2 thoughts on “xem về bệnh tật (TSBD-158)”

  1. Người này đang mắc bệnh nặng. Ta nói rằng: Hào Tử Tôn trì Thế, nên giờ Thìn ngày mai sẽ gặp được lương y. Quả nhiên vào hôm sau, được người châm cứu mà khỏi bệnh. Có người nói rằng: “Hào Tử Tôn biến thành Thoái thần, tại sao lại khỏi bệnh được”.

    Ta bèn đáp rằng: “Hào động hào biến đều thuộc thu Kim, đương quyền, đắc lệnh, nên xem về chuyện gần, sao có thể cho là thoái được. Nếu như xem về việc lâu dài, đợi đến lúc hưu tù ắt sẽ thoái”

    Phép xem cũ cho rằng hào động phá tan mà biến thành nhật thần, nguyệt kiến là tượng cùng đường, như vậy là sai lầm.

Trả lời