Archives

xem về tài phúc suốt đời (TSBD-280)

một người thường hay đi kinh doanh buôn bán đến hỏi việc buôn bán (TSBD-230)

xem vận trong tháng (TSBD-229)

định hỏi bệnh của cha nhưng bỗng quan trên đến, bèn nhường cho quan xem trước được quẻ Tỉnh biến Thăng xem lại quẻ được Càn biến Gia Nhân (TSBD-226)

định hỏi bệnh của cha nhưng bỗng quan trên đến, bèn nhường cho quan xem trước được quẻ Tỉnh biến Thăng (TSBD-225)

muốn hỏi về công danh nhưng lại nhường trưởng bối xem về bệnh của con (TSBD-224)