Cấu tạo Con người -16- Cái Trí là Kẻ Giết Hại Sự Thật


Chia sẻ:

Cái Trí là kẻ Giết Sự Thật, vậy Đệ tử hãy tiêu diệt kẻ giết  sự thật đó” là câu nói thường được trích dẫn nhiều trong quyển Tiếng Nói Vô Thanh của bà Blavatsky. Tuy nhiên, ta không nên hiểu câu nói trên theo nghĩa đen và bài bác việc phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ là một tiến trình tự nhiên trong công cuộc tiến hóa của nhân loại, và con người phải đi từ đức tin tới sự hiểu biết, từ phân cực cảm xúc đến phân cực trí tuệ, từ con đường của nhà thần bí (mystic) đến con đường của nhà huyền bí học (occultist). Tuy nhiên trên con đường phát triển trí tuệ đó, có những giai đoạn hạ trí phát triển quá mạnh sẽ dẫn đến tác hại không lường nếu người học đạo không nhận diện ra và điều chỉnh nó, mà một trong những tác hại của nó lạc bước vào con đường tả đạo, như Chân sư DK cảnh báo chúng ta như sau trong quyển A Treatise on Cosmic Fire:

(CF 455) Nhà Huyền linh học thật sự là một nhà khoa học và một người sùng tín, và khi mà hai điều này không hòa hợp vào nhau, chúng ta có nhà thần bí học (the mystic) và con người có nguy cơ thiên về hắc đạo, bị chi phối bởi trí năng (intellect) chứ không phải bởi lòng vị tha;

(CF 455) The true occultist is a scientist and a devotee, and where these two are not merged, we have the mystic and the man in danger of black magic, being governed by the intellect and not by selflessness;

Nhà Huyền Linh học thật sự phải vừa là một nhà khoa học, nghĩa là có thể trí phát triển mạnh, và một người sùng tín, nghĩa là phương diện thứ hai—phương diện Bác Ái—cũng phát triển trong y. Nếu chỉ có khía cạnh bác ái thỉ chỉ là nhà thần bí, nhưng nếu chỉ có phương diện trí tuệ thì con người có nguy cơ thiên về hắc đạo vì y thiếu lòng vị tha. Có lẽ cuộc sống cho chúng ta rất nhiều ví dụ về điều này.

Một nguy cơ khác của thể trí phát triển quá mạnh là sự kiêu căng. Kiêu căng là biểu hiện của một linh hồn còn non trẻ. Những bậc thánh nhân, những người tiến hóa cao vô cùng khiêm tốn, và càng tiến hóa cao các vị càng khiêm tốn hơn. Trong 12 kỳ công của Hercule, kỳ công thứ 8 cung Hổ Cáp là giết con thủy quái chín đầu, câu nói mà vị Thầy ban cho Hercules bí quyết để giết chết con thủy quái đó là “chúng ta cao lên bằng cách quì xuống, chúng ta chiến thắng bằng cách qui phục; chúng ta đạt được bằng cách từ bỏ.” Thật chí lý biết bao câu nói đó, càng khiêm tốn thì chúng ta càng cao lên, và chỉ thông qua khiêm tốn mà chúng ta mới nhanh tiến bước trên đường đạo. Sau đây là trích đoạn (trích trong Luận về Huyền Linh Học Chánh đạo trang 80), Chân sư DK nói về những trở ngại mà một hạ trí phát triển quá mạnh có thể gây ra trên con đường huyền linh học.

***********

Một trở ngại khác [trong huyền linh học] có thể được nhận thấy trong sự phát triển mạnh mẽ của trí cụ thể. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng sự phát triển này phải không hề bị coi như là một sự tổn hại. Tất cả diễn ra đúng theo diễn trình tiến hóa, và sau này, khi phương Đông và phương Tây đã đạt đến một mức độ hiểu biết và tương tác hoàn hảo hơn, sự ảnh hưởng lẫn nhau của hai bên sẽ đem lại lợi ích cho nhau: Đông Phương sẽ được hưởng lợi từ sự kích thích trí tuệ có được nhờ những rung động trí tuệ mạnh mẽ của người anh em phương Tây, trong khi Tây Phương sẽ thu được nhiều điều từ cách lập luận trừutượng của phương Đông, và, thông qua nỗ lực để nắm bắt những gì mà giống dân phụ thứ nhất của căn chủng Aryan đã hiểu rõ một cách dễ dàng, người Tây Phương sẽ giao tiếp được với thượng trí của mình, và nhờ đó tạo được cầu nối giữa thượng tríhạ trí dễ dàng hơn nhiều. Hai loại người đều cần lẫn nhau, và ảnh hưởng của họ lên nhau hướng đến sự tổng hợp cuối cùng.

Hạ trí tự bản thân nó có thể cung cấp cơ hội cho một luận đề rất dài, nhưng ở đây chỉ cần nêu ra một vài cách thức mà nó gây cản trở cho những giống dân vốn tiêu biểu cho nó nhiều nhất là đủ.

Another hindrance may be found in the strong development of the concrete mind. I would here impress upon you that this development must in no way be considered a detriment. All has been in due course of evolution, and later when the Orient and the Occident have reached a point of better understanding and interplay their interaction will be of mutual benefit; the East will profit from the mental stimulation afforded by the strong mental vibration of its Western brother, whilst the Occidental will gain much from the abstract reasoning of the Oriental, and, through the effort to grasp that which the first subrace of the Aryan root race so easily apprehended, he will contact his higher mind, and thus build with greater facility the bridge between the higher and the lower mind. The two types need each other, and their effect upon each other tends to eventual synthesis. [80]

The concrete mind, in itself, offers opportunity for a treatise of great length, but here it will suffice to point out a few of the ways in which it [strong concrete mind] hinders those races who so paramountly represent it.

a/ Do hoạt động mãnh liệt và hành động bị kích thích, nó ngăn cản nguồn cảm hứng từ trên cao tuôn xuống. Nó hoạt động như một bức màn tối ngăn chận sự giác ngộ cao siêu. Chỉ nhờ sự vững vàng và sự yên tĩnh ổn định mà sự giác ngộ mới có thể thẩm thấu, xuyên qua các thể cao, đến được bộ não vật chất và nhờ thế sẵn sàng cho việc phụng sự thực tế.

By its intense activity and stimulated action it hinders the downflow of inspiration from on high. It acts as a dark curtain that shuts out the higher illumination. Only through steadiness and a stable restfulness can that illumination percolate[2], via the higher bodies, to the physical brain and so be available for practical service.

b/ Sự minh triết của Tam Thượng Thể (Triad) tồn tại là để cho phàm ngã sử dụng, nhưng nó bị chận lại bởi những sự thắc mắc, tìm tòi của hạ trí. Khi ngọn lửa của thể trí cháy quá mãnh liệt, nó tạo nên một luồng chống lại với dòng giáng lưu cao siêu, và buộc ngọn lửa dưới thấp vào lại nơi trú ẩn. Chỉ khi nào ba luồng hỏa gặp nhau, nhờ sự điều chỉnh của ngọn lửa trí tuệ ở giữa, ánh sáng đầy đủ mới có thể đạt được, và toàn bộ thể mới tràn đầy ánh sáng, ngọn lửa từ bên trên – tức ánh sáng của Tam Thượng Thể − ngọn lửa của phàm ngã – tức kundalini – và ngọn lửa của trí tuệ, − tức manas vũ trụ − phải gặp nhau trên bàn thờ. Trong sự hiệp nhất của chúng dẫn đến việc thiêu rụi tất cả những gì cản trở và sự giải thoát được hoàn thành.

The wisdom of the Triad exists for the use of the personality, but is barred by the disquisitions[3] of the lower mind. When the fire of mind burns too fiercely, it forms a current which counteracts the higher downflow, and forces the lower fire back into seclusion. Only when the three fires [fire of Triad, fire of mind, fire of lower self or kundalini, explaned below] meet, through the regulation of the middle fire of mind, can a full light be achieved, and the whole body be full of light, the fire from above—the triadal light—the fire of the lower self,—kundalini—and the fire of mind,—cosmic manas—must meet upon the altar. In their union comes the burning away of all that hinders and the completed emancipation.

c/ Bằng sự phân biện – một năng lực của thể trí cụ thể– các thể thấp được huấn luyện thuật phân biệt ảo tưởng với trung tâm của thực tại; cái chân với cái giả; ngã với phi ngã. Vì vậy, tiếp theo đó là một giai đoạn phải được vượt qua, trong đó sự chú ý của Chân Ngã (Ego) nhất thiết được tập trung vào phàm ngã và các hiện thể của nó, và trong đó, sự rung động của Tam Thượng Thể, các định luật liên quan đến sự tiến hóa đại-thiên-địa, và việc chinh phục lửa cho việc sử dụng của Thiêng Liêng (Divine), phải tạm thời hoãn lại. Khi con người nhanh chóng nhìn thấy sự thật trong tất cả những gì mà y tiếp xúc, và tự động chọn sự thật hoặc điều chân, lúc đó y học tiếp bài học về hành động trong niềm vui, và con đường toàn phúc sẽ mở ra trước mắt y. Khi điều này xảy ra, con đường huyền bí học trở nên khả dĩ cho y, vì hạ trí đã được sử dụng đúng mục đích của nó, và đã trở thành khí cụ của y chớ không còn là chủ của y nữa, nó là kẻ giải thích chứ không phải là kẻ ngăn trở nữa.

By discrimination—a faculty of the concrete mental body—the lower bodies are trained in the art of distinguishing illusion from the center of reality, the real from the unreal, the self from the not-self. Then ensues, consequently, a period that must be surmounted wherein the attention of the Ego is centered necessarily on the lower self and its vehicles, and wherein, therefore, the vibrations of the Triad, the laws that deal with macrocosmic evolution, and the subjugation of fire for the use of the [81] Divine, have temporarily to be in abeyance. When man quickly sees the truth in all that he contacts, and automatically chooses truth or the real, then he learns next the lesson of joyful action, and the path of bliss opens before him. When this is so, the path of occultism becomes possible for him, for the concrete mind has served its purpose, and has become his instrument and not his master, his interpreter and not his hinderer.

d/ Trí cụ thể còn cản trở theo một cách khác bất thường hơn, và là cách mà người môn sinh không hiểu được khi lần đầu cố gắng đặt chân trên con đường gai góc của sự phát triển huyền bí. Khi hạ trí bất trị và chi phối hoàn toàn phàm ngã, người chí nguyện không thể hợp tác với các sự sống (lives) khác và các dòng tiến hóa khác nhau, cho đến khi lòng bác ái thay thế trí cụ thể (mặc dù y có thể, về mặt lý thuyết, hiểu được các định luật chi phối sự tiến hóa của Thiên Cơ, và sự phát triển của các thực thể thái dương khác ngoài Huyền Giai của chính y). Thể trí chia rẻ, còn lòng bác ái thì thu hút. Thể trí tạo ra một rào cản giữa một người và mỗi thiên thần khẩn cầu (suppliant deva). Lòng bác ái phá tan mọi rào cản, và dung hợp các nhóm khác nhau trong sự hợp nhất. Thể trí đẩy ra bằng một rung động mạnh mẽ dữ dội, vứt bỏ tất cả những gì được tiếp xúc, giống như một bánh xe thải ra ngoài tất cả những gì cản trở chu vi xoay tít của nó. Lòng bác ái tập hợp tất cả vào chính nó, và mang mọi thứ theo với nó, gắn kết các đơn vị riêng biệt thành một tổng thể đồng đều hợp nhất. Thể trí xua đẩy do sức nóng mãnh liệt của nó, làm khô héo và đốt cháy những gì đến gần nó. Lòng bác ái xoa dịu và chữa lành nhờ sự tương tự giữa nhiệt của nó với nhiệt của những gì mà nó tiếp xúc, và hòa lẫn sự ấm áp và ngọn lửa của nó với sự ấm áp và ngọn lửa của các sự sống đang tiến hóa khác. Cuối cùng, thể trí đập vỡ và phá hủy trong khi lòng bác ái tạo ra sự kết hợp và hàn gắn.

The concrete mind hinders in another and more unusual way, and one that is not realized by the student who attempts, at first, to tread the thorny road of occult development. When the concrete mind is rampant, and dominates the entire personality the aspirant cannot cooperate with these other lives and diverse evolutions until love supersedes concrete mind (even though he may, in theory, comprehend the laws that govern the evolution of the Logoic plan and the development of other solar entities besides his own Hierarchy). Mind separates; love attracts. Mind creates a barrier betwixt a man and every suppliant[4] deva. Love breaks down every barrier, and fuses diverse groups in union. Mind repels by a powerful, strong vibration, casting off all that is contacted, as a wheel casts off all that hinders its whirling periphery. Love gathers all to itself, and carries all on with itself, welding separated units into a unified homogeneous whole. Mind repels through its own abundant heat, scorching and burning aught that approaches it. Love soothes and heals by the similarity of its heat to the heat in that which it contacts, and blends its warmth and flame with the warmth and flame of other evolving lives. Finally, mind disrupts and destroys whilst love produces coherence and heals. [82]

Mọi thay đổi trong cuộc sống con người, đều lệ thuộc vào các định luật bất di bất dịch, nếu ta có thể thừa nhận một phát biểu nghịch lý như vậy. Trong nỗ lực để tìm ra những định luật này, để thích ứng với chúng, nhà huyền linh học bắt đầu hóa giải nghiệp quả, và như thế không còn nhuộm màu cảm dục quang. Cho đến nay, phương pháp duy nhất mà nhiều người quan tâm có thể thấu hiểu được các định luật này là thông qua việc nghiên cứu chặt chẽ những thăng trầm của đời sống hằng ngày khi trải qua một thời gian dài nhiều năm. Ví dụ, qua các đặc điểm nổi bật của một chu kỳ mười năm khi đối chiếu với giai đoạn tương tự trước đó hoặc tiếp theo mà một đạo sinhthể ước chừng khuynh hướng của các sự việc và tự hướng mình theo đó. Khi người môn sinh đạt đến trình độ tiến hóa mà y có thể đối chiếu các kiếp sống trước đây và đạt được sự hiểu biết về sắc thái cơ bản của chu kỳ sống trước kia của mình, bấy giờ y có được sự tiến bộ nhanh chóng thông qua việc điều chỉnh cuộc sống theo định luật. Khi người đạo sinh cũng thấu hiểu, thấy và biết rõ sắc thái của các kiếp sống sau này, bấy giờ Nghiệp Quả (như được biết đến trong ba cõi thấp) chấm dứt, và vị Chân sư am hiểu tất cả nhân và quả chi phối và điều chỉnh vận thể thấp của Ngài.

Every change, in human life, is subject to immutable laws, if such a paradoxical statement may be permitted. In the attempt to find out those laws, in order to conform to them, the occultist begins to offset karma, and thus colors not the astral light. The only method whereby these laws can as yet be apprehended by the many who are interested is by a close study of the vicissitudes[5] of daily existence, as spread over a long period of years. By the outstanding features of a cycle of ten years, for instance, as they are contrasted with the preceding or succeeding similar period a student can approximate the trend of affairs and guide himself thereby. When the point in evolution is reached where the student can contrast preceding lives, and gain knowledge of the basic coloring of his previous life cycle, then rapid progress in adjusting the life to law is made. When succeeding lives can be likewise apprehended by the student, and their coloring seen and known, then karma (as known in the three worlds) ceases, and the adept stands master of all causes and effects as they condition and regulate his lower vehicle.

1580 — Tổng số lần đọc 4 — Hôm nay