Chương 8: Con Cái – Dệ Tử

Sách: Hướng dẫn soạn thảo - Biên tập

Dự đoán theo yêu cầu như: Khả năng Tình dục; Người Cẩn thận/ Người nhanh nhẩu đoảng; Người ý thức/ Vô ý thức; Người nhanh nhẹn/ Người chậm chap; Người Tham lam/ Người Không tham; Người nóng nảy/ Người nhẫn nhịn ….v.v….v…


Chia sẻ:

Trả lời