QU01- Phúc Trình Tham Thiền Trăng Tròn

Sách: Hướng dẫn soạn thảo - Biên tập

BÁO CÁO PHÚC TRÌNH KHÓA QU 01
THAM THIỀN – NGHIÊN CỨU – PHỤNG SỰ HÀNG THÁNG

A- Mẫu phúc trình MSS cho LHY: Tham thiền, Nghiên Cứu và Phụng sự – Nửa Sáng Của Năm

I- Tham Thiền

 1. Liệt kê tất cả các bài tham thiền mà bạn đã thực hiện trong giai đoạn này cho đến và bao gồm cả Tham Thiền Trăng Tròn. (Vui lòng ghi các tư tưởng hạt giống được sử dụng. Nếu bài thiền không có tư tưởng hạt giống, lưu ý các chủ đề chung của bài thiền.)
 2. Dưới mỗi bài thiền được liệt kê, mô tả những kinh nghiệm nội tại của bạn và bất kỳ sự hiểu biết hoặc tri kiến sâu sắc nào đến với bạn về chủ đề chung của bài thiền và ảnh hưởng của nó đối với tâm thức của bạn. (Đây không phải là một câu trả lời sách vở mà bạn sẽ sử dụng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu của các môn học mà một số các bài tam thiền được liên kết.)
 3. Bạn đánh giá chất lượng tâm thức của bạn như thế nào trong quá trình tham thiền? Bạn nghĩ rằng bằng cách nào tâm thức của bạn có thể được tinh luyện, làm sâu sắc và mở rộng ra?
 4. Ghi bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm về công việc tham thiền của bạn hoặc bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống nội tâm của bạn.

(Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào mà bạn không muốn chia sẻ với nhóm sinh viên, vui lòng gửi email cho người cố vấn của bạn trực tiếp. Hoặc gửi email tới Michael và Vicktorya, infinitize8@gmail.com; vsk@makara.us)

II- Nghiên cứu

 1. Đối với mỗi môn học, hãy chọn và trả lời một câu hỏi từ mỗi học phần hai tuần lễ (hoặc hàng tháng). (Vui lòng liệt kê các câu hỏi mà bạn đang trả lời.)

Cố gắng trả lời ‘ngắn gọn nhưng đầy đủ’ và bao gồm TẤT CẢ các môn học trong phúc trình MSS của bạn.

 1. Nếu bạn đã học được bất cứ điều gì quan trọng trong bất kỳ môn học nào, vui lòng mô tả việc học đó sau khi bạn đã trả lời các câu hỏi cho môn học.
 2. Ngoài ra, sau khi bạn trả lời các câu hỏi cho mỗi môn học, vui lòng liệt kê bất kỳ câu hỏi nào của bạn có thể có liên quan đến chủ đề trong môn học cụ thể đó.

III- Phụng sự (Đây KHÔNG phải là trả lời cho môn học 170, 270, v.v Phụng sự & Các Giải pháp của bạn, mà là sự hiểu biết cá nhân của bạn và việc áp dụng trong phụng sự)

 1. (Khi bạn đã đề cập đến phần này trong môn học Phụng sự & Giải pháp 170), hãy mô tả mọi sự hiểu biết sâu sắc về phụng sự của bạn, Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian hoặc Các Nhóm Hạt giống nói chung. Việc bạn học về các Nhóm Hạt giống trong môn học Phụng sự và các Giải Pháp pháp làm tăng nhận thức của bạn về các phương pháp phụng sự như thế nào? Chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết mới về phụng sựthể đã đến với bạn.
 2. Các khu vực Nhóm Hạt giống nào thu hút bạn, hoặc có thể liên quan đến hoạt động bạn đang làm? Khi bạn tìm hiểu thêm về các lĩnh vực ảnh hưởng và biểu hiện của nhóm hạt giống, hãy chú ý đến các nhiệm vụ nhóm hiện tại đang nghiên cứu (xem 170, 270, v.v.) và thảo luận về mối quan hệ bạn cảm thấy với công việc của Nhóm này, hoặc nếu bạn thấy các trường hợp công việc này có thể nhìn thấy trên thế giới? Các ví dụ đáng chú ý về công việc này (hoặc bất kỳ) Công việc của Nhóm Hạt giống nào đã thu hút sự chú ý của bạn?

 

PHẦN 01
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN MA KẾT

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg

PHẦN 02
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN BẢO BÌNH

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg

PHẦN 03
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN SONG NGƯ

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg

PHẦN 04
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN BẠCH DƯƠNG

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg

PHẦN 05
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN KIM NGƯU

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg

PHẦN 06
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN SONG TỬ

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg

 

B – Mẫu Phúc Trình MSS cho DHY: Tham thiền, Nghiên Cứu và Phụng sự Nửa Tối Của Năm

I- Tham Thiền

 1. Liệt kê tất cả các bài tham thiền (và các tư tưởng hạt giống) mà bạn đã thực hiện trong giai đoạn này cho đến và bao gồm cả Tham Thiền Trăng Tròn. (Xin vui lòng bao gồm các tư tưởng hạt giống được sử dụng. Nếu bài thiền không có tư tưởng hạt giống, lưu ý các chủ đề chung của bài thiền.)
 2. Dưới mỗi bài thiền, mô tả những kinh nghiệm nội tại của bạn và bất kỳ sự hiểu biết hoặc tri kiến sâu sắc nào đến với bạn.
 3. Hãy xem xét sự tiến bộ của bạn theo thời gian, và cách bạn có thể cải thiện hiệu quả của bạn trong việc tham thiền, cả cụ thể lẫn nói chung.
 4. Bao gồm bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm về công việc tham thiền của bạn hoặc bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống nội tâm của bạn.

(Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào mà bạn không muốn chia sẻ với nhóm sinh viên, vui lòng gửi email cho người cố vấn của bạn trực tiếp. Hoặc gửi email tới Michael và Vicktorya, infinitize8@gmail.com; vsk@makara.us)

II- Phúc Trình Nghiên cứu

 1. Trong Nửa Tối Của Năm (DHY), sinh viên hệ thống hóa và đồng hóa những gì đã học được trong Nửa Sáng Của Năm, hoàn thiện sự hiểu biết về kiến ​​thức đã đạt được.
 2. Chủ đề của bài tiểu luận mà bạn định viết cho mỗi môn học đã học là gì — bao gồm ba khóa học ngắn và ba khóa học đầy đủ.
 3. Tại sao bạn chọn những chủ đề này, và bạn mong muốn tìm hiểu hoặc chứng minh điều gì bằng cách tập trung vào chúng như một chủ đề cho các bài tiểu luận môn học của bạn.
 4. Bạn có bất kỳ câu hỏi nào có liên quan đến các chủ đề hoặc việc thực hiện các bài viết được đề xuất của bạn; có bất kỳ điểm cần làm rõ nào mà bạn cho rằng sẽ giúp ích bạn trong việc viết các bài tiểu luận của bạn?
 5. Nếu bạn có các dự án sáng tạo khác với việc viết các bài tiểu luận của môn học, hãy thảo luận ý kiến ​​của bạn.
 6. Khi bạn suy ngẫm về các tiểu luận bạn dự định viết, có bất kỳ thông tin chi tiết mới nào mà bạn định sử dụng không? Vui lòng mô tả bất kỳ thông tin chi tiết này sau khi bạn thảo luận về từng bài tiểu luận của môn học.
 7. Lịch trình dự kiến ​​để nộp các bài tiểu luận môn học của bạn là gì? Bạn có đúng lịch không?
 8. Bạn có muốn thảo luận thêm về công việc sáng tạo của mình trong DHY không?

III- Phụng sự (Đây KHÔNG phải là trả lời cho môn  học 170 hoặc 270, Phụng sự & Các Giải pháp của bạn, mà là sự hiểu biết cá nhân của bạn và việc áp dụng trong phụng sự)

 1. Mô tả bất kỳ sự sâu sắc nào trong hiểu biết của bạn về phụng sự, Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian hoặc Nhóm Hạt giống nói chung. Việc bạn học về các Nhóm Hạt giống trong môn học Phụng sự và Các Giải Pháp làm tăng nhận thức của bạn về các phương pháp phụng sự như thế nào?
 2. Các khu vực Nhóm Hạt giống nào thu hút bạn, hoặc có thể liên quan đến hoạt động bạn đang làm? Khi bạn tìm hiểu thêm về các lĩnh vực ảnh hưởng và biểu hiện của nhóm hạt giống, hãy chú ý đến các nhiệm vụ nhóm hiện tại đang nghiên cứu (xem 170, 270, v.v.) và thảo luận về mối quan hệ bạn cảm thấy với công việc của Nhóm này, hoặc nếu bạn thấy các trường hợp công việc này có thể nhìn thấy trên thế giới? Các ví dụ đáng chú ý về công việc này (hoặc bất kỳ) Công việc của Nhóm Hạt giống nào đã thu hút sự chú ý của bạn?

 

PHẦN 07
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN CỰ GIẢI

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg

PHẦN 08
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN SƯ TỬ

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg

PHẦN 09
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN XỬ NỮ

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg

PHẦN 10
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN THIÊN BÌNH

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg

PHẦN 11
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN HỔ CÁP

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg

PHẦN 12
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN NHÂN

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg

PHẦN CUỐI – CHUYỂN KHÓA HỌC
BÁO CÁO PHÚC TRÌNH TRĂNG TRÒN MA KẾT

asdgsdgfdhfdhfgchfghfg


Chia sẻ:

Trả lời