Chương Tóm Lược Các Định Luật Và Định Đề

Các Định Luật - Định Đề Vũ Trụ

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
TÓM LƯỢC CÁC ĐỊNH LUẬTĐỊNH ĐỀ

Các Định luật và Đình đề vũ trụ trích từ các sách của Chân sư và Hiền triết.

1. Định Luật Chu Kỳ – Law of Periodicity chi phối mọi biểu lộ, dù là biểu lộ của một Thái Dương Thượng Đế qua một Thái Dương hệ, hay là biểu lộ của con người qua hình hài. Định luật này cũng kiểm soát trong mọi giới của thiên nhiên.

2. Có một số định luật khác trong Thái Dương Hệ được liên kết với định luật này;
a. Định luật Tiết Kiệm (Law of Economy)… định luật chi phối vật chất, Ngôi Ba.
b. Định luật hấp dẫn (Law of Attraction)… định luật chi phối Linh hồn, Ngôi Hai.
c. Định luật Tổng hợp (Law of Synthesis)… định luật chi phối tinh thần, hay Ngôi Một.

3. Ba định luật này là định luật vũ trụ. Có 7 định luật thuộc Thái Dương Hệ đang chi phối sự biểu lộ của Thái Dương Thượng Đế chúng ta:
a. Định luật Rung động (Law of Vibration)
b. Định luật Kết hợp (Law of Cohesion)
c. Định luật Phân tán (Law of Disintegration)
d. Định luật Kiểm soát Từ điển (Magnetic Control)
e. Định luật Qui định (Law of Fixation)
f. Định luật Bác Ái (Law of Love)
g. Định luật Hy sinh và Tử Vong (Law of Sacrifice and Death)

4. Mỗi một trong các định luật này biểu lộ chủ yếu trên một cõi này, hoặc cõi khác trong 7 cõi của Thái dương hệ.

5. Mỗi định luật hoạt động theo chu kỳ và mỗi cõi có chu kỳ biểu lộ và chu kỳ qui nguyên của nó.

6. Mỗi sự sống biểu lộ đều có 3 chu kỳ lớn :
Khai sinh (Birth) Linh hoạt (Life) Tử Vong (Death)
Xuất hiện Tăng trưởng Biến mất
Giáng hạ tiến hoá Thăng thượng tiến hoá Qui nguyên
Bất động Hoạt động Chuyển động nhịp nhàng
Sự sống tĩnh tại Sự sống sinh động Sự sống nhịp nhàng

7. Việc hiểu biết về các chu kỳ bao gồm việc hiểu biết về con số, âm thanh và màu sắc.

8. Chỉ có các Chân Sư hoàn thiện mới có được sự hiểu biết đầy đủ về bí nhiệm của các chu kỳ

* 5. Định luật Tương Ứng sẽ giải thích các chi tiết của mối liên quan này. Định luật Tương Ứng hay Tương Đồng này là định luật giải thích của Thái dương hệ và giải thích Thượng Đế cho con người. Trích: Luận Về Lửa Càn Khôn _ tr 32, 33


Chia sẻ:

Trả lời