Chương 2: Số Mệnh (Linh Hồn) Tiến Hoá

Sách: Hướng dẫn soạn thảo - Biên tập

Nói rằng tôi là một đệ tử người Tây Tạng đến một trình độ nào đó thì cũng đúng. Tuy nhiên, nói như thế thì các bạn cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, bởi vì tất cả đều là đệ tử, từ người tìm đạo khiêm tốn nhất trở lên, cho đến chính Đức Christ và các Đấng cao cả hơn Ngài.


Chia sẻ:

Trả lời