2 thoughts on “tự xem bệnh cho bản thân (TSBD-469)”

  1. Đoán rằng: Tý Thủy khắc Thế, nguyệt kiến cũng khắc Thế, nên là điềm đại hung. May nhờ được nhật thần Dậu tương sinh, nên nếu về phương nam tránh dịch, lại nằm ngủ ở giường hướng nam, khiến cho Hỏa vượng mà Thủy khô, vẫn có thể được vô sự. Người này bèn theo lời, đến ngày Hợi bệnh tình nguy cấp, gặp được thầy thuốc giỏi, đến ngày Dần thì khỏi bệnh. Lúc này dịch bệnh hoành hành, nhà nhà đều có người mắc dịch. Cùng ngày, cũng có người đến xem, gieo được quẻ này, ta cũng khuyên anh ta tương tự. Nhưng vì người này bệnh nặng, lại nghe lời người khác nói rằng người bệnh không thể chuyển giường, nên không theo lời ta, sau chết vào ngày Hợi.

    Dã hạc nói rằng: Để lại quẻ này làm chuẩn tắc, cho người đời sau biết được cách rước lành tránh dữ,

Trả lời