Tổng hợp về Mặt Trăng và Cung Mặt Trăng

+ Trong ảnh hưởng của Mặt trăng, chúng ta thấy quá khứ của người được sinh ra. Nó tổng kết các hạn chế và các trở ngại mà y phải làm việc trong các điều kiện đó, và do đó có thể được coi là tiêu biểu cho khía cạnh tĩnh (tamas) của vật chất, hay những gì vốn “ngăn giữ” và– nếu được phép gây ảnh hưởng thái quá – sẽ tạo ra sự trì trệ (inertia). Trong thểcon người được ban cho ẩn giấu điều bí mật của kinh nghiệm quá khứ, và mỗi nguyệt thể mà nhờ đó chúng ta phải đạt đến sự biểu lộ thích đáng, bản chất nó là sản phẩm hoặc sự tổng hợp của toàn bộ quá khứ. Hãy để xem liệu Tôi có thể diễn đạt chân lý hiện nay về chiêm-tinh-học theo hình thức đơn giản đến mức mà những ai không biết chút gì về khoa học phức tạp này cũng có thể hiểu được. (Xem Chiêm TH nội môn 7)

+ Xem Lá số với Cung Mặt Trăng: Cho đến kỳ điểm Đạo thứ 3, chúng ta vẫn đang dọn dẹp đồ đạc >>> Cung Mặt Trăng cần phải xem để biết Người trên đường Đạo đang làm công việc chuyển hóa cần thiết (Nguồn: Câu hỏi)