầnvật chất, giữa sự sống và hình thể, giữa cái ngã và cái phi-ngã, tất cả kết thành những gì chúng ta gọi là nền văn minh. Ngài vận dụng các mãnh lực của thiên nhiên, và do đó phần lớn là nguồn phát ra điện năng như hiện chúng ta biết. Ngài là phản ánh của trạng thái thứ ba hay sáng tạo, nên năng lượng của Hành Tinh Thượng Đế lưu chuyển đến Ngài từ trung tâm cổ họng, và bằng nhiều cách, Ngài đã giúp cho công việc của các vị Huynh đệ Ngài có thể thực hiện được. Những kế hoạch và ý muốn của các Vị này đều được chuyển đến Ngài, và những chỉ thị truyền qua Ngài đến với một số lớn các tác nhân thiên thần.

His work concerns itself with the fostering and strengthening of that relation between spirit and matter, life and form, the self and the not-self, which results in what we call civilization. He manipulates the forces of nature, and is largely the emanating source of electrical energy as we know it. Being the reflection of the third, or creative aspect, energy from the Planetary Logos flows to him from the throat center, and he it is who in many ways makes the work of his Brothers possible. Their plans and desires are submitted to him, and through him pass the instructions to a large number of the deva agents.

Thế nên, chúng ta có Ý chí, Bác áiThông tuệ được tiêu biểu trong ba vị Chúa cao cả này; ta có ngã, phi ngã và mối liên hệ giữa ngã-phi ngã được tổng hợp trong tính hợp nhất của cuộc biểu hiện; ta có sự quản trị nhân loại, tôn giáovăn minh tạo thành một toàn thể cố kết; và ta có sự biểu hiện hồng trần, trạng [46] thái bác ái hay ý muốn, và trí tuệ của Hành Tinh Thượng Đế thể hiện thành thực tại khách quan. Có sự hợp nhất và hợp tác hết sức chặt chẽ giữa ba Đấng này, và mọi biện pháp, kế hoạch và biến cố đều có trong sự tiên tri kết hợp của các Ngài. Hằng ngày các Ngài tiếp xúc với Đức Chúa Tể Hoàn Cầu ở Shamballa, và toàn bộ việc hướng dẫn các sự vụ đều ở trong tay các Ngài và trong tay Đức Bàn Cổ của căn chủng thứ tư. Đức Chưởng Giáo giữ chức vụ này đối với cả căn chủng thứ tưcăn chủng thứ năm.

Thus you have Will, Love, and Intelligence represented in these three great Lords; you have the self, the not-self, and the relation between synthesized in the unity of manifestation; you have racial government, religion and civilization forming a coherent whole, and you have physical manifestation, the love or desire aspect, and the mind [46] of the Planetary Logos working out into objectivity. The closest co-operation and unity exists between these three Personalities, and every move and plan and event exists in their united foreknowledge. They are in daily touch with the Lord of the World at Shamballa, and the entire guidance of affairs rests in their hands, and in those of the Manu of the fourth root-race. The World Teacher holds office in connection with both the fourth and fifth root-races.

Mỗi vị trưởng ngành này điều hành một số các phòng ban phụ thuộc, và ngành của Đức Mahachohan được chia làm năm phân ngành, nhằm bao gồm bốn trạng thái thứ yếu trong việc quản trị của ĐĐCG.

Each of these departmental heads directs a number of subsidiary offices, and the department of the Mahachohan is divided into five divisions, so as to take in the four lesser aspects of Hierarchical rule.

Dưới quyền của Đức Bàn Cổ có các vị nhiếp chính của các khu vực khác nhau trên thế giới, ví dụ như Chân sư Jupiter, vị kỳ cựu nhất trong các Chân sư hiện đang làm việc cho nhân loại, trong xác phàm, là vị nhiếp chính cho Ấn Độ, và Chân sư Rakoczi, là vị nhiếp chính cho Âu Châu và Mỹ Châu. Ở đây, chúng ta cần phải nhớ rằng, ví dụ như mặc dù Chân sư R. thuộc về cung bảy, và do thế mà tùy thuộc ngành năng lượng của Đức Mahachohan, nhưng trong công việc của ĐĐCG, Ngài có thể và lại giữ chức vụ tạm thời dưới quyền Đức Bàn Cổ. Các vị nhiếp chính này nắm quyền cai trị các lục địa và các quốc gia, và bằng cách đó hướng dẫn vận mệnh của họ, cho dù họ không hề biết. Các Ngài ảnh hưởng đến và gây hứng khởi cho các chính khách và các nhà cai trị; các Ngài toả chiếu năng lượng trí tuệ trên các nhóm chính quyền, để mang lại các kết quả mong muốn ở nơi nào có sự cộng tác và trực giác bén nhạy trong số các tư tưởng gia.

Under the Manu work the regents of the different world divisions, such as, for instance, the Master Jupiter, the oldest of the Masters now working in physical bodies for humanity, who is the regent for India, and the Master Rakoczi, who is the regent for Europe and America. It must be remembered here that though the Master R., for instance, belongs to the seventh ray, and thus comes under the department of energy of the Mahachohan, yet in Hierarchical work he may and does hold office temporarily under the Manu. These regents hold in their hands the reins of government for continents and nations, thus guiding, even if unknown, their destinies; they impress and inspire statesmen and rulers; they pour forth mental energy on governing groups, thus bringing about the desired results wherever co-operation and receptive intuition can be found amongst the thinkers.

Đức Chưởng Giáo chủ trì vận mệnh của các tôn giáo lớn qua trung gian của một nhóm các Chân sưđiểm đạo đồ điều khiển các hoạt động của các trường phái tư tưởng khác nhau này. Chẳng hạn như Chân sư Jesus, Vị tạo cảm hứng và trông nom [47] các giáo hội Thiên Chúa giáo ở khắp nơi, hiện đang làm việc dưới quyền Đức Christ để giúp Thiên Chúa giáo, dù Ngài là một Chân sư cung sáu trong ngành của Đức Mahachohan; các Chân sư khác cũng giữ các địa vị tương tự, đối với các tôn giáo lớn ở Đông phương, và các trường phái tư tưởng khác nhau ở Tây phương.

The World Teacher presides over the destiny of the great religions through the medium of a group of Masters and initiates who direct the activities of these different schools of thought. In illustration: The Master Jesus, the inspirer and director of the Christian Churches everywere, [47] though an adept on the sixth ray under the department of the Mahachohan, works at present under the Christ for the welfare of Christianity; other Masters hold similar posts in relation to the great oriental faiths, and the various occidental schools of thought.

Trong ngành của Đức Mahachohan, một số đông các Chân sư, trong năm phân bộ, làm việc với trường tiến hoá thiên thần, và với trạng thái thông tuệ nơi con người. Các phân bộ này tương ứng với bốn cung thuộc tính thứ yếu:–

 1. Cung điều hoà hay mỹ lệ.
 2. Cung khoa học hay kiến thức cụ thể.
 3. Cung sùng tín hay lý tưởng trừu tượng.
 4. Cung định luật nghi lễ hay pháp thuật,

In the department of the Mahachohan a large number of Masters, in fivefold division, work in connection with the deva evolution, and with the intelligence aspect in man. Their divisions follow those of the four minor rays of attribute:

 1. The ray of harmony or beauty.
 2. The ray of concrete science or knowledge.
 3. The ray of devotion or abstract idealism.
 4. The ray of ceremonial law or magic,

cũng như ba vị trưởng các ngành đại diện cho ba cung chính yếu:–

 1. Ý chí và quyền lực.
 2. Bác ái hay minh triết.

III. Thông tuệ linh hoạt, hay thích nghi.

Bốn cung hay bốn thuộc tính của trí tuệ, cùng với cung ba của thông tuệ, được Đức Mahachohan tổng hợp lại, cấu thành toàn bộ nguyên khí thứ năm là trí tuệ hay manas.

just as the three departmental heads represent the three major rays of:

 1. Will or power.
 2. Love or wisdom.
 3. Active intelligence, or adaptability.

The four rays or attributes of mind, with the third ray of intelligence, as synthesized by the Mahachohan, make up the subtotal of the fifth principle of mind or manas. [48]

 

2900 — Tổng số lần đọc 5 — Hôm nay