Chương 3: Thể Vía

Sách: Hướng dẫn soạn thảo - Biên tập

Tất cả những người đệ tử chân chính đều kết hợp trong công tác của Đại đoàn Chưởng giáo. Những người kết hợp với tôi trong công tác này đều biết tôi theo một danh xưng và chức vụ khác. A.A.B. biết tôi là ai và biết hai danh xưng của tôi.


Chia sẻ:

Trả lời