Tổng hợp về Chìa khóa Giáo lý bí nhiệm – Theo Minh Triết Mới

TỔNG HỢP VỀ THÍA KHÓA
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁO LÝ BÍ NHIỆM

+ Chìa khoá nằm trong giới nhân loại, nhưng xoay chìa khoá đó để mở cánh cửa hầu có được hiểu biết rộng rãi hơn về các bí nhiệm của thiên nhiên. Dù chìa khoá đó phải được xoay bảy lần, tuy nhiên, chỉ một lần thôi cũng đủ tiết lộ các con đường chưa được nói đến về sự hiểu biết tối hậu (LVLCK, 140), Xem giải thích:

* Giải thích về Chìa khoá sách Giáo Lý Bí Nhiệm (GLBN I, 343, II, 551. 1).
– Mọi biểu tượng và ẩn từ đều có bảy chìa khoá.(GLBN II, 567, III, 3. 2).
– Chỉ có 3 chìa khoá hữu dụng trong thế kỷ XIX.(GLBN II, 543, đối chiếu với II, 617, 842. 3).
– Có 7 chìa khoá dẫn đến cửa vào các Bí Nhiệm.(GLBN III, 178. So với I, 346, II, 330, II 668, II, 731. 4).
Bà Blavatsky đề cập đến là:
a. Về tâm lý học (Psychological). GLBN II, 25, chú thích I, 389.
b. Về thiên văn học (Astronomical). GLBN II, 25, chú thích.
c. Về vật lý hay sinh lý học. GLBN II, 25, chú thích; III, 198.
d. Về siêu hình học (Metaphysical) GLBN II, 25 chú thích
e. Về nhân chủng học . GLBN I, 389, III, 198
f. Về chiêm tinh học (Astrological). GLBN II , 343
g. Về hình học (Geometrical). GLBN II, 494, III, 176
h. Về huyền học (Mystical). GLBN I, 401
I. Về biểu tượng học (Symbolical), GLBN II, 561
j. Về số học (Numerical). GLBN II, 198
5. Mỗi chìa khoá phải được xoay bảy lần, GLBN I, 22
6. Chính người Do Thái đã lợi dụng được hai trong số bảy chìa khoá.
7. Chìa khoá siêu hình họcthể hữu dụng.

“Bảy chìa khoá mở ra các bí nhiệm, quá khứ và tương lai, của bảy căn chủng lớn và của bảy thiên kiếp (kalpas)”. Mọi sách vở huyền linh học, biểu tượng và hoán dụ (allegory) có thể phải được diễn giải theo bảy lối. Có ba ổ khoá phải được mở. Bảy chìa khoá. Mỗi quyển sách có thể được đọc theo lối ngoại môn (exotorically), theo chủ quan (subjectively) và theo phương diện tinh thần. Mọi chìa khoá đều chưa khả dụng. (Xem GLBN I, 330, 343). Có chìa khoá sinh lý học, tâm lý học, chiêm tinh học và chìa khoá siêu hình học. Chìa khoá thứ năm là hình học

+ Ba chìa khóa:
1. Giải thích vũ trụ. Các biểu tượng thay cho các sự kiện vũ trụ. Nghĩa là Bóng tối. Ánh sáng. Chữ thập. Tam giác.
2. Giải thích Thái Dương Hệ. Bàn đến sự tiến hóa của Thái Dương Hệ và vạn vật trong đó.
3. Giải thích về con người. Bàn đến chính con người. Thập giá của nhân loại. Ngọn nến có 7 nhánh.

Xem: Tổng hợp về Thía khóa Giáo lý bí nhiệm