Bẩu cử Tổng Thống Mỹ – Tự do Ý chí và Con Đường của Sự Đau đớn


Chia sẻ:

Cuộc bầu cử Hoa Kỳ vừa chấm dứt với sự đắc cử của Donald Trump, trái với hầu hết các dự đoán trước đó, là một tin shock với nhiều người. Và sau rốt, nó nói lên một điều, người dân Hoa Kỳ đã thực hiện tự do ý chí của mình, và đã chọn tiếng nói của Phàm ngã. Đức DK đã từng viết, ngay cả đức Christ còn không thể tiên đoán được những quyết định trước mắt của nhân loại. Về sự kiện này, một học viên huyền linh học ở Mỹ đã chia sẻ các dòng sau đây:

Kỳ bầu cử tổng thống này thực sự điên rồ. Tôi và nhiều người khác xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết, ích kỷ, và tính cả tin của một nửa dân số Hoa Kỳ. Một nửa số người [Mỹ] phân cực theo cảm tính ở ý nghĩa thấp đến nỗi họ không thể suy nghĩ. Họ chấp nhận các tuyên truyền của các phương tiện truyền thông, không thấy được sự thật của cuộc sống, và đang bị thôi miên vào việc bỏ phiếu chống lại lợi ích tốt nhất của chính họ, do đó trở thành một mối nguy hiểm cho bản thân và nhân loại.

Nhưng có một khía cạnh lạc quan cho điều này. Có hai con đường chính của việc học hỏi của nhân loại: bằng Minh triết hay bằng sự đau đớn và thống khổ. (Nó giống như câu tục ngữ hàng hải, “Ai không được cai trị bởi các bánh lái, sẽ được cai trị bởi các tảng đá.”) Cả hai áp dụng Minh triết ở mặt này hay sự đau đớn thống khổ ở mặt kia, dẫn đến kết quả trong sự phát triển và tiến hóa nhanh chóng. Hoa Kỳ, và qua họ, thế giới này, hiện đang ở trên một con đường đau đớn và thống khổ. Điều tốt là sự đau khổ sẽ đẩy mạnh việc học hỏi, và sự tiến hóa của tâm thức của nước Mỹ và của thế giới sẽ nhanh chóng hơn, nhưng cũng đầy đau đớn.

James

This presidential election was really crazy. I, and many others, are ashamed of the ignorance, selfishness, and gullibility of half of the US population. Half the people are so emotionally polarized in the lower sense that they are unable to think. They accept the propaganda of the media, are blind to the facts of life, and are hypnotized into voting against their own best interests, so becoming a danger to themselves and humanity.

There is one optimistic aspect to it all. There are two main paths of learning for humanity: by wisdom or by pain and suffering. (It is like the maritime proverb that runs, “He that will not be ruled by the rudder, will be ruled by the rock.”) Both applied wisdom on the one hand and pain and suffering on the other result in rapid growth and evolution. The US, and through them the world, is now on a path of pain and suffering. The good part is that the suffering will accelerate learning and more rapid, if painful, evolution of the US and world consciousness.

James

 

Giáo sư Michael D. Robbins, Hiệu trưởng trường Morya Federation cũng có thư chia sẻ những ý nghĩ của mình. Chúng tôi xin mạn phép dịch và chia sẻ với các bạn như sau:

 

Các Bạn Học Viên Huyền Linh Học thân mến

Chân sư DK đã dạy chúng ta về các chức năng của Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian trong những thời khắc thử thách và nguy hiểm — nhân loại đang trải qua một thời kỳ như vậy, ít nhất là cho đến năm 2025. Đây là một thách thức đối với tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ tăng gấp đôi nỗ lực của chúng ta để hoàn thành những tiềm năng của Nhóm Nội Tại Vĩ đại này. Đây là điểm mà chúng ta phải đặt trọng tâm của chúng ta và chúng ta cuối cùng sẽ và phải thành công. Sự phân cực giữa linh hồnphàm ngã của nhân loại sẽ không kéo dài mãi mãi. Ảnh hưởng tốt đẹp của sự tái lâm của Thánh Đoàn, của đức Maitreya–đức Christ, sẽ khêu gợi sự hợp nhất của Linh hồn của Nhân loại, nhưng tất nhiên không phải không tiết lộ các đường hướng của sự chia rẻ cần phải được khắc phục. Là Học viên của Huyền Linh Họcngười yêu thương nhân loại chúng ta có một chức năng đặc biệt và hoàn toàn cần thiết. Chúng ta hãy nhắc nhở mình về chức năng đó và phát triển sức mạnh yêu thương cùng nhau.

Với Ánh sáng, Tình thươngQuyền Năng,

Michael

 

Dear Fellow Students of Esotericism,

 

The Tibetan has taught us about the function of the New Group of World Servers in trying and dangerous times–and humanity is passing through just such a time, at least until the year 2025. This is a challenge to us all. We will redouble our efforts to fulfill the potential of this Great Inner Subjective Group. This is where we must place our focus and we will and must eventually succeed. Polarization between the soul and personality of humanity will not last forever. The benevolent influence of the returning Hierarchy and the Great Lord Maitreya, the Christ, will evoke the unity of the Soul of Humanity, but of course, not without revealing the lines of cleavage which must be overcome. As students of esotericism and lovers of humanity we have a special and utterly necessary function. Let us remind ourselves of that function and grow in loving strength together.

 

Light, Love and Power,

Michael

2243 — Tổng số lần đọc 4 — Hôm nay

Chia sẻ: