Huấn Thị Của Chân Sư Với Đệ Tử

Trích đoạn Cần Suy Ngẫm - Chân Sư DK

HUẤN THỊ ĐẦU TIÊN
CỦA CHÂN SƯ DK CHO CÁC ĐỆ TỬ CỦA NGÀI
(Nguồn Minhtrietmoi đăng trên Facebook: Huấn thị đầu tiên Chân Sư DK – Sách: Các Huấn thị của Chân Sư)

Xin gởi các bạn Huấn Thị đầu tiên của đức DK gởi cho các đệ tử của Ngài khi Ngài bắt đầu việc huấn luyện nhóm trên 40 đệ tử cách nay gần 100 năm. Chúng ta cùng đọc lại và cảm nhận những lời dạy quan trọng của Ngài cho một người đã quyết tâm bước vào con đường Đạo chông gai. Các đệ tử của Ngài đều được trên 01 lần điểm đạo, chỉ trừ duy nhất một người. Đọc và thử cảm nhận như thể (as if) chúng ta là những đệ tử đó, chúng ta sẽ cảm giác và và hành động ra sao? Với tôi, những giáo huấn trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới luôn là vô giá… Sau đây là một vài trích dẫn từ bức thư:

Tôi, Người Anh cả Tây Tạng của chư môn đệ, tin tưởng rằng mỗi đệ tử của tôi phải có ít nhất một đức tính căn bản này là lòng nhiệt thành kiên cố không gì lay chuyển…

Không có sự vâng lời tuyệt đối như thường được dạy trong các Đạo viện xưa nay. Thời cổ, ở Phương Đông, vị Đạo sư đòi hỏi người đệ tử phải có sự vâng lời tuyệt đối, điều này đương nhiên đặt trách nhiệm nơi vị Đạo sư. Vị ấy phải hứng nặng trên vai mình toàn thể vận mạng hay nghiệp quả của người đệ tử. Điều kiện ấy ngày nay không còn áp dụng…

Tôi sẽ nói thẳng… Tôi sẽ nói bằng lời ẩn dụ và biểu tượng những gì cần được truyền dạy, và những đệ tử nào có nội nhĩ đã khai mở và lòng khiêm tốn thật sự sẽ ghi nhận và hiểu rõ. Nếu họ chưa hiểu được ngay thì thời gian sẽ tác động một cách âm thầm, và rốt cuộc sự giác ngộ cũng sẽ đến. Bởi vậy tôi không đòi hỏi một sự vâng lời mù quáng. Tuy nhiên nếu những lời răn đe đây được chấp nhận, và các môn đệ tự ý muốn theo những lời giáo huấn của tôi do bởi ý chí tự do của chính mình, thì phải tuân theo một cách chính xác…

Đến đây, tôi muốn nhấn mạnh về một điểm khi chúng ta xem xét mỗi cá nhân trong nhóm và mối tương quan của y trong tập thể. Hãy cẩn thận kiểm soát tư tưởng của mình đối với bạn đồng môn, lập tức diệt trừ tất cả mọi sự nghi ngờ, chỉ trích và tìm cách đoàn kết chặt chẽ với nhau trong ánh sáng của Tình thương

Tình thương không phải là một tình cảm hay một cảm xúc, nó cũng không phải là một dục vọng hay một động cơ ích kỷ để làm điều phải trong đời sống hàng ngày. Tình thương là sự phát động một sức mạnh nó làm vận chuyển bầu thế giới, nó đưa đến sự hội, sự kết hợp (intergration) sự đoàn kết, chính nó là cái động lực thúc đẩy Thượng Đế hành động, sáng tạo. Tình thương là một vật khó vun trồng, vì tính chất con người vốn ích kỷ…

Tất cả những đệ tử trong một Đạo Viện cần phải Thiền Định, hiểu theo ý nghĩa Huyền Môn chớ không theo ý nghĩa thần bí. Trong mọi công phu thiền định mà chư môn đệ đang thực hành ngay trong hiện tại hoặc trong tương lai, mục đích của chư môn đệ là đạt tới điểm cao nhất càng sớm càng hay, sau khi vượt qua mau chóng các giai đoạn tập trung, định trí và nhập thiền. Sau khi đạt tới điểm đó, chư môn đệ phải cố gắng giữ lấy nó, và như vậy hãy tập tác động như một linh hồn trên cõi riêng của nó, định thần nơi cõi giới năng lượng trong đó tất cả các bậc đã điểm đạo đều hoạt động, và có ngày chư môn đệ cũng phải đạt tới trong kiếp này hay một kiếp khác.

***************************************************************************************************

Phần I 

Hỡi chư môn đệ, Có điều quan trọng là chư môn đệ cần nhận biết rằng ngày nay có một cái gì mới đang diễn ra. Đó là việc xuất hiện của một cõi giới mới trong thiên nhiên , Cõi giới Thứ Năm; đây là Cõi giới của Thượng Đế trên thế gian, hay Cõi giới Linh hồn. Cõi giới ấy đang đột khởi trên địa cầu và sẽ gồm những ai có ý thức tập thể và có thể hoạt động từng nhóm hay tập đoàn. Điều này có thể thực hiện được bởi vì những người ấy sẽ đạt tới một trạng thái toàn thiện do tự lực công phu (dẫu rằng hãy còn tính chất tương đối) và sẽ đồng hóa với những hoạt động tâm thức phát triển tập thể. Ngoài ra, đó cũng bởi vì họ đã mở rộng tình thương đối với đồng loại, cũng như họ chỉ biết thương chính mình trong thời quá khứ. Chư môn đệ hãy suy ngẫm rõ ràng về điều này, và nếu có thể hãy thấu triệt ý nghĩa của câu cuối này.

It is of importance that you realise that today something new is happening. There is the emergence of a new kingdom in nature, the fifth kingdom; this is the Kingdom of God on earth or the kingdom of souls. It is precipitating on earth and will be composed of those who are becoming group-conscious and who can work in group formation. This will be possible, because these people will have achieved a self-initiated perfection (even if relative in nature) and will be identified with certain group expansions of consciousness. It will also be because they have arrived at love of their fellowmen, just as they have loved themselves in the past. Think on this with clarity, my brothers, and grasp, if you can, the full significance of this last sentence.

Công việc của họ phần lớn sẽ là đúc kết và hiệu năng hóa chương trình của hai Đấng sứ giả cao cả của Thượng Đế là Đức Phật và Đức Christ. Như chư môn đệ đã biết, một trong hai Đấng ấy đã đem ánh sáng giác ngộ cho thế gian và thể hiện Nguyên lý Minh Triết, còn Đấng thứ hai đem Tình Thương cho nhân loại và thể hiện nơi chính bản thân Ngài một định luật lớn của vũ trụ, đó là định luật của tình thương. Bằng cách nào ta có thể làm cho công trình của các Ngài được trở nên hữu hiệu. Phương thức này noi theo 3 đường lối sau đây:

Their work will largely be to summarise and make effective the work of those two great Sons of God, the Buddha and the Christ. As you know, One of Them brought illumination to the world and embodied the principle of wisdom, and the Other brought love to the world and embodied in Himself a great cosmic principle—the principle of love. How can the effectiveness of Their work be brought about? The process will follow three lines:

1. Sự cố gắng của bản thân của người đệ tử, áp dụng kỹ thuật buông xả, vô dục và phân biện mà PHẬT dạy.

2. Việc điểm đạo tập thể, có thể thực hiện được bằng sự cố gắng tự lực công phu của các đệ tử theo như lời răn của Đức Christ, và đưa việc đặt phàm ngã và đơn vị cá nhân hoàn toàn lệ thuộc vào việc công ích và quyền lợi tập thể.

3. Sự cố gắng tập thể, thực hiện như tập thể nhóm nhằm ban rải tình thương cho tất cả muôn loài và tìm hiểu ý nghĩa thật sự của tình thương tập thể và công tác nhóm là những nét đặc thù trong cơ tiến hóa của nhân loại trong thế hệ Bảo bình (Aquarius)

1. Individual effort, made by the individual disciple, using the technique of detachment, of dispassion and of discrimination which the Buddha taught. 2. Group initiation, made possible by the self-initiated effort of individual disciples, following out the injunctions of the Christ and leading to a complete subordination of the personality and of the unit to group interest and group good. [Page 4] 3. Group endeavour, carried forward as a group, to love all beings and to apprehend and understand the true significance of the Aquarian technique of group love and work.

Tôi nghĩ rằng một sự hòa hợp tâm trí của chư môn đệ để suy gẫm về công trình của đức PHẬT và Đức Christthể đem lại kết quả hữu ích và đem đến cho tất cả môn đệ một ý niệm về hai pháp môn tu luyện của các Ngài. Một để chuẩn bị bước vào con đường đệ tử chánh thức và một để chuẩn bị bước vào cửa điểm đạo, cả hai pháp môn này đều có liên hệ hỗ tương và nối tiếp theo nhau. Sự tổng hợp chương trình của các Ngài là một điều mà chúng tôi nhận thấy rõ ràng, vì chúng tôi làm việc với một tầm nhãn quang bao quát hơn và với một quan niệm ít gò bó hơn chư môn đệ hiện nay. Bởi vậy, tôi chia các đệ tử của tôi thành từng nhóm để cho họ có thể làm việc trên những khía cạnh khác nhau của Thiên Cơ và tôi cũng đặt nền tảng cho công tác tập thể, nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho mọi người, và trên mọi sự, nó cũng sẽ thúc đẩy đại sự trong kỷ nguyên mới.

I have felt that a linking up of your minds in connection with the work of the Buddha and of the Christ might serve a useful purpose and give you all a glimpse and an indication of Their two systems of unfoldment—one preparatory to accepted discipleship and the other to initiation—which would be sequential and inter-related. The synthesis of Their work is easily seen by us who work with a fuller vision and a less impeded outlook than is as yet possible to you. I am, therefore, dividing my disciples into groups so that they may work on different aspects of the Plan, and also laying the ground for group work which will greatly help the individual but which will also—above everything else—forward the work of the New Age.

Bởi vậy tôi có ý định đi sâu vào chi tiết hơn khi nói về những nhóm này. Thời giờ của tôi rất giới hạn và tôi sẽ phải đưa nhiều tài liệu vào những huấn từ này vào trong những lời huấn giáo cá nhân mà tôi có thể ban cho các đệ tử, có lẽ từng kỳ hạn lâu dài. Trên căn bản, tôi không viết riêng cho một môn đệ nào, mà là để đặt nền tảng cho việc làm công tác tập thể trên thế gian trong những năm tới. Những gì tôi nói đây cần phải được xem xét cẩn thận, vì chữ viết có thể chứa đựng nhiều ý nghĩa, mà chỉ cảm nhận được bằng trực giác—đã thức tỉnh hay chưa—của người đạo sinh.

It is, therefore, my intention to write a little in detail in connection with these groups. My time is very limited and I shall have to put a great deal of information into these talks and into any individual instructions which I may be led to give (probably at widely separated intervals) to my disciples. I am not basically writing for any of you at all but in order to lay the foundation for the group work to be done in the world during the coming years. What I say should be read with care, for the written word may contain several meanings and these can be sensed, according to the intuition—awakened or otherwise—of the aspirant.

Tôi, Người Anh cả Tây Tạng của chư môn đệ, tin tưởng rằng mỗi đệ tử của tôi phải có ít nhất một đức tính căn bản này là lòng nhiệt thành kiên cố không gì lay chuyển. Mỗi người trong chư môn đệ bắt đầu công phu hành đạo với ít nhiều đức tính căn bản. Mỗi người đang bắt đầu công phu tu luyện để bước vào cửa điểm đạo với ít nhiều khuyết điểm, nó tác động như những chướng ngại. Mỗi môn đệ đã được thừa nhận nhờ bởi ánh sáng và những tiềm năng của mình. Với những vốn liếng tinh thần đó, chúng ta phải cố gắng đến mức tối đa. Bởi vậy các môn đệ hãy ghi nhận vấn đề khó khăn của các Đấng Cao Cả đang dìu dắt sự tiến hóa của nhân loại và đang tìm kiếm những người có thể trợ giúp trong công việc của các Ngài.

I, your Tibetan Brother, am supposing upon the part of each of my disciples, one basic essential at least and that is a persevering earnestness which nothing will deter. Each of you starts upon this work with certain fundamental characteristics; each of you is beginning this definite enterprise of training for initiation with certain defects which act as deterrents and as handicaps; each of you has been recognised by his light and for his potentialities and with these we must perforce do the best we can. Note, therefore, the difficult problem confronting Those Who are guiding world evolution and looking for those who can aid in Their work.

Tôi sẽ chỉ dẫn chư môn đệ. Các môn đệ có thụ hưởng được ích lợi nào không do sự giáo huấn này, hoàn toàn là do chư môn đệ, đó là điều mà người đệ tử trong kỷ nguyên mới cần phải biết. Không có sự vâng lời tuyệt đối như thường được dạy trong các Đạo viện xưa nay. [Page 5]

I will teach you. Whether or not you profit by the teaching is entirely your own affair; that is something that the disciples of the New Age need to learn. There is no such thing as occult obedience as usually taught by the current occult schools.

Thời cổ, ở Phương Đông, vị Đạo sư đòi hỏi người đệ tử phải có sự vâng lời tuyệt đối, điều này đương nhiên đặt trách nhiệm nơi vị Đạo sư. Vị ấy phải hứng nặng trên vai mình toàn thể vận mạng hay nghiệp quả của người đệ tử. Điều kiện ấy ngày nay không còn áp dụng. Ngày nay con người đã mở mang trí khôn đến mức không còn cần phải đặt ra một điều kiện như thế nữa.

In the olden days in the East, the Master exacted from His disciple that implicit obedience which actually made the Master responsible and placed upon His shoulders the destiny or the karma of the disciple. That condition no longer holds good. The intellectual principle in the individual is now too much developed to warrant this type of expectancy. Therefore, this condition no longer holds good.

Trong kỷ nguyên sắp tới đây, vị Chân Sư chỉ trách nhiệm đưa đến cơ hội tốt cho đệ tử và truyền giảng chân lý một cách chính xác thế thôi. Trong thời đại mới con người đã được hiểu biết sáng suốt hơn, vị đạo sư không còn khoác lấy một tư thế độc tôn như thời xưa, và tôi cũng không làm như vậy. Tôi sẽ nói thẳng. Tôi biết rõ các đệ tử của tôi vì không một đệ tử nào được nhập vào một đạo viện mà không được vị đạo sư xem xét từ trước một cách tỉ mỉ. Tôi sẽ nói bằng lời ẩn dụ và biểu tượng những gì cần được truyền dạy, và những đệ tử nào có nội nhĩ đã khai mở và lòng khiêm tốn thật sự sẽ ghi nhận và hiểu rõ. Nếu họ chưa hiểu được ngay thì thời gian sẽ tác động một cách âm thầm, và rốt cuộc sự giác ngộ cũng sẽ đến. Bởi vậy tôi không đòi hỏi một sự vâng lời mù quáng. Tuy nhiên nếu những lời răn đe đây được chấp nhận, và các môn đệ tự ý muốn theo những lời giáo huấn của tôi do bởi ý chí tự do của chính mình, thì phải tuân theo một cách chính xác. Một điều nữa là không nên lúc nào cũng trông đợi kết quả và mong chờ những hiện tượng nhiệm mầu là các điều chướng ngại rất lớn nó vẫn thường ngăn chận sự tiến bộ của nhiều đệ tử có triển vọng.

In the coming New Age, the Master is responsible for the offering of opportunity and for the right enunciation of the truth but for no more than that. In these more enlightened days, no such position is assumed by the teacher as in the past, and I do not assume it. I shall with frankness speak. I know my disciples, for no disciple is admitted into an Ashram without deep consideration on the part of the teacher. I shall convey by hint and symbol that which should be apprehended and it will be noted and understood by those among my disciples who have the opened, inner ear and true humility of heart. If it is not recognised, time will pursue its onward course and revelation will ultimately come.  I exact, therefore, no blind obedience. But, however, if advice and suggestion are accepted and you choose—of your own free will—to follow my instructions, those instructions must be followed accurately. Also, there must be none of that constant looking for results and for phenomena which has deterred the course and the progress of many would-be disciples.

Đây cũng là một cuộc thí nghiệm đối với tôi, vì những nhân viên có cấp đẳng trong Thánh đoàn như chúng tôi đương nhiên phải thay đổi các đường lối cũ và tùy nghi áp dụng những phương pháp xưa vào thời đại mới cho thích hợp với trào lưu tiến hóa. Nhiều đệ tử và đạo sinh đã chịu thử thách đó, và đã mệt mỏi, cần phải trải qua những cuộc thí nghiệm trong đó có việc áp dụng những quy luật để theo một phương pháp tân tiến. Các đệ tử của thời cổ vốn là sản phẩm của những thời đại thanh bình. Trí lực của họ chưa phát triển mạnh, cũng chưa bị nhuộm màu bởi những trào lưu tư tưởng phong phú như ngày nay.

This is also for me an experiment, for those of us who are members of some degree of the Hierarchy are necessarily changing the old ways and adapting the old methods to the newer circumstances and to the advance of evolution. Many tried disciples and aspirants (should I have said “tired,” brother of mine, for I surmise that both words are true?) are to be subjected to experiments which will involve the application of the ancient rules in a modern way. Disciples in the olden days were the product of more peaceful times. The “chitta” (or mind-stuff as Patanjali calls it in his famous Book of Rules) was neither so highly developed nor was it tinctured by so [Page 6] much thought or potentially so illumined.

Thời nay kiến thức được phổ biến sâu rộng và nhiều người đã tự lực suy tư để tìm chân lý. Cái đối tượng để Chân Sư hướng dẫn trên đường đạo, và loài người cần khai triển tâm linh để được đưa đến sự giác ngộ, ngày nay có một phẩm chất và trình độ cao hơn. Việc thay đổi phương pháp và áp dụng kỹ thuật mới về công tác tập thể cần phải được thực hiện giữa sự ồn ào náo nhiệt của nền văn minh Tây phương. Điều này áp đặt cho tất cả những người được chọn để tham dự vào công việc này, một sự cố gắng vược bực, nhưng nếu họ có thể tiếp tục và đi đến thành công, thì họ được trui rèn đến một trình độ khả năng tinh vi hơn.

Today, knowledge is widespread and many, many people are already thinking for themselves. The material for discipleship with which the Masters have to deal and the type of person which has to be developed and led on towards illumination is of a higher quality and grade, if I may employ so inadequate a term. The experiment of changing methods and of implementing the new technique of group work has to be carried out, likewise, in the midst of the stress and strain of Western civilisation. This imposes on all chosen to participate in this work an undue effort, but if continuance is found possible and success ensues, it tempers the material to a finer degree of power.

Như tôi đã nói, những chốn phồn hoa nào động của Phương Tây, chính là những vùng rừng sâu, núi thẳm của Phương Đông. Đó là cái bối cảnh để tập cho ta tìm thấy sự bình an giữa nơi náo động, sơ đắc được sức mạnh trong cơn mệt mỏi, trung kiên bền chí khi thể chất suy nhược và thông cảm hiểu biết giữa sự cạnh tranh ồ ạt của Đời sống Phương Tây. Bởi vậy, sự tiến bộ vẫn được thực hiện dù trong những hoàn cảnh trái ngang. Đối với những đệ tử như hàng môn đệ mà tôi sẽ hướng dẫn, không có việc rút lui ra khỏi cuộc đời thế tục. Không cần phải có điều kiện yên tĩnh và bằng an của thể chất để thúc động đến linh hồn và để thực hành công phu tu luyện như trong cơn im lặng, yên nghỉ của trạng thái xuất thần đại định mà Ấn Giáo gọi là Samadhi, tức là trạng thái hoàn toàn tách rời khỏi mọi trần duyên ngoại cảnh. Công phu hành đạo phải diễn tiến trong cơn náo động. Sự định tâm phải được giữa lúc tranh đấu ào ạt. Sự minh triết phải sở đắc được giữa cơn tâm trí giao động và công việc hợp tác với Thánh đoàn về phương diện bí ẩn nội tàng phải diễn tiến giữa cơn xuẩn động cuồng loạn giữa nếp sinh hoạt tân thời ở các thành phố lớn. Đó là vấn đề khó khăn của chư môn đệ và cũng là vấn đề khó khăn của tôi trong việc huấn luyện trợ giúp các đệ tử.

As has been said, the jungles of the Occident are of a different kind to those within the Eastern zone. They call for peace in turmoil; for power in fatigue; for persistence in spite of bad health; for understanding in spite of the clamour of Western life. Progress is, therefore, made in spite of, and not because of, existing conditions. For disciples, such as those I am now going to attempt to teach, there is no retiring from the world. There is no condition of physical peace and of quiet wherein the soul may be invoked and in which work—potent in results—may be achieved in the calm of silence and the rest of what the Hindu calls samadhi – complete detachment from the calls of the body and the emotions. The work has to go forward in clamour. The point of peace must be found in the midst of riot. Wisdom must be attained in the very midst of intellectual turmoil and the work of cooperation with the Hierarchy on the inner side of life must proceed amidst the devastating racket of modern life in the great cities. Such is your problem and such is my problem as I seek to aid you.

Đối với tôi, còn vấn đề phung phí quá nhiều năng lực khi tôi cố gắng tiếp xúc với từng đệ tử riêng biệt và khảo sát từng người trong từng kỳ hạn. Trong kế hoạch trường kỳ, tôi còn có công việc đọc tư tưởng, xem xét mức tiến bộ và tăng cường sinh khí cho hào quang của chư môn đệ. Điều này từ trước đến nay không phải là việc của các Đạo Sư Phương Đông, trừ ra vài trường hợp rất hiếm.

For me, there is also the problem of excessive expenditure of force as I attempt to reach each of you and to study each of you at certain intervals. There is the work, at long range, of reading your minds, of seeing your light, and of vitalising your auras. This has not hitherto been the problem of the Eastern Teachers, except in very rare cases.

Những đệ tử hiện nay đang hoạt động trên thế giới tân tiến, dưới sự dìu dắt của các Thánh Sư Minh Triết, đã từng trải qua một giai đoạn điều chỉnh tâm linh sơ khởi và một giai đoạn huấn luyện nên nhớ rằng tôi cũng có một vấn đề khó khăn mà tôi sẵn lòng đảm nhận vì nhu cầu của thế gian, và để góp phần vào việc kiến tạo nên một kỷ nguyên mới có nhiều triển vọng hơn. Bởi vậy, chúng ta hãy trợ giúp nhau để cho những cố gắng của chúng ta được thực hiện dễ dàng.

Those who are now working in the modern world under the Masters of the Wisdom have undergone a preliminary tuning-up process and a training in receptivity during an earlier incarnation or incarnations. [Page 7] Forget not, therefore, that I also have a problem which I am willing to undertake for the sake of a needy world and as my contribution to hastening the coming in of the new and more fruitful era. Let us, therefore, facilitate each others’ efforts.

Tôi không hứa hẹn là sẽ đem lại những kết quả mau chóng. Tôi không cam kết đem lại những sự tiến bộ độc đáo. Các kết quả hoàn toàn do nơi chư môn đệ thực hiện. Tùy nơi lòng kiên nhẫn, sự chính xác trong chi tiết, tinh thần kỷ luật mà chư môn đệ muốn áp đặt vào đời sống của mình và đức vị tha quên mình của chư môn đệ. Tôi yêu cầu chư môn đệ hãy đừng nghĩ đến kết quả và hãy hành động với tinh thần vô dục vô cầu, vì chư môn đệ không thể biết chắc những mục đích mà tôi đặt ra cho chư môn đệ như thế nào. Tôi cũng yêu cầu chư môn đệ hãy gác bỏ sự tự kiểm thường xuyên, liên tục, nó vẫn là đặc tính hướng nội thông thường của nhà Huyền học Tây Phương có nhiều tham vọng.

I promise no quick results. I undertake to provide no spectacular unfoldments. The results rest entirely with you. They depend upon your patience, your exactness in detail, the discipline which you are willing to impose upon your lives and your selfforgetfulness. May I beg of you to leave results alone and to work without attachment for you know not with exactitude what are my goals for you; may I beg you to desist from that constant self-analysis which is such an outstanding characteristic of the introspective, yet ambitious Occidental mystic….

Vậy thì tôi đứng ở vào tư thế nào? Vốn là một nhân viên trong một nhóm lớn các đệ tử Huyền Môn, từ người đạo sinh khiêm tốn nhất đến Đấng Cao Cả nhất trong Thánh đoàn, làm cái gạch nối giữa nhân loại với cõi tâm linh, tôi có thể dạy chư môn đệ những quy luật xưa và đưa ra những sự gợi ý để chư môn đệthể tiến mau hơn trên Đường Đạo và đạt tới hiệu năng lớn lao hơn để phụng sự nhân loại. Không hề có mảy may ngụ ý nào ám chỉ lời tuyên bố đầy uy quyền của Một Đấng Nào trong Thánh đoàn, mà lời nói là quyền phép và phải được tuân theo. Điều này cần được nhớ rõ, nếu không thì không thể thực hiện được điều gì, những nguy cơ có thể xen vào và sự cố gắng hiện tại sẽ thành vô bổ. Sự ẩn danh của tôi vẫn luôn luôn được gìn giữ và sẽ tiếp tục như thế tuy rằng những thành viên trong nhóm đệ tử này biết tôi là ai. Như Môn đệ biết tôi như một đạo sư, một đệ tử Tây Tạng và một vị Điểm Đạo ở một cấp bực nào đó, điều này không có gì chỉ có giáo lý mà tôi sẽ đưa ra cho chư môn đệ mới đáng kể mà thôi. Tôi là một Đạo đồ đi sâu vào những bí hiểm của đời sống. Lời tuyên bố này tự nó có hàm xúc ý nghĩa đối với người biết chuyện. Chư môn đệ cũng biết rằng tôi là một người mang xác phàm và trú ngụ tại Miền Bắc Ấn Độ. Bấy nhiêu cũng đủ và không nên để cho sự tò mò làm cho chư môn đệ bị mù quáng đối với các giáo lý.

What, therefore, is the position I take? That I, one of a great group of disciples who—from the humblest aspirant up to the highest Member of the Hierarchy link humanity with the spiritual kingdom—can teach you the ancient rules and give suggestions to you so that you may travel more rapidly along the Path and arrive at greater usefulness to your fellowmen. There is not the slightest suggestion of authoritative pronouncement by a member of the Hierarchy who must be obeyed and whose word is infallible. Let this be remembered, otherwise work will not be possible, elements of danger may enter in and the present effort come to naught. My anonymity has always been preserved and will continue to be so though members of this group of disciples know me for who I am. You know me as a teacher, as a Tibetan disciple and as an initiate of a certain degree—what degree being of no importance to you at all. It is the teaching that I shall give you which will matter. I am an initiate into the mysteries of being. That statement in itself conveys information to those who know. You know also that I am in a human body, and am a resident of northern India. Let that suffice and let not curiosity blind you to the teaching.

Chúng ta cùng sát cánh với nhau trong công trình thực hiện tâm linh. Tất cả chư môn đệ đã tự nguyện và không cho một áp lực nào bắt buộc, tuyên bố sẵn sàng tiến bước vào một đời sống tâm linh phong phú hơn. Điều này chư môn đệ phải làm trong sự tự do của linh hồn mình và bằng khả năng trí lực của mình. Chư môn đệ sẽ tuân theo những huấn giáo nào mà tự mình thấy đúng và hợp lý, nhưng khi đã quyết định tuân theo thì phải làm tròn những lời yêu cầu một cách đúng đắn. Chư môn đệ sẽ phân tích và chất vấn những lời yêu cầu thỉnh thoảng do tôi đưa ra và sẽ không chấp nhận lời lẽ ngôn từ một cách máy móc. Ngôn từ bao giờ cũng bị giới hạn và là những chướng ngại. Chư môn đệ cũng sẽ làm việc dưới ảnh hưởng của sức khỏe và hoàn cảnh và sẽ luôn luôn nhớ rằng quả vị Thánh Sư chỉ được đạt tới bằng sự nỗ lực chiến thắng để thành công, chứ không phải bằng sự vâng lời bất cứ một người nào. Nên biết rằng tôi, thầy của chư môn đệ, không phải luôn luôn biết rõ tình trạng thể chất hay hành động hàng ngày của mỗi đệ tử. Tôi không quan tâm đến việc riêng của từng cá nhân và những người nào tưởng lầm rằng các Thánh Sư luôn luôn chỉ bảo họ việc gì phải làm, và dìu dắt họ trong những việc cá nhân riêng rẽ, hãy còn cách rất xa, trình độ của người đệ tử chính thức.

We stand together in spiritual enterprise. All of you have voluntarily and without pressure stated your willingness to go forward into a more intensive spiritual life. This you must do in the freedom of your own souls and through the power of [Page 8] your own intellects. You will follow such instructions as seem to you reasonable and right but—when you do choose to follow them—you will attempt to fulfil the requirements with exactitude. You will analyse and question the requirements which from time to time come from me and you will accept no belief in their verbal inspiration. Language ever handicaps and limits. You will also be guided in your work by health and circumstance, and you will ever remember that Masters are made through the achieving of mastery and not through obedience to any person. You will bear in mind that I, your teacher, am not constantly aware of your physical condition or daily doings. I concern not myself with the affairs of the personality and those misguided aspirants who claim that the Masters are forever telling them what to do and are guiding them in their personal affairs are still far from the grade of accepted discipleship.

Hãy nhớ rằng ánh sáng sẽ chiếu rọi vào một tâm hồn biết tự chủ mà không bị lệ thuộc vào một cá nhân nào về phương diện lý trí. Khi những lời sơ giải này đã được hiểu rõ, chúng ta hãy bước qua việc nêu lên những nguyên tắc và cứu xét xem những gì ta có thể làm.

You will remember that the light will shine into a mind that is self-controlled and free from the mental dominance of another mind. With these provisos clearly understood, let us pass on to the enunciation of certain principles and to a consideration of what it may be possible to do.

Điều thứ nhất: Hãy luôn luôn nhớ rằng con đường của người đệ tử trong thời đại mới là một sự thực nghiệm công tác chung từng nhóm, mục đích chính không phải là sự kiện toàn cá nhân của riêng một đệ tử nào trong tập thể. Tôi coi lời tuyên bố đó như một điều căn bản cần thiết. Cá nhân đều có tác dụng bổ khuyết và bồi đắp cho nhau. Sự tổng hợp những ưu điểm của họ là cứu cánh phải tạo nên một nhóm có khả năng biểu lộ những đặc tính tâm linh, xuyên qua nhóm ấy, thần lực và ân huệ thiêng liêng có thể tuôn tràn xuống để giúp đỡ nhân loại. Công việc phải làm là ở trên cõi trí tuệ.

First: Let it be constantly remembered that the new discipleship is primarily an experiment in group work and that its main objective is not the perfecting of the individual disciple in the group. I regard this statement as basic and essential. The individuals are intended to supplement each other and complement each other and in the aggregate of their qualities should eventually provide a group capable of useful, spiritual expression and one through which spiritual energy can flow for the helping of humanity. The work to be done is on the mental plane.

Những lãnh vực công tác của những đệ tử nói riêng vẫn giống y như trước, nhưng ngoài những địa bàn hoạt động khác nhau của từng cá nhân sẽ còn có thêm những sinh hoạt và đời sống tập thể, điều này sẽ trở nên mỗi lúc càng rõ rệt hơn với thời gian qua. Như thế mục đích đầu tiên là củng cố và thống nhất nhóm đệ tử tập thể để cho mỗi người trong nhóm có thể làm việc trong sự hòa hợp trí năng và hợp tác tâm linh một cách chặt chẽ với những người khác. Việc này tất nhiên là phải mất nhiều thời giờ, và sự thành công của cố gắng mới này của Thánh đoàn sẽ tùy nơi thái độ dung hòa khoan hậu và sự ban rải tình thương của mỗi thành viên trong nhóm. Điều này sẽ được thực hiện khá dễ dàng đối với vài đệ tử, nhưng rất khó đối với những người khác.

The spheres of service of individual disciples remain the same as before but to their differing fields of individual endeavour there will be added a group activity and life which will become more clear as time elapses. The first objective is, therefore, to weld and unify the group so that each person in it can work in close mental rapport and spiritual cooperation with the others. This inevitably takes time and the success of this new effort on the part of the Hierarchy will depend upon a noncritical attitude and the outpouring of a spirit of love on the part of each member of the group. This [Page 9] will be fairly easy for some disciples to achieve but very difficult for others.

Ngày nay, nhiều người tiến hóa cao, có một trí óc phân tích quá tỉ mỉ. Tuy nhiên với thời gian qua, và nếu có sự cố gắng sửa đổi thì sự hàn gắn sẽ đạt được nhiều tiến bộ. Bởi vậy, đây là sự cố gắng đầu tiên của nhóm đệ tử của mỗi vị Chân Sư và là một thành quả của chính Thánh đoàn vậy đó là: sự hợp nhất tập thể.

So many high-grade people today have an over-development of the analytical mind. As time goes on, however, and if real effort is made, the welding process will make much progress. This, therefore, is our first effort, as it is the first effort of the group of every Master and the achievement of the Hierarchy itself—group unity.

Mỗi đệ tử phải đặt những ý tưởng riêng tư về sự tiến bộ cá nhân của mình tùy thuộc những nhu cầu tập thể, bởi vì muốn có một nhóm thật hòa hợp và hoạt động như một đơn vị hữu hiệu, thì vài đệ tử sẽ phải hối thúc sự tiến bộ của mình trên vài phương diện và những đệ tử khác sẽ phải tạm thời trì hoãn sự tiến bộ của họ cho vừa tầm mức của đa số. Điều này sẽ diễn ra một cách đương nhiên, nếu tinh thần đồng hóa với tập thểyếu tố hàng đầu trong tư tưởng của mỗi đệ tử, còn sự tiến bộ cá nhân, muốn được sự thỏa mãn tâm linh cho riêng bản thân mình thì phải được đặt xuống hàng thứ yếu. Những nhóm đệ tử trong khuôn khổ của mỗi Đạo Viện (Ashram) cứu cánh sẽ làm việc với nhau, cũng như những phân chi, cục, bộ khác nhau của một tổ chức đại quy mô đều hoạt động ăn khớp với nhau một cách hữu hiệu như một đơn vị duy nhất.

Every disciple has to learn to subordinate his own ideas of personal growth to the group requirements, for—in order to have a coordinated group, functioning as a serviceable unit—some disciples will have to hasten their progress in certain directions and others will have to slow down theirs temporarily to the pace of the majority. This will happen automatically, if the group identity is the dominant factor in the thoughts of each disciple, and desire for personal growth and for spiritual satisfaction is relegated to a secondary place. The groups within each Ashram are intended to work together eventually just as the various departments of some great organisation work together effectively as a unit.

Họ phải hoạt động một cách điều hòa, êm ái và thông minh. Điều này có thể thực hiện được khi nào những thành viên của các nhóm và những nhóm riêng rẽ đều quên những cá tính biệt lập của mình để cố gắng làm cho cuộc thực nghiệm của Thánh đoàn được thành công. Những xúc cảm, những phản ứng, ước vọng và thành công của cá nhân đều tuyệt đối không đáng kể. Chỉ có những gì trợ giúp cho sự cố gắng tập thể và bồi dưỡng cho tâm thức của toàn nhóm mới là quan trọng mà thôi. Thí dụ, chỉ có những gì giúp thêm sức mạnh tâm linh cho nhóm đệ tử của tôi hoặc làm tăng hay giảm ánh sáng diệu quang tâm linh của nhóm mới làm cho tôi phải chú ý. Hãy nhớ rằng tôi luôn luôn nhìn vào những nhóm đệ tử của tôi với tầm nhãn quang nội tàng và coi họ như một tập thể duy nhất.

They must function smoothly and intelligently. This will be possible when the individual members in the groups and the individual groups lose sight of their own identities in an effort to make this experiment of the Hierarchy successful. The feelings, reactions, wishes and successes of the individual most emphatically do not count. Only that is regarded as of moment which will further group effort and enrich the group consciousness. Only that, for instance, attracts my attention which brings more spiritual power to my group of disciples or which increases its light or dims its radiance. You need to remember that I look at my groups of disciples always subjectively and as a group.

Tôi chỉ thấy cái diệu quang của toàn thể, tôi chỉ ghi nhận cái tiết điệu thống nhất, cái âm giai và mầu sắc tổng hợp, tôi chỉ nghe cái âm thanh hợp tấu mà họ cùng đồng loạt thốt ra. Tôi lập lại rằng trên một ý nghĩa, những bản chất cá biệt của mỗi đệ tử không quan trọng gì đối với tôi, trừ phi họ nâng cao hay hạ thấp âm ba rung động của toàn nhóm. Trên cương vị bản ngã cá nhân, chư môn đệ không đáng kể đối với chúng tôi, là những Huấn Sư trên khía cạnh ẩn vị, nội tại của cuộc sống. Nhưng trái lại, trên cương vị linh hồn hay Chân Ngã, chư môn đệ rất quan trọng.

It is the total radiance which I see; it is the united rhythm which I note and the united tone and colour; it is the sound they collectively emit which I hear. May I reiterate that in one sense your individualities are of no interest or moment to me, except in so far as you raise or lower the group vibration. As personalities, you matter not to us, the teachers on the inner side. As souls you are of vital moment.

Mỗi đệ tử trong nhóm của một vị chân sưthể có nhiều khuyết điểm và yếu kém, nó tác động như những chướng ngại đối với những đệ tử khác trong nhóm. Nhưng trên cương vị linh hồn, các đệ tử đó có phần thức tỉnh và sống động, đã đạt được ít nhiều kết quả. Tất cả chư môn đệ trong nhóm của tôi cũng ở vào tình trạng ấy. Tôi mến yêu chư môn đệ như những Chân Ngã bất diệt, mà tôi tìm cách giúp đỡ và nâng cao, để chư môn đệ được phát triển và soi sáng tâm linh.

Each disciple in the group of any Master may have many weaknesses and limitations. These act as hindrances to others in the group. But, as souls, such disciples [Page 10] are somewhat awakened and alive and have achieved a certain measure of alignment. So it is with all of you in my group. As souls, I cherish you and seek to aid and lift, to expand and enlighten.

Đến đây, tôi muốn nhấn mạnh về một điểm khi chúng ta xem xét mỗi cá nhân trong nhóm và mối tương quan của y trong tập thể. Hãy cẩn thận kiểm soát tư tưởng của mình đối với bạn đồng môn, lập tức diệt trừ tất cả mọi sự nghi ngờ, chỉ trích và tìm cách đoàn kết chặt chẽ với nhau trong ánh sáng của Tình thương. Chư môn đệ không hề biết rằng một cố gắng như thế vốn có một mãnh lực hay tiềm năng giải tỏa nhưng sự trói buộc giữa người nọ với người kia và nâng cao toàn nhóm lên một vị thế cao tột.

I would like here to emphasise one point as we consider the individual in the group and his group relations. Watch with care your thoughts anent each other, and kill out at once all suspicion, all criticism and seek to hold each other unwaveringly in the light of love. You have no idea of the potency of such an effort or of its power to release each other’s bonds and to lift the group to an exceedingly high place.

Bằng sự chiếu diệu ánh sáng tinh khiết của tình thương giữa các bạn đồng môn với nhau, chư môn đệthể tiến đến gần tôi hơn và gần với các Chân Sư hơn trên khía cạnh ẩn vị nội tại của đời sống và tiến bước mau hơn vào cửa Đạo Diệu Huyền. Chư môn đệ có cơ hội chứng tỏ cho nhau thấy giá trị khoa họcquyền năng của tình thương, vốn được coi như một sức mạnh trong thiên nhiên. Hãy cố gắng chứng minh điều ấy. Như thế nào chư môn đệ sẽ giải tỏa lần cho nhau tất cả những năng lực cần thiết để đưa đến những thay đổi độc đáo trong nếp sống và mục đích của những thành viên trong nhóm. Tình thương không phải là một tình cảm hay một cảm xúc, nó cũng không phải là một dục vọng hay một động cơ ích kỷ để làm điều phải trong đời sống hàng ngày. Tình thương là sự phát động một sức mạnh nó làm vận chuyển bầu thế giới, nó đưa đến sự hội, sự kết hợp (intergration) sự đoàn kết, chính nó là cái động lực thúc đẩy Thượng Đế hành động, sáng tạo. Tình thương là một vật khó vun trồng, vì tính chất con người vốn ích kỷ. Nó là một điều khó áp dụng vào tất cả mọi trạng thái của cuộc đời và sự biểu lộ tình thương đòi hỏi chư môn đệ phải ban rải ra đến mức tối đa, loại trừ những hành động cá nhân ích kỷ.

By the pure light of love for each other, you can draw nearer to me and to the teachers on the subjective side of life and arrive more rapidly at that Gate which opens on the lighted Way. You have the opportunity to demonstrate to each other the scientific value and power of love, regarded as a force in nature. Make this demonstration your endeavour. You will thus release for each other all that is needed to bring about potent and vital changes in the life patterns and purpose of the group members. Love is not a sentiment or an emotion nor is it desire or a selfish motive for right action in daily life. Love is the wielding of the force which guides the worlds and which leads to the integration, unity and inclusiveness which impels Deity itself to action. Love is a hard thing to cultivate—such is the inherent selfishness of human nature; it is a difficult thing to apply to all conditions of life and its expression will demand of you the utmost you have to give and the stamping out of your selfish personal activities.

Các đệ tử trong nhóm của một vị Chân Sư phải thương yêu nhau một cách thông minh và thành thật gắn bó, như vậy để tạo nên cái ánh sáng và quyền năng cuối cùng sẽ làm cho cả nhóm trở nên có giá trị hữu hiệu trên thế gian. Trong sự liên hệ tiếp xúc giữa Tôi với chư môn đệ trong tương lai, tôi sẽ không cần phải khéo léo che đậy những sự thật mà tôi cần nói với mỗi người bằng cách nào để cho khỏi chạm lòng tự ái. Trong tương lai, tôi sẽ không quan tâm đến những xúc cảm hay phản ứng của phàm ngã vì tôi trông cậy nơi sự thành thật của chư môn đệ.

Disciples in the group of a Master have to love each other with intelligence and an abiding strength and thus release that light and power which will eventually make the group of effective value in the world. As I work with you in the future, I shall not wait to wrap up the truths I have to say to each of you in such a way that they cannot hurt. I shall not in the future consider your personality feelings and reactions because I count upon the sincerity of your purpose.

Có lẽ cần nên nhớ rằng, theo lệ thường không ai tin những gì người khác nói với mình, bất luận điều ấy thật đến đâu, bất luận mình chấp nhận sự thật đến độ nào. Chỉ có những chân lý nào đến với ta do kinh nghiệm bản thân mới thật sự thấm nhập vào tâm thức và đem lại kết quả hữu ích.

Trong sự cố gắng tập thể mà chúng ta đang theo đuổi, tất cả những người trong nhóm đều được cho biết những gì được nói riêng với một đệ tử. Sự kiện ấy thật rất hữu ích và sẽ điều chỉnh mọi sự lệch lạc một cách mau chóng hơn nhiều, miễn là trong sự hợp nhất và trong tình thương, tất cả mọi người sẽ giúp người đệ tử ấy thay đổi cái khía cạnh bất hảo. Hỡi chư môn đệ, tôi chỉ trông cậy có một điều, đó là lòng thành thật của chư môn đệ. Không phải là một việc làm tiêu cực (như có vài người thường nói) mà vạch ra một khuyết điểm hay lỗi lầm khi ánh sáng tỏ rạng của Chân Ngã càng biểu lộ nó sẽ lột trần mặt thật của phàm ngã. Nếu thật có lòng dứt bỏ, nhóm đệ tử này có thể nhìn mọi sự một cách thản nhiên và sẽ không động lòng vì sự tiết lộ những tính chất tốt đẹp hay bất hảo. Nếu chư môn đệ bị xuống tinh thần, hay bực mình va chạm vì sự tiết lộ đó, ấy là dấu hiệu chứng tỏ sự thiếu hạnh dứt bỏ, hãy còn quá thiết tha với Phàm Ngã và dư luận của người khác.

It is perhaps wise to remember here that, as a general rule, no one believes what others may tell him—no matter how apparent [Page 11] the truth or how much the person may protest that he accepts that truth. Only those truths which are wrought out individually in the crucible of experience really penetrate into the living consciousness and bear fruit. But in this group effort which we are undertaking, the fact that all in the group are made aware of what is said to the individual may prove most useful and produce much more rapid adjustments than could otherwise be the case—provided that, unitedly and in love, they will then help their fellow disciple to change the undesirable condition. I count on one thing only, my brothers, and that is your deep sincerity. It is not a negative thing (as some claim) to point out a fault or error. As the clear light of the soul pours in, it reveals the personality for what it is. If true dispassion is practised, this group of disciples can see things as they are and remain untouched by the revelation of the desirable or the undesirable qualities. If you are depressed or irritated or hurt by such revelation, it indicates a basic lack of dispassion and proves attachment to the personality and to the opinions of others.

Điều thứ hai: Tất cả những đệ tử trong một Đạo Viện cần phải Thiền Định, hiểu theo ý nghĩa Huyền Môn chớ không theo ý nghĩa thần bí. Trong mọi công phu thiền định mà chư môn đệ đang thực hành ngay trong hiện tại hoặc trong tương lai, mục đích của chư môn đệ là đạt tới điểm cao nhất càng sớm càng hay, sau khi vượt qua mau chóng các giai đoạn tập trung, định trí và nhập thiền. Sau khi đạt tới điểm đó, chư môn đệ phải cố gắng giữ lấy nó, và như vậy hãy tập tác động như một linh hồn trên cõi riêng của nó, định thần nơi cõi giới năng lượng trong đó tất cả các bậc đã điểm đạo đều hoạt động, và có ngày chư môn đệ cũng phải đạt tới trong kiếp này hay một kiếp khác. Trạng thái tâm linh đó phải được đạt tới một cách thận trọng, phải quan sát đúng đắn sau khi đã đạt được và ghi nhận các ấn tượng một cách chính xác. Bởi vậy, chư môn đệ phải hợp thành một nhóm thiền môn tích cực công phu và kết quả sẽ dễ dàng nếu chư môn đệ chịu suy gẫm và cố gắng thực hiện được điều kiện đầu tiên của sự sinh hoạt tập thể, ấy là sự hợp nhất của nhóm.

Secondly, it is essential that all disciples in an Ashram should be contemplatives, but contemplatives in the occult sense and not the mystical. In any meditation work which you are doing or may in the future do, your aim should be to achieve as rapidly as possible the highest point in the meditation process, passing quickly through the stages of concentration, alignment and meditation to contemplation. Having achieved that high point, you should strive to preserve it and should learn thus to function as a soul in its own world, contemplating the world of energies in which all initiates work and in which you each must some day—in this life or another—take your place. This status (if I may call it by such a name) must be carefully striven for, accurately observed when in any way attained, and an exact record of impressions kept. You should, therefore, constitute a group of active contemplatives, and the result will be facilitated if you will ponder upon and struggle for the first condition of your group existence—group unity.

Điều thứ ba: Sự hợp nhất tập thể này sẽ phát sinh từ công phu thiền định nhóm hợp nhất hoặc trong đời sống chiêm ngưỡng (nơi mà linh hồn tự biết mình là một với tất cả những linh hồn khác) phải được thể hiện trong vài hình thức sinh hoạt tập thể. Điều này phải được lập tức chứng tỏ ngay trong nhóm và về sau này, khi sự thống nhất đã được hoàn bị hơn, nó phải được biểu lộ ra ngoài thế gian. Chính bằng cách đó mà những Đạo Viện của các Thánh Sư sẽ được biểu hiện ngoại tại trên địa cầuThánh đoàn sẽ công khai hoạt động trên cõi hồng trần hạ giới chứ không còn tiềm ẩn một cách kín đáo phía sau hậu trường như từ trước đến nay. Chừng đó thì việc phục hưng qua Huyền Môn sẽ được thực hiện.

Third: This group unity which will have its roots in united group meditation or in the contemplative life (wherein the soul knows itself to be one with all souls) must work out in some form of group activity. This should demonstrate at once in the group itself and later on—when the unification is more complete—in the world at large. It is in this way that the Masters’ Ashrams will be externalised on earth and the Hierarchy function openly on the physical plane and not behind the scenes as hitherto. Then will come the restoration of the Mysteries.