Archives

một võ sư được kế thừa nhờ công lao của cha ông mà có chức xem về công danh cả đời (TSBD-290)