Tổng Hợp Đặc Tính Cai Quản Của Quẻ Dịch – Âm Dương – Ngũ hành – Mười Thần – Thần Sát

TỔNG HỢP CÁC ĐẶC TÍNH – CAI QUẢN
Quẻ Dịch – Âm DươngNgũ hành – Mười Thần – Thần Sát

Mục Lục:

PHẦN A – QUẺ DỊCH VÀ MƯỜI THẦN – LỤC THÚ
PHẦN B – ÂM DƯƠNGNGŨ HÀNH

PHẦN C – MƯỜI THẦN – THẦN SÁT
PHẦN D- PHẦN BỔ TRỢ

PHẦN A
NGŨ HÀNH

+ Chủ âm của Bảy Cung và Trạng Thái Ý Chí. Tạo thành sự thiên khải của 7 Đấng Cao Cả là (CTHNM 366): :

– Chủ âm dành cho nhân loại ở trình độ phát triển tiến hoá hiện nay: 1. Khai Mở (Initiation); 2. Thống Nhất (Unification); 3. Tiến Hoá (Evolution). 4. Hài Hoà (Harmonisation); 5. Hoạt Động (Action); 6. Quan Hệ Nhân Quả (Causation); 7. Biểu Hiện (Expression).

– Khi tác động lên tâm thức nhân loại và khơi dậy trạng thái Ý Chí nơi người tiến hoá, chúng tạo ra: 1. Khai Mở.  2. Linh Thị.  3. Giáo Dục.4.  Trực Giác. 5. Giải Thoát. 6. Chủ Nghĩa Lý Tưởng (Idealism). 7. Cơ Cấu (Organisation). *  Một nghiên cứu kỹ lưỡng về bảy cung chính yếu và bảy chủ âm thứ yếu này sẽ phát hiện ra các chân lý này và triển vọng của chúng…

+ Bảy năng lượng cung này, biểu hiện cho ý chí nguyên mẫu thiêng liêng dưới 7 hình thức, như (CTHNM 368): :

Cung I      – Ý muốn khai mở.

Cung II     – Ý muốn thống nhất.

Cung III    – Ý muốn tiến hoá.

Cung IV    – Ý muốn hài hoà hay liên kết.

Cung V     – Ý muốn hành động.

Cung VI    – Ý muốn hướng đến nguyên nhân.

Cung VII  – Ý muốn biểu hiện.

+ CTHNM 368: Bảy trạng thái cung này có gốc gác/ xuất phát từ ý chí, ……Chúng tự biểu hiện ở lĩnh vực liên quan đến nhân loại như:

Cung I – Vốn thúc đẩy và tạo ra sự khai mở (initiation).

Cung II – Vốn là nguyên nhân của linh thị (vision) tức là năng lực để thấy (power to see).

Cung III – Vốn đang phát triển nhận thức do giác quan (sensory perception) thành tri thức (knowledge), tri thức thành minh triết (wisdom), và minh triết thành toàn tri (omniscience).

Cung IV – Đó là ý chí giác ngộ (illumined will), nền tảng của buddhi hay là trực giác (intuition).

Cung V – Đó chính là mầm mống giải thoát của vũ trụ. Đây là một trạng thái huỷ diệt.

Cung VI – Đó là nguyên nhân của khả năng kiến tạo hình tư tưởng, liên quan tới thúc đẩy sáng tạo.

Cung VII – Vốn có thể được gọi là nguyên tắc của trật tự

PHẦN B
CHÒM SAO HOÀNG ĐẠO – CUNG HOÀNG ĐẠOHÀNH TINH

+ CTHNM 390: Các đặc tính hiển lộ của 7 hành tinh

Saturn         – chi phối các khả năng mộ đạo.

Mercury      – chi phối các khả năng trí tuệ.

Jupiter        – điều hành các khả năng tình cảm.

Mặt Trời     – điều hành các khả năng cai trị.

Mars          – chi phối các khả năng ích kỷ.

Venus        – chi phối các khả năng kiên trì.

Mặt Trăng – chi phối các bản năng”. (GLBN III, 463).

 + Xem thêm: Tổng hợp về Hành tinhChủ Tinh/ Hành tinh Cai quản
+ Xem thêm Tổng hợp về Chủ Tinh/ Hành Tinh Chủ Quản và Chủ quản các Nhà
+ Xem thêm Ý nghĩa các Hành tinhCung Hoàng Đạo – Các Nhà và Cung Mặt Trăng, Mặt Trời của nó

 

PHẦN C
NGŨ HÀNH VÀ MƯỜI THẦN VÀ THẦN SÁT